Cambiar idioma

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana
04 mar

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana

El passat 25 de febrer de 2021, la Direcció General de Salut pública i addiccions de la Comunitat Valenciana, va emetre una nota explicativa adreçada als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, en relació al Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS‐CoV‐2, del Ministeri de Sanitat, on l’apartat 8 estableix que han de ser reavaluats els treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’esgotament dels 365 dies. S’inclou model d’informe, i possibilita l’adaptació per les Comunitats Autònomes.

Amb antelació suficient a l’esgotament dels 365 dies des de les unitats mèdiques de les direccions provincials de l’INSS de procediment EVI, s’enviarà una carta amb justificant de recepció als interessats informant-los de la situació respecte al seu procés d’IT pròxim a aquest esgotament, juntament amb un model d’informe de reavaluació (annex 4 en del citat Procediment d’actuació de 15 de febrer de 2021), que haurà d’emplenar el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) que va emetre l’informe pel qual es va iniciar el procés d’ IT, i el seu posterior lliurament a la direcció provincial de l’INSS. En el cas de tractar-se de treballadors autònoms, es tornarà a emplenar una declaració responsable i s’enviarà igualment.

A la Comunitat Valenciana, els SPRL amb activitat sanitària a la Comunitat, emplenaran el citat model d’informe de reavaluació, i ho enviaran a Inspecció Mèdica mitjançant correu a: ufiti@gva.es, indicant si consideren que amb les mesures preventives adoptades en l’actualitat és possible la reincorporació laboral, i per tant per a l’emissió del comunicat d’alta pel facultatiu responsable del procés d’incapacitat temporal; o per contra no. En aquest últim cas, la Inspecció Mèdica farà arribar l’informe a la unitat mèdica de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Realitzar un comentari