Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Pataforma PREVENCION10.ES

Pataforma PREVENCION10.ES
13 des

Pataforma PREVENCION10.ES

L’objecte d’aquest servei públic gratuït és la prestació d’assessorament, de manera telemàtica, a través d’una plataforma en línia, a les empreses de fins a vint treballadors que compleixen les condicions perquè l’empresari pugui assumir personalment l’activitat preventiva perquè puguin realitzar el pla de prevenció, l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva, d’acord amb els riscos existents en el sector de l’activitat econòmica a què pertanyin i amb les característiques de la seva organització i dels seus centres de treball, així com el seguiment i adaptació d’aquests riscos de conformitat amb les previsions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. És a dir, gestionar l’activitat preventiva, amb mitjans propis, en les empreses de fins a 25 treballadors d’acord amb normativa vigent (l’empresari pot assumir l’activitat preventiva si la seva presència al centre, o centres de treball, és habitual. En el cas de tractar-se d’empreses de 11 a 25 treballadors només és possible si l’empresa compta amb un sol centre de treball). Com a novetat recentment incorporada a la plataforma, cal detallar que, sense perjudici del que preveu anteriorment, el programa abasta l’opció d’habilitar diferents centres de treball amb diferents activitats econòmiques per empresa.

Així mateix, el servei també comprèn l’assistència als treballadors autònoms per facilitar-los instruments i assessorament per millorar el compliment de les seves obligacions en matèria de coordinació d’activitats empresarials, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

En definitiva, és una eina informàtica, molt senzilla i intuïtiva, que ofereix, tant a petites empreses les activitats siguin d’escassa perillositat com a treballadors autònoms assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ajudar a les petites empreses i als treballadors autònoms a al millor compliment de les seves obligacions en l’àmbit de la prevenció i de la coordinació d’activitats empresarials, reduint els seus costos i simplificant la seva forma de compliment.

Aquesta plataforma aconsegueix posar a disposició de totes les persones interessades nombrosa informació pràctica sobre prevenció de riscos laborals a través de la seva biblioteca, els seus formularis i vídeos tutorials, amb el clar objectiu de fomentar la cultura preventiva i millorar les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball.

La plataforma compta amb «Stop riscos laborals», servei telefònic d’assistència i orientació a l’empresa o autònom per a ajuda i assessorament en el que atenen tot tipus de consultes a nivell tècnic o informàtic.

Es pot considerar que la plataforma Prevencion10.es s’estructura, en funció de l’servei i destinatari, en 3 grans blocs:

«Evalua-t», l’objecte és l’establiment per l’empresa de el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, així com l’adaptació dels existents. Com a novetat, es podrà realitzar l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, sense necessitat d’accedir a aquest apartat, simplement a través d’uns fitxers Excel que es poden descarregar i emplenar. És fonamental que la figura que elabori aquests documents disposi de formació adequada en prevenció de riscos laborals, com a mínim el curs de nivell bàsic de 30 hores.

«Instruye-t», consistent en una plataforma per desenvolupar el pla de formació a l’empresari, de manera que així estigui capacitat per assumir personalment la gestió de la prevenció de riscos laborals. L’empresari podrà realitzar de forma totalment gratuïta el curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, en una modalitat semipresencial.

«Autopreven-t», eina que facilita el treballador autònom sense treballadors a càrrec seu l’assessorament tècnic necessari per donar compliment de les seves obligacions en matèria de coordinació d’activitats empresarials, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 31 / 1995, de 8 de novembre.

Com funciona Avaluació-t?

L’accés a aquests blocs es pot dur a terme com a usuari convidat o com a usuari registrat.

L’usuari convidat (en aquest cas, només l’empresari pot assumir aquesta figura) accedeix de forma anònima als continguts, havent de acabar el procés, en una única sessió. L’usuari registrat (a través d’una adreça electrònica i una contrasenya) li permet realitzar el procés tantes vegades com vulgui, generant un històric del seu expedient / s per a futures revisions. En aquest cas, el procés ho pot omplir bé l’empresari o un treballador designat i permet realitzar l’avaluació de riscos d’una forma més precisa ja que es pot sol·licitar afegir tasques a llocs de treball, no contemplades pel programa.

L’ús d’Avaluació-t està dirigit a petites empreses que ocupin qualsevol tipus d’activitat no perillosa. En casos excepcionals, el programa exclou tasques perilloses de determinades activitats.

Cada activitat ve predefinida per uns llocs de treball i unes tasques estàndard per a cada lloc, de manera que l’avaluació de riscos consisteix a anar seleccionant quins llocs són els existents en cada cas i quin tipus de tasques duen a terme. Aquesta identificació fa que el programa directament ens relacioni les tasques de cada lloc a unes fonts de risc, que a manera de qüestionari l’avaluador, simplement, haurà d’indicar si existeix o no exposició a aquest risc, sense necessitat de dur a terme una valoració de la mateixa ja que ve predefinit pel programa.

El programa també indica aquelles activitats exposades a riscos que han d’avaluar per personal amb formació superior en prevenció de riscos laborals, per a complir exigències reglamentàries addicionals.

La planificació de l’activitat preventiva es derivarà com a resultat d’aquelles situacions o condicions de treball que en els qüestionaris s’hagi reflectit l’existència d’exposició a el risc, establint en funció de la valoració que determini el programa, un ordre de prioritat en les actuacions a dur a terme per eliminar o tractar de reduir-lo. Addicionalment es contemplarà un termini d’esmena, responsable i cost econòmic que comporta per emplenar.

El pla de prevenció es completa amb una sèrie de documents a manera de fitxers que es poden descarregar a la biblioteca de la plataforma, permetent establir unes directrius adequades de la gestió de la prevenció de riscos laborals en aquestes petites empreses.

Salud López Sánchez, Àrea de prevenció de riscos laborals d’Activa Mútua

Realitzar un comentari