Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Mai és tard. Actua ja per a prevenir els trastorns musculoesquelètics.

Mai és tard. Actua ja per a prevenir els trastorns musculoesquelètics.
26 oct

Mai és tard. Actua ja per a prevenir els trastorns musculoesquelètics.

Els trastorns musculoesquelètics (TME) són alteracions que inclouen incomoditats, molèsties o dolors, i  fins i tot quadres mèdics que obliguen a sol·licitar la baixa laboral o rebre tractaments mèdics.

Afecten músculs, articulacions, tendons, lligaments, ossos i nervis del cos, principalment a nivell de l’esquena, coll, espatlles, extremitats superiors i extremitats inferiors.

Els trastorns musculoesquelètics d’origen laboral poden derivar d’accidents o bé procedir del desenvolupament continuat en el temps de la pròpia activitat exercida (demanda física) o de l’entorn laboral (condicions de treball inadequades). Generalment, es tracta de sobreesforços per adopció de postures forçades, realització de moviments repetitius o manipulació manual de càrregues. És per això que dins dels trastorns musculoesquelètics hem de contemplar tant els accidents que siguin causats per sobreesforços, com aquelles malalties professionals relacionades amb els TME.

A Activa Mútua, hem constatat que, a nivell estatal, un terç dels accidents totals registrats a la mútua (33%) corresponen a accidents relacionats amb sobreesforços.

Si estudiem les malalties professionals, veiem com un 88% dels comunicats tramitats per malaltia professional estan directament relacionats amb els trastorns musculoesquelètics.

Analitzant els accidents i les malalties professionals associades a trastorns musculoesquelètics, des d’Activa Mútua hem observat que aquest tipus de sinistres, amb bastant freqüència, es produeixen en el sector serveis, seguit pel sector indústria.

En concret, l’accident degut a sobreesforços predominant entre els nostres mutualistes en aquests sectors d’activitat reuneix aquestes característiques comunes:

 • Les parts del cos afectades són principalment l’esquena, seguides per les extremitats superiors i les extremitats inferiors. Els tipus de lesions associades són les dislocacions, esquinços, fractures, dislocacions i torçades.
 • Cal esmentar que el 100,0% dels comunicats tramitats per malaltia professional associada a TME han tingut lloc en les extremitats superiors, en particular al canell i la mà, el colze i l’avantbraç. El túnel carpià és la patologia que apareix amb major percentatge, seguit de les epicondilitis – epitrocleitis i dit en ressort.
 • Els dies de baixa de major durada es localitzen principalment als CNAE pertanyents a les activitats següents: activitats hospitalàries, construcció d’edificis residencials, activitats generals de l’administració pública, neteja general d’edificis i transport de mercaderies per carretera.

Tot i que la causa d’accident per sobreesforç pot ser molt variada i les característiques de les malalties professionals relacionades amb els TME tenen a veure directament amb l’activitat laboral, a continuació, relacionem algunes mesures preventives que poden ajudar a reduir la materialització d’accidents o l’aparició de malalties professionals relacionades amb els TME:

 • Adaptar el lloc de treball a la persona treballadora, i no a l’inrevés.
 • Identificar i eliminar, en la mesura que sigui possible, els factors de risc.
 • Organitzar el treball de manera a poder diversificar i alternar tasques, disposar de descansos i pauses al llarg de la jornada, evitar ritmes de treball elevats, disminuir la intensitat de la tasca.
 • Aquestes mesures tenen especial rellevància en treballs on es realitzin moviments repetitius de cicle curt; en treballs on pugui existir l’adopció prolongada de postures forçades o en treballs amb manipulació manual de càrregues.
 • Configurar l’entorn de treball sobre la base de criteris ergonòmics, per exemple: col·locant els elements d’ús habitual en llocs accessibles; disposar de suficient espai per a l’acompliment de les tasques evitant l’adopció de postures forçades.
 • Disposar d’equips i eines adequats que evitin haver de realitzar una força excessiva, que disposin d’elements d’agafament amb disseny ergonòmic i que s’adaptin a la tasca a desenvolupar. Dur a terme el seu manteniment periòdic.
 • Disposar de mitjans mecànics en cas d’haver de manipular càrregues pesades, voluminoses o difícils d’agafar.
 • Mantenir les condicions ambientals dins dels límits establerts per la normativa vigent, ja que són factors que poden afavorir l’aparició de trastorns musculoesquelètics: en particular els nivells de soroll, la temperatura, ventilació, corrents d’aire, il·luminació.
 • Formar i informar les persones treballadores sobre els riscos en els seus llocs de treball de caràcter ergonòmic que puguin donar lloc a l’aparició de trastorns musculoesquelètics i les corresponents mesures preventives, amb la finalitat d’evitar, controlar o reduir la seva aparició.
 • Realitzar el seguiment mitjançant reconeixements mèdics periòdics, a través de la vigilància de la salut de les persones treballadores.

Des d’Activa Mútua pensem que totes aquestes mesures també hauran d’anar acompanyades del foment d’una adequada cultura preventiva per part de les organitzacions, així com d’una actitud integradora per part de tots els treballadors i treballadores.

És per això que pròximament Activa Mútua inclourà un canal exclusiu per a la prevenció de trastorns musculoesquelètics en el portal de prevenció de riscos laborals, donada la rellevància del tema i sempre amb ànim d’ajudar a les empreses mutualistes.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Activa Mutua.

Realitzar un comentari