Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Ús de virucidas per a la prevenció de contagis del covid-19

Ús de virucidas per a la prevenció de contagis del covid-19
14 abr

Ús de virucidas per a la prevenció de contagis del covid-19

A hores d’ara hem de tenir clar que és imprescindible reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits, laboral o no, com a mesura preventiva enfront del contagi i propagació del COVID-19.

Les mesures d’higiene personal es resumeixen en les següents pràctiques:

  • La neteja de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Aquesta neteja es pot complementar amb gels desinfectants.
  • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a una galleda d’escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
  • Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.
  • Mantenir distanciament social de 2 metres.

Però cal no oblidar, que no menys important és garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual. Les polítiques de neteja i desinfecció en aquest sentit són importants mesures preventives. És crucial assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, tractant que es realitzi neteja diària de totes les superfícies, posant l’accent en aquelles zones més transitades i de contacte més freqüent com a poms de portes, baranes, botons etc. S’ha de garantir una bona ventilació i en cada cas, es prestarà especial atenció a la protecció de la persona que executi aquestes tasques de neteja, adoptant les mesures de protecció personal necessàries.

La neteja elimina gèrmens, brutícia i impureses, és important que hi hagi una bona neteja abans de conducta a una desinfecció.

A conseqüència de l’emergència sanitària, ja sabem que el Govern d’Espanya va declarar l’Estat d’alarma d’acord amb el Reial decret 436/2020 a causa de la propagació de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. En aquest sentit, existeix la recomanació de desinfectar les superfícies per a detenir la transmissió del virus entre persones. Per això, el Ministeri de Sanitat ha publicat un llistat de productes *virucidas autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/listado_virucidas.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

Realitzar un comentari