Cambiar idioma

Nou estat d’alarma

Nou estat d’alarma
26 oct

Nou estat d’alarma

Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

L’Estat d’Alarma afecta a tot el territori nacional, prorrogable fins el 09 de maig de 2021, i es configura com la disposició legal que permet fixar limitacions de mobilitat i de contactes en l’àmbit de:

  • Entrades i sortides en les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.
  • Permanència de grups de persones en espais públics i privats
  • Permanència de persones en llocs de culte

De tal manera que les comunitats autònomes que ho considerin necessari puguin aplicar-lo amb plena empara constitucional.

Els presidents i presidentes autonòmics seran les autoritats competents delegades en els seus respectius territoris, i podran decidir el nivell d’aplicació de les mesures d’aquest Decret segons la seva situació.

Cal destacar:

S’estableix la prohibició general de la mobilitat nocturna entre les 23 hores i les 6 del matí, i cada comunitat autònoma modular el seu inici entre les 22:00 i les 00:00 hores i la seva fi entre les 5 a les 7 del matí. La seva aplicació serà per a tot el país excepte la Comunitat Autònoma de Canàries, a causa que la seva millora en la situació epidemiològica.

En aquest període, només serà possible la circulació per causes justificades com l’adquisició de medicaments, compliment d’obligacions laborals, cura de majors o menors d’edat i tornada a domicili.

A més, les comunitats autònomes poden decidir limitar l’entrada i sortida dels seus territoris, per a tot el perímetre de la comunitat o per a un àmbit inferior. Igualment, poden limitar la permanència de persones en espais públics o privats a un màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents.

Tant en el cas de les limitacions a l’entrada i sortida dels seus territoris com en el nombre màxim de persones en grups, han de ser, com ja hem comentat, els presidents i presidentes autonòmics els que decideixin si aquestes mesures s’apliquen als seus territoris, en tot o en part, sent ells i elles les autoritats competents delegades.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari