Cambiar idioma

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.
10 jul

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

El passat 08 de juliol es va publicar en el BOE el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

A conseqüència del detallat en aquest document, concretament en la Disposició final dotzena, comporta la modificació de l’article 7 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, on s’estableixen les mesures preventives per a garantir la lluita enfront de la COVID en els centres de treball.

L’incompliment d’adoptar, per part dels titulars de les empreses o ocupador, mesures per a la protecció de la seva plantilla treballadora i d’implantar les mesures necessàries per a evitar el contagi i propagació del SARS-CoV-2 en els centres de treball (mesures de salut pública establertes en els paràgrafs a), b), c) de l’article 7.1, i en el paràgraf d) d’aquest, quan afectin les persones treballadores):
Article 7. Centres de treball.

Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació, el titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats, deurà:

  • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.
  • Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels *hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  • Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
  • Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

Serà, sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació, motiu d’infracció greu, i per tant sancionable, conforme el que s’estableix (per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals) en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/boe-a-2020-7432.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

Realitzar un comentari