Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat
31 mar

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat

El passat 25 de març de 2021 el Ministeri de Sanitat va publicar les actualitzacions dels documents que es relacionen a continuació i que estan en constant revisió, sobre la base de l’evolució dels esdeveniments i l’esforç conjunt de la comunitat científica mundial, la qual està generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament amb noves evidències:

  • “COVID-19 en diferents entorns i grups de persones”
  • “Efectivitat de les mesures preventives per al control de la transmissió”
  • “Transmissió de SARS-CoV-2”

En el primer document es fa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn dels grups de persones amb diferent vulnerabilitat enfront de COVID-19, així com la manera en què el SARS-CoV-2 es transmet en entorns diferents. En particular, en la present actualització s’ha revisat la secció d’immunodeprimits (infecció per VIH/SIDA).

El segon document proposa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn de les mesures de prevenció recomanades per a la reducció de la transmissió i la contenció de la pandèmia.

L’últim document, pretén fer un resum analític de l’evidència científica disponible entorn a la font d’infecció i els mecanismes de transmissió de SARS-CoV2.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_GRUPOS_PERSONAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_MEDIDAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_TRANSMISION.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Realitzar un comentari