Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Nou Reglament. Emmagatzematge de Productes Químics (APQ) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITCs) MIE APQ

Nou Reglament. Emmagatzematge de Productes Químics (APQ) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITCs) MIE APQ
21 ago

Nou Reglament. Emmagatzematge de Productes Químics (APQ) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITCs) MIE APQ

El passat 25 de juliol de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el nou Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (APQ) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITCs) MIE APQ 0 a 10. Tot això sense perjudici de les competències legislatives de les comunitats autònomes en matèria d’indústria.

Aquest reglament sorgeix de la necessitat d’actualitzar i reelaborar la normativa reguladora en aquesta matèria, vigent fins ara, adaptant-se, d’una banda a l’evolució de la tècnica i a l’experiència adquirida en l’emmagatzematge de productes químics al llarg dels últims anys; i d’altra banda a noves reglamentacions, en concret a:

REGLAMENT (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) nº 793/93 del Consell i el Reglament (CE) nº 1488/94 de la Comissió així com la Directiva 76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.

REGLAMENT (CE) nº 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) nº 1907/2006.

Aquest nou reglament i les seves instruccions tècniques complementàries seran aplicable (art. 2) a instal·lacions de nova construcció, a les ampliacions i/o modificacions de les instal·lacions existents, no integrades en unitats de procés i no seran aplicables als productes i activitats pels quals existeixin reglamentacions de seguretat industrial específiques.

Així mateix, no serà aplicable als emmagatzematges de productes amb reglamentacions específiques si en elles es recullen les condicions de seguretat dels emmagatzematges.

Les novetats que aporta aquest nou Reglament cal destacar la incorporació de dues noves ITCs, la MIE APQ 0 “DEFINICIONS GENERALS” recull les definicions que apareixen en totes les ITCs i la ITC MIE APQ 10 “EMMAGATZEMATGE EN RECIPIENTS MÒBILS” recull totes les obligacions relatives a recipients mòbils. Així, les instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1 “EMMAGATZEMATGE DE LÍQUIDS INFLAMABLES I COMBUSTIBLES EN RECIPIENTS FIXOS“, MIE APQ-6“EMMAGATZEMATGE DE LÍQUIDS CORROSIUS EN RECIPIENTS FIXOS” i MIE APQ-7“EMMAGATZEMATGE DE LIQUIDOS TOXICOS EN RECIPIENTS FIXOS”, solament estableixen disposicions relatives a recipients fixos passant tot el relacionat amb recipients mòbils a ser regulat per aquesta nova ITC MIE APQ10.

La ITC MIE APQ5 “EMMAGATZEMATGE DE GASOS EN RECIPIENTS A PRESSIÓ MOVILES” que actualment regula l’emmagatzematge d’ampolles i botellones de gasos comprimits liquats i dissolts a pressió, s’amplia a tots els recipients a pressió transportables.

Aquest nou reglament entrarà en vigor el 25 d’octubre de 2017. Posteriorment es publicarà una guia tècnica de caràcter no vinculant per a l’aplicació pràctica del Reglament i dels seus ITCs, la qual podrà establir aclariments en conceptes de caràcter general.

Quan una instal·lació, compresa en l’àmbit d’aplicació del Reglament, no pugui ajustar-se a les prescripcions establertes en les instruccions tècniques complementàries (ITCs), l’òrgan competent en matèria d’indústria de la Comunitat Autònoma, prèvia sol·licitud de l’interessat, a la qual s’acompanyarà la corresponent documentació tècnica en la qual consti i es justifiqui aquesta impossibilitat, formulant-se una solució tècnica alternativa, amb informe favorable d’un organisme de control habilitat, podrà autoritzar que la referida instal·lació es adecue a la solució proposada que en cap cas podrà suposar reducció de la seguretat resultant de les prescripcions d’aquestes ITCs. (Disposició addicional segona).

Les instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics, que es trobin en execució en la data d’entrada en vigor de l’aquest reial decret (que hauran d’acreditar-ho posseint en aquesta data una sol·licitud de llicència d’obres, la llicència d’obres o el projecte d’execució visat), disposaran d’un termini màxim de dos anys durant els quals es podran posar en servei regint-se per les anteriors disposicions. No obstant això l’anterior, els titulars de les instal·lacions podran acollir-se a les prescripcions establertes en aquest reial decret, des del moment de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». (Disposició transitòria segona).

Els emmagatzematges de productes químics, existents a l’entrada en vigor d’aquest reial decret seran revisats i inspeccionats d’acord amb les exigències tècniques de la ITC segons la qual van ser realitzats. La periodicitat i els criteris per realitzar les revisions i inspeccions seran els indicats en les ITCs aprovades per aquest reial decret.
El termini per realitzar la primera revisió i inspecció s’explicarà a partir de l’última inspecció periòdica realitzada, d’acord amb les anteriors ITCs, o en defecte d’això des de la data d’autorització o comunicació de la posada en servei de l’emmagatzematge. (Disposició transitòria tercera).

A partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret, i sense perjudici de l’ordenat en la disposició addicional quarta, quedaran derogades les disposicions següents:

a) Reial decret 2016/2004, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària MIE APQ-8 «Emmagatzematge de fertilitzants a força de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen».
b) Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7.
c) Reial decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la regulació dels emmagatzematges de productes químics i s’aprova la instrucció tècnica complementària MIE APQ-9 «emmagatzematge de peròxids orgànics».

Així mateix, queden derogades quantes disposicions d’igual o inferior rang s’oposin a l’establert en el present reial decret. (Disposició derogatòria única).

Poden descarregar-se el reglament al següent enllaç:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2017-8755

Nota de premsa del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat:

http://www.minetad.gob.es/industria/es-es/participacion_publica/paginas/cerradas/proyecto-rd-aprueba-reglamento-almacenamiento-productos-quimicos.aspx?portal=previene

Departament PRL Activa Mútua

Realitzar un comentari