Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Protecció respiratòria davant del COVID-19. Neteja i desinfecció de Màscares higièniques reutilitzables

Protecció respiratòria davant del COVID-19. Neteja i desinfecció de Màscares higièniques reutilitzables
17 abr

Protecció respiratòria davant del COVID-19. Neteja i desinfecció de Màscares higièniques reutilitzables

Les mesures de protecció individual (incloent l’equip de protecció individual (EPI)), han de ser adequades i proporcionals al risc o riscos davant dels quals s’ha d’oferir protecció d’acord amb l’activitat laboral o professional.

La forma òptima de prevenir la transmissió del virus és usar una combinació de totes les mesures preventives, no només Equips de Protecció Individual (EPI). L’aplicació d’una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de protecció, fins i tot si una mesura falla o no està disponible.

De forma general, la recomanació és utilitzar EPI d’un sol ús, o si no es així, que es pugui desinfectar després de l’ús, seguint les recomanacions del fabricant.

Els EPI s’han d’escollir de tal manera que es garanteixi la màxima protecció amb la mínima molèstia per a l’usuari i per a això és crític escollir la talla, disseny o grandària que s’adapti adequadament al mateix.

La correcta col·locació dels EPIs és fonamental per evitar possibles vies d’entrada de l’agent biològic; igualment important és la retirada dels mateixos per evitar el contacte amb zones contaminades i/o dispersió de l’agent infecciós.

En el cas concret dels equips de protecció respiratòria, com de qualsevol altre EPI, s’ha de determinar, en primer lloc,  en quin escenari de risc es troba cada treballador o treballadora establert en funció de la naturalesa de l’activitat desenvolupada en cada cas i l’avaluació de riscos de l’exposició d’aquest agent, per així determinar o seguir les recomanacions d’ús i tipus d’EPI, en quant a adopció de mesures individuals.

Com es pot comprovar en aquesta Taula, detallada en el Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant de l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2), publicat el 08 d’abril pel Ministeri de Sanitat (considerant les seves possibles posteriors modificacions), es classifiquen els diferents escenaris de risc de la població treballadora (llistat no exhaustiu d’activitats), detallant en cada situació quins requeriments s’han de seguir per treballar sense risc a contagi per COVID 19.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Podem observar, que moltes activitats en les quals el risc d’exposició és baix, no requereix ús d’EPIS per evitar l’exposició d’aquest risc, per la seva baixa probabilitat. Això no vol dir que no s’hagin d’utilitzar EPIS per protegir-nos d’altres riscos laborals als quals la persona treballadora estigui exposada per al desenvolupament de les seves tasques.

Encara que no s’ha d’oblidar que, independentment de qualsevol escenari de risc, s’han de complir estrictament unes mesures higièniques i organitzatives en els llocs de treball, com és la distància interpersonal d’almenys un metre per a aquelles persones que han de seguir acudint als seus centres de treball.

 Amb la finalitat d’evitar contagis, els casos confirmats i en investigació han de portar màscares quirúrgiques. La col·locació de la màscara quirúrgica a una persona amb simptomatologia respiratòria suposa la primera mesura de protecció per a les persones treballadores.

Les màscares de protecció individual i les màscares quirúrgiques no tenen els mateixos objectius i han de complir amb diferents disposicions legislatives. Les primeres són equips de protecció individual (EPI) i protegeixen davant de la inhalació de bioaerosols. Les màscares quirúrgiques són productes sanitaris (PS) dissenyats per evitar la transmissió d’agent infecciosos procedents de qui les porten posades.

La protecció respiratòria generalment recomanada per al personal amb el risc d’exposició que pugui estar en contacte a menys de 2 metres amb casos en investigació o confirmats és una màscara auto filtrant tipus FFP2 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P2.

Les màscares auto filtrants o, si escau, els filtres emprats, no s’han de reutilitzar i per tant, s’han de rebutjar després del seu ús. Les mitges màscares (que han de complir amb la norma UNE-EN 140:1999) s’han de netejar i desinfectar després del seu ús.

Per a això es seguiran estrictament les recomanacions del fabricant i en cap cas, l’usuari ha d’aplicar mètodes propis de desinfecció ja que l’eficàcia de l’equip es pot veure afectada.

Quan de l’avaluació de riscos es derivi que en el desenvolupament de l’activitat es realitzen procediments assistencials en els quals es puguin generar bioaerosols en concentracions elevades, es recomana l’ús pel personal sanitari de màscares auto filtrants contra partícules FFP3 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P3.

Els equips de protecció respiratòria s’han de treure en últim lloc, després de la retirada d’altres components com guants, bates, etc.

Pel que fa a la neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, es podran seguir qualsevol dels mètodes següents:

  1. Rentat i desinfecció de les màscares amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60º-90º (cicle normal de rentadora).
  2. Submergir les màscares en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir bé per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.
  3. També es poden desinfectar les màscares amb l’ús de productes capaços de destruir o inactivar virus. El Ministeri de Sanitat periòdicament publica un llistat d’aquests productes aptes per eliminar adequadament el virus. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

A causa de les circumstància especials de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i a la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, s’ha establert que es pugui utilitzar, per a aquesta fi, qualsevol dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a PT2 (ús ambiental) , que han passat la Norma 14476 d’activitat per destruir o inactivar el virus i que es troben registrats per a ús pel públic en general (aquests productes que estan autoritzats en la seva manera d’ocupació per a superfícies, podran utilitzar-se per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables). El seu ús serà d’acord a les recomanacions del fabricant, posant especial atenció a l’ús diluït o no del producte i als temps de contacte necessari per a l’activitat desinfectant. Una vegada desinfectades les màscares, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol resta química i es deixaran assecar.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documento/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf

Finalment, davant l’escassetat d’aquest tipus d’EPI volem fer esment a l’alternativa de fabricació de màscares “casolanes”.

Les màscares de tela “casolanes” poden estar fabricades de molts diferents materials i els assajos i investigació clínica sobre la seva eficàcia és limitada. No obstant l’evidència disponible mostra que les màscares de tela protegeixen menys que les màscares quirúrgiques i fins i tot poden augmentar el risc d’infecció a causa de la humitat, la difusió de líquids i la retenció del virus.

Les màscares de tela comunes no es consideren protecció davant de virus respiratoris i, en l’àmbit laboral, no s’hauria de promoure la seva utilització. D’altra banda, les màscares de tela “casolanes” no compleixen la normativa d’EPI ni de producte sanitari (PS).

No obstant, en el cas d’ús particular per la ciutadania (diferent a l’àmbit laboral), és important insistir que aquesta mesura no ha d’implicar una relaxació en les mesures bàsiques de prevenció recomanades (per exemple: distanciament social, higiene de mans i no tocar-se la cara)

https://www.insst.es/preguntas-tecnicas-frecuentes-epi-covid-19

 

 

Realitzar un comentari