Cambiar idioma

Ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19

Ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19
30 abr

Ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19

*virucida: substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que s’haurà d’intensificar en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de “virucidas”, per aturar la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat va publicar, i actualitza periòdicament, un llistat de productes “virucidas” autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  davant del virus, atenent a la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar al següent enllaç (última actualització 28.04.2020):

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

L’ús de biocides, especialment els desinfectants “virucidas”, s’ha de fer de manera responsable i amb coneixement, ja que pot implicar riscos per a les persones a causa de les seves propietats intrínseques i un ús no adequat. És per això que el Ministeri de Sanitat amplia aquesta informació a través d’una Nota sobre l’Ús de productes biocides per a la prevenció de la COVID-19 (última actualització 27.04.2020) on es destaca com a informació rellevant que:

“Actualment, no existeix cap producte “virucida” que estigui autoritzat per al seu ús per nebulització sobre les persones. Per tant, aquesta tècnica d’aplicació que s’anuncia en els denominats túnels desinfectants de cap manera pot ser utilitzada sobre persones”.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

 

Realitzar un comentari