Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Treballador autònom i CAE

Treballador autònom i CAE
28 feb

Treballador autònom i CAE

Actualment existeixen moltes diferències pel que fa al plantejament de la normativa que regula la prevenció de riscos laborals entre treballadors per compte propi i compte d’altri. Sempre que considerem el tema del treballador autònom i la prevenció de riscos laborals, en primer lloc hem de tenir en compte que si aquest no té treballadors al seu càrrec, no comparteix centre de treball i no realitza treballs en un centre titularitat d’una altra empresa, no existiran responsabilitats ni obligacions en aquest sentit.

Ara bé, si alguna de les condicions anteriors no es compleix, llavors el panorama canvia considerablement, i el treballador autònom ha de complir els deures de cooperació, informació i instrucció referents a coordinació d’activitats empresarials (CAE), que preveu l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i desenvolupats pel Reial Decret 171/2004. En aquest sentit, destaquem el següent:

  • En el cas que hi hagi concurrència de treballs, on l’autònom comparteixi centre amb treballadors d’altres empreses, es preveu un deure de cooperaciónen l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i s’estableix un deure d’informació recíproca sobre els riscos específics de les activitats desenvolupades. El treballador autònom ha d’informar sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupi, així com de les situacions d’emergència susceptibles d’afectar els altres treballadors presents al centre de treball. Per la seva banda, l’autònom també tindrà dret a rebre tota aquesta informació dels altres empresaris concurrents en el centre, i que per tant, poden afectar a ell pel fet que comparteixen el mateix espai de treball.
  • En el cas de realitzar treballs en un centre titularitat d’una altra empresa, és a dir, aquell que contracta o subcontracta amb altres la realització d’obres o serveis diferents a la seva pròpia activitat ia les seves instal·lacions, l’empresari titular té l’obligació d’informar a les empreses i als treballadors autònoms concurrents sobre els riscos propis de les instal·lacions que puguin afectar les activitats per ells desenvolupades, així com de les mesures preventives i d’emergència.
    El treballador autònom, per la seva banda, haurà de tenir en compte tota aquesta informació rebuda i complir les instruccions donades per empresari titular, a més d’informar sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupi com a conseqüència de la seva activitat.
  • En el cas de realitzar treballs en el centre d’un empresari principal, és a dir, aquell que contracta o subcontracta amb altres la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat, serà aquest el que vigili el compliment de la normativa de prevenció per part de l’autònom, i en el cas de facilitar-li la maquinària, els equips o els productes necessaris per a la seva feina, també ha de garantir que aquests compleixin les exigències legals de prevenció. A més de totes les obligacions recollides en el punt anterior, l’empresari principal també ha de sol·licitar al treballador autònom l’avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva, certificat de formació i informació en prl i certificat d’aptitud mèdica. Per obtenir tota aquesta documentació, l’autònom haurà de contactar amb un servei de prevenció aliè.

En definitiva, de l’única manera que l’autònom podria tenir responsabilitats i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals seria a través de la coordinació d’activitats empresarials que es derivi de la seva activitat.

En el cas que l’autònom contracti a treballadors per compte d’altri, a partir d’aquest moment tindrà la consideració d’empresari com a tal, i per tant, la plenitud d’obligacions, drets i responsabilitats que es deriven de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Eloi Rull, Tècnic Departament PRL Activa Mútua

Realitzar un comentari