Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.

Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.
25 oct

Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el passat 08 d’octubre l’ordre de bases i la convocatòria del Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses per a l’any 2021.

El Pla pretén impulsar la renovació del parc de maquinària d’eina de les Pimes espanyoles per a potenciar la reactivació del sector industrial en el context de sortida de la crisi derivada de la COVID-19.

Les inversions subvencionables hauran de complir alguna de les següents condicions: que suposin l’ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Entre les màquines subvencionables destaquen els torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, afiladores, polidores, brotxadores, premses mecàniques o hidràuliques, punxonadores, talladores, bisel·ladores, rebladores, serres i equips industrials per a la fabricació additiva, entre altres.

Les ajudes tenen format de subvenció i seran com a màxim d’un 20% de les despeses en les petites empreses i d’un 10% en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina. Les empreses disposaran d’un màxim de 15 mesos per a la realització de les inversions des de la data de la resolució de la concessió.

Podran acollir-se a aquestes ajudes aquelles PIMES l’activitat industrial de les quals estigui inclosa en l’Annex I d’aquesta Ordre i sempre que s’hagi desenvolupat aquesta activitat durant almenys 3 anys comptats abans de la data de fi de termini de la sol·licitud.

Es podran sol·licitar les ajudes fins al 2 de novembre.

Més informació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Realitzar un comentari