Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

Nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
15 des

Nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

El passat 12 de juny es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el tan esperat i imprescindible nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (demandat per l’evolució tècnica i canvis normatius) que entrarà en vigor el proper 12 de desembre. Queda així derogat el seu reglament antecessor Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre.

Segons es recull en l’art. 1 del mateix “L’objecte és determinar les condicions i requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis, abordant aspectes fonamentals com:

 • Les condicions i requisits que han de complir els productes (equips, sistemes i components) de protecció contra incendis.
 • Les condicions d’habilitació i funcionament tant d’empreses instal·ladores com mantenidores.
 • Les condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques de les instal·lacions.
 • Règim sancionador.

Perquè la protecció contra incendis sigui eficaç ens porta a la necessitat d’aplicar totes les exigències que s’estableixen des de la legislació europea, actualitzar les normes UNE anteriors i desenvolupar-ne de noves que regulen tant el disseny d’instal·lacions com de fabricació de productes, abastant així sectors que anteriorment no estaven contemplats o productes que no es trobaven emparats en cap norma harmonitzada.

El reglament s’estructura en dues parts, una primera que desenvolupa tot el seu contingut i una segona part que conté les disposicions tècniques distribuïdes en 3 annexos:
Annex I: Característiques i instal·lacions dels equips i sistemes de protecció contra incendis
Annex II: Manteniment mínim de les instal·lacions
Annex III: Mitjans humans mínims en empreses instal·ladores i mantenidores d’equips i sistemes de protecció contra incendis

Les principals novetats d’aquest reglament són:

 • Definició i àmbit d’actuació (tant per a protecció passiva com activa) de les empreses instal·ladores i mantenidores.
 • Adaptació al reglament de productes de la construcció i exigència del marcatge CE per a aquells productes que disposen d’una norma harmonitzada.
 • Requisits de les empreses instal·ladores i mantenidores pel que fa a:
 1. comptar amb personal adequat al seu nivell d’activitat. Exigència en plantilla amb contracte laboral com a mínim d’un tècnic titulat competent, que serà el responsable tècnic.
 2. disposar d’un Certificat de Qualitat del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat, havent d’incloure, explícitament, el disseny, si escau, i instal·lació de tots i cadascun dels equip o sistemes per als quals se sol·licita l’habilitació. Aquest certificat ha d’estar emès per una entitat de certificació acreditada.
 3. exigència d’una assegurança de responsabilitat civil amb una quantia mínima de 800.000 €
 4. en el cas dels sistemes d’enllumenat d’emergència s’haurà de complir el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 • Quant a la instal·lació i posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis s’estableix quins projectes cal que compleixin la norma UNE 157001 (Criteris generals per a l’elaboració formal de documentació que constitueixen un projecte tècnic). Aquest projecte ha d’estar redactat i signat pel responsable tècnic (tècnic titulat competent).
 • Obligatorietat d’informar a l’autor d’un projecte i al titular de la instal·lació, en el cas que el projecte o documentació tècnica no s’ajusti al que estableix el reglament.
 • Per a les empreses mantenidores, se les obliga a conservar durant un període de 5 anys a conservar la documentació resultant d’aquestes operacions de manteniment realitzades.
 • Inspeccions reglamentàries a què s’han de sotmetre les instal·lacions. En el cas en què la inspecció d’instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els titulars de les mateixes hauran de sol·licitar, almenys cada 10 anys, a un organisme de control acreditat (excloent els edificis d’ús no industrial ) que compleixen una sèrie de requisits indicats en aquest reglament, així com el període màxim per realitzar aquesta inspecció per a instal·lacions ja existents amb més de 10 anys.

Per a més informació:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606

Salud

Salud López Sánchez

Tècnica Departament PRL Activa Mútua

Realitzar un comentari