Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página
Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball
27 abr

Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball

Aquest any 2022, amb el lema “Actuar junts per construir una cultura positiva de seguretat i salut en el treball”

Des de l’any 2003 l’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra cada 28 d’abril el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball per tal de promoure la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals a tot el món.

Es tracta d’ una campanya de sensibilització destinada a cridar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema i sobre com la generació i la promoció d’ una cultura de la seguretat i la salut pot ajudar a reduir el nombre de morts i accidents vinculats amb el treball.

Aquest any 2022, amb el lema “Actuar junts per construir una cultura positiva de seguretat i salut en el treball“, es pretén posar el focus en la importància de la participació i el diàleg social, com a eines clau per a la creació d’una cultura positiva de seguretat i salut.

Segons dades de la Comissió Internacional de Medicina del Treball (CIMT), al voltant de 2,9 milions de treballadores i treballadors moren cada any a causa d’accidents i malalties professionals i almenys 402 milions de persones pateixen lesions professionals no mortals.

Tot i que no existeix una única definició de “Cultura de Seguretat i Salut en el Treball” es pot descriure com el que representa els valors, normes i pautes de conducta compartides i assumides de manera natural per una organització i que tots els seus membres tenen interioritzades en matèria de seguretat i salut.

És el que guia els comportaments habituals de les persones en aquesta matèria. Per suposat, la cultura és quelcom que cada organització assumeix inconscient i/o voluntàriament, però que precisa d’una política i d’un lideratge participatiu perquè pugui evolucionar de manera adequada a tenor dels interessos col·lectius existents.

En aquest sentit, la seguretat i salut en el treball (SST) hauria de ser considerada i comunicada clarament com un valor i integrar-se en tots els aspectes de les activitats de l’empresa.

El lideratge és el compromís altament visible amb la SST per part dels ocupadors i l’alta direcció, i és clau per desenvolupar una cultura positiva de SST. La percepció que tenen les persones treballadores de les actituds i comportaments del personal directiu en relació amb la SST asseurà la base del seu comportament en relació amb la seguretat i, per tant, dels resultats de l’ empresa en la matèria.

Per bé que les actituds positives en matèria de SST per part de l’ alta direcció són essencials per al desenvolupament d’ una cultura positiva de SST, és vital que es transmetin als treballadors subordinats perquè puguin percebre-les amb precisió. Per tant, la comunicació (en particular, el contacte freqüent i obert entre la direcció i treballadors i treballadores) té un paper important en el desenvolupament d’una cultura positiva de SST i en la consecució de bons resultats en aquest àmbit. Parker et al., 2006.

Des d’UMIVALE ACTIVA, com a mútua col·laboradora amb la seguretat social, col·laborem colze a colze amb les nostres empreses associades i persones treballadores per compte propi adherides mitjançant la realització de campanyes i altres actuacions dirigides a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d’accidents de treball i malalties professionals. Volem ajudar les nostres empreses a convertir-se en organitzacions segures i saludables, contribuint a fomentar en elles una cultura positiva de seguretat i salut en el treball. Per a això, hem creat el Programa Empresa Sana, a través del qual posem a la seva disposició una àmplia varietat d’eines i materials divulgatius per donar-los suport en el desenvolupament de campanyes de sensibilització i educació que contribueixin a la millora de la cultura preventiva en el si de les organitzacions.

Pots consultar els materials desenvolupats per UMIVALE ACTIVA en el següent enllaç: https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/gestion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales

Així mateix pots accedir a la resta d'actuacions que posem a disposició de les nostres empreses associades a l'apartat de Prevenció i Salut de la nostra web corporativa en els següents enllaços: https://umivale.es/prevencion-y-salud o a https://prevencion.activamutua.es/

Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals dUMIVALE ACTIVA

> Volver a la Newsletter

Algunes consideracions sobre el son i la seva relació amb el treball
16 mar

Algunes consideracions sobre el son i la seva relació amb el treball

Actualment les alteracions de la son constitueixen un dels problemes més rellevants de salut. La seva importància està relacionada en el fet que no només té una repercussió física en l’organisme (necessitat de restauració biològica), sinó també afecta el correcte funcionament de les capacitats cognitives i psicològiques, com la concentració, el rendiment, l’estat emocional, la memòria, etc.

Diverses investigacions han relacionat en els processos de la son, les alteracions de la son o mala qualitat d’aquesta, i l’estat físic i psicològic de la persona, afectant directament diferents trastorns digestius, cardiovasculars, mentals, etc. I  podent arribar a produir a la llarga trastorns degeneratius greus i irreversibles.

Funcions de la son

És ben sabut que l’alternança de la vigília (estar despert) i de la son influeixen en totes les funcions tant del cervell com de l’organisme en general.

Les funcions biològiques de la son es poden destacar en primer lloc per la recuperació i la restauració de l’organisme (processos bioquímics i fisiològics que s’han anat degradant durant l’etapa de la vigília), i en segon lloc per la conservació de l’energia imprescindible perquè el nostre organisme pugui recuperar-se.

Què significa qualitat de la son?

Per al bon funcionament de l’ésser humà és imprescindible una bona qualitat de la son.

Una bona qualitat de la son significa conciliar-la i mantenir-la durant la nit per obtenir el correcte acompliment de les necessitats diürnes.

La mala qualitat de la son fa que es produeixin alteracions de diferent forma i quantia en el nostre organisme, com per exemple, el canvi d’horari de treballadors nocturns o a torns implica la qualitat de la son no sigui l’òptima doncs en general, el son diürn mai és de la mateixa qualitat que el son nocturn,  atès que hi ha factors interns i externs que el poden alterar.

Però …què és el somni?

El somni és un estat biològic, periòdic i cíclic de somni-vigília. Per disposar d’un estat de vigília adequat es necessita un somni de qualitat i quantitat. Les hores necessàries de son varia en funció de l’edat, en adults es considera entre 7-9 hores.

A la son es poden distingir cicles compostos per dues etapes o fases: la fase NO REM i la fase REM. Els cicles es repeteixen entre 3 i 5 vegades durant la nit, aquest període acostuma a durar unes 2 hores. La fase de son no REM té una durada aproximada entre 80-90 minuts i consta de quatre fases: la fase 1 i 2, anomenades son superficial i les fases 3 i 4 són les de son profund. Després d’aquestes quatre fases apareix el somni REM, amb una durada aproximada de 20 minuts, amb major proporció en la segona part de la nit.

En la fase no REM es produeix la reconstitució i restauració física de l’organisme, mentre que en la fase REM es produeix la recuperació cognitiva (memòria, concentració, emocions, etc.), d’aquí la importància de completar tot el cicle.

En el cas de despertars irregulars s’interromp el cicle i comença de nou, amb la qual cosa la qualitat de la son es deteriora.

La son i la seva relació amb el treball

La falta de son influeix tant en l’àmbit familiar i social (falta de coincidència horària, falta de disponibilitat per compartir activitats de lleure, etc.), com en l’activitat laboral (disminució del rendiment, nombre de baixes més elevat per altres patologies comunes, i risc d’accidents més alt, entre d’altres).

En realitat, per diverses circumstàncies, la majoria de les persones no aconsegueixen descansar la quantitat d’hores necessàries, ni aquest descans es produeix amb qualitat de la son.

Hi ha uns hàbits personals que influeixen a no respectar el temps adequat de vigília i son com són el soroll, l’alcohol, la llum, els horaris socials, la disponibilitat d’equips com tauletes, mòbils, televisió a les habitacions que fan que no es descansi de forma adequada.

En l’àmbit laboral és molt important la consideració de possibles accidents tant propis o de terceres persones, per la qual cosa és important la seva identificació i l’adopció de mesures preventives entre les quals hi ha l’adopció d’hàbits saludables.

La mala qualitat de la son pot ser factor determinant d’alguns accidents per manca d’atenció, concentració, etc., especialment la seva consideració en els accidents de trànsit.

L’organització del treball en determinats col·lectius pot ser un factor de risc si no es té en compte, personal amb treball nocturn, a torns, personal amb llargues jornades, personal amb demanda social “just in time” (demanda immediata de serveis, menjars, etc.) amb la qual cosa la seva jornada laboral es prolonga.

S’estima que la prevalença de somnolència diürna excessiva està al voltant del 16% dels treballadors, amb major freqüència en dones amb treball remunerat, segons es va manifestar en la III Enquesta Navarra de Salut i Condicions de treball, la conclusió de les quals va determinar que les dones, a causa de la doble jornada de treball (laboral i familiar) presentaven més problemes per a conciliar la son.

Hi ha una estreta relació entre els danys produïts per riscos psicosocials i les alteracions de la son.

També s’ha determinat la influència del treball a torns i nocturn, i de les alteracions de la son relacionades amb algunes professions (sanitària, personal de vol, etc.). amb una incidència més gran de determinats tipus de càncer (especialment de mama i pròstata), factor que es continua estudiant per a prevenir els possibles efectes.

La recuperació de determinades patologies es ralentitza quan la son no és de qualitat.

A nivell individual és important la conscienciació del risc, intentant adoptar mesures preventives en la mesura del possible, així com les mesures higièniques pel que fa a l’adopció d’hàbits personals.

D’altra banda, es considera de vital importància la detecció primerenca dels trastorns de la son mitjançant el sistema general de Salut o bé en l’àmbit laboral mitjançant la Vigilància de la salut.

Cal unificar criteris de valoració d’aptitud laboral en els treballadors que pateixen aquestes patologies, per tal d’evitar tant discriminacions interindividuals, si la valoració és molt restrictiva; com l’augment del risc d’accidentabilitat laboral si no es té en compte el risc afegit que suposen les patologies de la son.

La inclusió habitual a la Vigilància de la salut de senzilles proves de detecció i la derivació primerenca a l’especialista dels treballadors amb hipersomnolència o altres patologies permetrà el desenvolupament d’una prevenció eficaç dels danys associats als trastorns de la son.

També és important la consideració d’alguns tractaments mèdics i la seva relació amb l’entorn laboral.

Com a conclusió, el treball coordinat entre especialistes en medicina del treball, tècnics en prevenció de riscos laborals i especialitats mèdiques implicades en trastorns de la son permetrà una millor detecció, gestió dels símptomes i per tant del risc derivat, així com una reducció de costos sociolaborals i cost personal del treballador afectat.

En aquest enllaç trobaràs tot el material divulgatiu (vídeos, fitxes, tríptics, guies, …) que hem elaborat amb l’objectiu de promoure i integrar el valor de la salut entre les nostres empreses, treballadores i treballadors protegits i autònomes i autònoms adherits.

 

 

 

Pla de xoc accidents mortals. INSST
16 mar

Pla de xoc accidents mortals. INSST

Ningú ha de perdre la seva vida a causa de la feina. Aquest és el gran objectiu que ha d’obligar-nos a unir esforços i unificar criteris per impulsar mesures que aconsegueixin entorns de treball segurs i garanteixin la salut i la vida de les persones treballadores.

Analitzant les dades de les dues darreres dècades al nostre país, s’observa una tendència decreixent dels accidents de treball mortals des de l’any 2000 fins al 2012. Tanmateix, i aquí és on s’han d’encendre totes les alarmes, en els últims nou anys els mateixos índexs han experimentat una modesta tendència a l’alça i estabilització posterior.

En aquest sentit, un total de 649 persones treballadores han mort a conseqüència de la seva feina durant els onze primers mesos de l’any 2021, una mort menys respecte l’any anterior, en el mateix període.

Les dades parlen per si soles, i han de fer-nos reflexionar sobre la gran quantitat de feina que tenim al davant. En aquest sentit, és important no quedar-nos només amb l’anàlisi dels factors traumàtics que han estat causa d’aquests accidents. Endinsar-se de ple en la qüestió i valorar certs aspectes d’origen organitzacional i psicosocial pot ser un camí a seguir per trobar part de la solució a aquest gran problema.

Veient les dades d’accidents mortals registrats a la nostra entitat aquests últims anys, s’observa també una línia d’estabilització en concordança amb els números generals, on malauradament s’han anat repetint cada any un nombre molt similar d’accidents mortals. Els sectors d’agricultura, transport i construcció són els que més casos registren durant tot aquest interval de temps.

És per això que des d’ UMIVALE ACTIVA també volem sumar-nos al pla de xoc contra els accidents mortals en el treball elaborat pel Ministeri de Treball i Economia Social, iniciativa que té com a objectiu desenvolupar una acció contundent que permeti generar un punt d’inflexió i iniciar de nou el camí de la reducció gradual de la sinistralitat laboral, sempre amb la visió que cap persona perdi la seva vida a la feina.

Més informació al següent enllaç:https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-el-trabajo#S1

Servei d’ Activitats Preventives de Riscos Laborals d’ UMIVALE ACTIVA

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.
07 mar

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible.

El tema del Dia Internacional de la Dona del proper 8 de març de 2022: Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible, reconeix la contribució de les dones i les nenes de tot el món, per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic per construir un futur més sostenible per a totes les persones.

Cada vegada és més evident que les dones són més vulnerables a l’impacte del canvi climàtic que els homes, ja que constitueixen la majoria de la població pobra del món i són més dependents dels recursos naturals que estan sota amenaça del canvi climàtic.

Les dones i nenes són líders eficaces i poderoses, s’impliquen en iniciatives sostenibles a tot el món.

Per aconseguir el desenvolupament i una major igualtat de gènere és essencial seguir explorant, per permetre que les dones i les nenes tinguin veu i participin en la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic.

Per això, la celebració del Dia Internacional de la Dona de les Nacions Unides és Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible

Creus que coneixes les dades sobre les dones i el canvi climàtic? Aquest qüestionari t’ajudarà a esbrinar-lo. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/multimedia/2017/11/quiz-climate-change

Per què és important la Igualtat de Gènere?

  1. Objectiu: Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.
  2. Per què?: Les dones i les nenes representen la meitat de la població mundial, però la desigualtat de gènere provoca l’estancament del progrés social.
  3. Què succeeix si la igualtat de gènere no està garantida?: En alguns països les nenes es veuen privades d’accés a assistència sanitària o a una nutrició adequada, la qual cosa comporta una major taxa de mortalitat. Gairebé 15 milions de nenes menors de 18 anys contreuen matrimoni cada any. Un terç dels països en desenvolupament no ha assolit la paritat entre els gèneres en l’ ensenyament primari.
  4. Com afecta la desigualtat de gènere les dones? L’ apoderament de les dones i nenes és fonamental per impulsar el creixement econòmic i promoure el desenvolupament social.
  5. Altres problemes relacionats amb el gènere: El 35% de les dones de tot el món ha patit violència física i/o sexual. Uns 133 milions de nenes i dones han patit alguna forma de la mutilació/ablació genital femenina a l’Àfrica i Orient Mitjà.

Principals Riscos Laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones:

  1. Psicosocials: Assetjament laboral (genèric o sexual), estrès, burnout.
  2. Organitzacionals: Conflicte a causa de la doble presència treball-família.
  3. Discriminació: Salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, tasques de cures no remunerades, precarietat laboral, inseguretat contractual per maternitat, etc.
  4. Riscos propis lligats a activitats feminitzades.

 

La igualtat de gènere és un dret humà fonamental

Des d’umivale Activa, volem conscienciar els nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets i llançant un reclam per promoure polítiques a les nostres empreses, que impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, en igualtat de condicions i en unes adequades condicions de treball,  adaptades en tot moment a l’ estat de la dona, vetllant així, per la seva Seguretat i Salut.

 

Conegui les dades: Dones i nenes rurals

https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women                            

Des de la meva perspectiva: Lorraine Kakaza

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/7/from-where-i-stand-lorraine-kakaza

Hem d'aprofitar totes les oportunitats per garantir que les dones rurals no es quedin enrere sinó que, al contrari, assumeixin el lideratge" — Directora Executiva

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/10/ed-statement-rural-womens-day

Als oasis del Marroc, les dones veuen créixer les plantes i els seus

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/9/moroccan-oases-women-watch-plants-and-incomes-grow

Guia per a l' elaboració de plans d' igualtat en les empreses

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/docs/Guia_pdi.pdf

Cartell       

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Commission-on-the-status-of-women-66-2022-banner-1200x628-es.jpg

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Malawi-Drought-2016.jpg
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral realitzarà durant l’any 2022 cinc edicions del curs de Prevenció de riscos laborals, nivell bàsic
04 mar

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral realitzarà durant l’any 2022 cinc edicions del curs de Prevenció de riscos laborals, nivell bàsic

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral realitzarà durant l’any 2022 cinc edicions del curs de Prevenció de riscos laborals, nivell bàsic (30 h) en la modalitat a distància (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció). Ja estan obertes les inscripcions de les dues primeres edicions, que començaran al febrer (CB220214I) i a l’abril (CB220420I), respectivament

El curs de prevenció de riscos laborals de nivell bàsic està adreçat a les persones interessades en la seguretat i la salut laboral: persones treballadores, empresariat o personal directiu, comandaments intermedis, delegats i delegades de prevenció, membres dels comitès de seguretat i salut, personal designat per a desenvolupar activitats preventives a les empreses, personal dels serveis de prevenció, personal autònom…

La durada per a l’execució del curs serà de cinc setmanes. Un cop finalitzades es realitzarà la prova d’avaluació presencial a les diferents seus de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), de la qual s’informarà oportunament.

Les persones interessades en fer el curs poden formalitzar la preinscripció mitjançant aquest enllaç. Atenció: és molt important verificar que el codi de l’activitat seleccionat correspon amb l’activitat formativa a la qual es vol fer la preinscripció.

Un cop feta la selecció de les persones admeses a cada curs s’enviarà un correu de confirmació a cadascuna d’elles.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Campanya de mesures preventives per evitar el risc químic durant l’ús de productes de neteja
22 feb

Campanya de mesures preventives per evitar el risc químic durant l’ús de productes de neteja

Dins de la nostra tasca de promoure bons hàbits en matèria de prevenció i seguretat dels treballadors, presentem un nou material de sensibilització. Es tracta de tres infografies on es recullen les principals mesures preventives per evitar el risc químic durant l’ ús de productes de neteja, així com les mesures d’ actuació quan s’ ha sofert una intoxicació per productes d’ aquesta tipologia:

Pla d’Actuació contra la Sinistralitat a la Comunitat Valenciana per a 2022
17 feb

Pla d’Actuació contra la Sinistralitat a la Comunitat Valenciana per a 2022

Dins del Pla València 2022, les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social visitaran les empreses associades incloses en el pla. Aquestes activitats es desenvolupen com a suport a les empreses mutualistes i estan orientades a difondre recomanacions sobre l’ anàlisi i investigació de les causes i factors determinants de la sinistralitat laboral.

S’ inclou resum del Pla d’ Actuació contra la Sinistralitat Laboral i els formularis associats. Aquests models poden servir d’ ajuda abans d’emplenar els tràmits telemàtics a realitzar per part de les empreses incloses en el Pla.

Pots obtenir tota la informació aquí.

Evitem avui el càncer laboral de demà
03 feb

Evitem avui el càncer laboral de demà

Umivale Activa es suma a la campanya “Evitem Avui el càncer laboral de Demà” impulsada per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, contra el Càncer laboral, primera causa de mort per malaltia professional a Europa.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) considera que la mortalitat per càncer és un dels majors problemes de salut pública a nivell mundial. S’estima que els agents cancerígens són els causants d’unes 100.000 morts l’any.

Una altra dada preocupant és que es calcula que el 30% dels càncers tenen un origen laboral.

Conscients d’això, dins del nou marc europeu de seguretat i salut en el treball, les institucions europees han previst un pla d’accions amb mesures concretes per reduir l’exposició laboral als agents cancerígens, per tal de vetllar avui per la protecció de les persones davant l’exposició laboral a aquest tipus de substàncies, i evitar el càncer laboral de demà.

 

Per més informació, clica açí:

Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària
31 des

Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària

En poc més d’una setmana, s’ha produït un augment significatiu de contagis per SARS-CoV-2. A Espanya, aquest increment accelerat de la transmissió comunitària del virus dona com a resultat unes taxes d’incidència més altes de tota la pandèmia.

Aquesta situació de tan alta circulació del virus obliga a revisar la darrera actualització de  l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del 22 de desembre actualment vigent, pel que fa al  maneig dels casos i els contactes . És per això que s’ha elaborat el document  d’Adaptació de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19 en període d’alta transmissió comunitària.

Més informació en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Estratègia detecció precoç vigilància i control de la Covid-19
27 des

Estratègia detecció precoç vigilància i control de la Covid-19

El 22 de Desembre de 2021 s’ha actualitzat l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació I Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 continua sent un dels punts clau per a controlar la transmissió. Per això, els serveis de vigilància i de salut pública i el sistema sanitari assistencial s’han anat adaptant per a garantir la detecció precoç dels casos i el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

Més informació a l’enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf