Cambiar idioma

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19
05 mar

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19, és el tema de OMU Mujeres del proper 8 de març per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

Amb aquest tema es vol celebrar i donar visibilitat als grans esforços realitzats per dones i nenes de tot el món per a un futur més igualitari i a aconseguir la recuperació de la Covid-19.

“La participació de les dones i l’adopció de decisions per elles de manera plena i efectiva en la vida pública, així com l’eliminació de la violència, per a aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de totes les dones i les nenes”

Les dones es troben, en l’àmbit laboral, en la primera línia de la Covid-19 com:

 • Treballadores de la Salut
 • Cuidadores
 • Innovadores i organitzadores comunitàries

Les dones conformen el 70% del personal que treballa en el sector sanitari i d’assistència social.

També es troben entre les i els líders nacionals més exemplars i eficaços en la lluita contra la pandèmia.

Les dones líders i les organitzacions de dones han demostrat les seves habilitats, coneixements i xarxes per a liderar eficaçment els esforços de resposta i recuperació davant la Covid-19. Actualment s’accepta més que mai que les dones aporten experiències, perspectives i habilitats diferents, i que contribueixen de manera indispensable en les decisions, polítiques i lleis que funcionen millor per a totes i tots.

La majoria de països que han contingut els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i reaccionen amb més èxit davant els seus impactes sanitaris i socioeconòmics més amplis estan dirigits per dones. Per exemple, les caps de govern de Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova Zelanda i Eslovàquia han rebut un gran reconeixement per la rapidesa, la decisió i l’eficàcia de la seva resposta nacional davant la Covid-19, així com per la manera amable de comunicar dades de salut pública basats en fets.

Les dones són caps d’Estat i de Govern en tan sols 20 països del món.

Des del punt de vista del marc legal vigent, no existeix una política preventiva específica de riscos laborals separada per sexes. Les úniques mesures preventives existents es refereixen a la capacitat reproductiva o al propi estat biològic de l’embaràs, com a estat temporal o transitori que mereix una protecció específica en el marc de les obligacions preventives que imposa a l’empresa la legislació en matèria de seguretat i salut en el treball.

Existeixen riscos laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones com:

 • Riscos psicosocials com a l’ assetjament laboral, genèric o sexual, que afecten en particular la salut mental, en forma d’estrès, depressió, ansietat, violència en el treball, assetjament, etc. que són molt més freqüents en determinats sectors d’activitat econòmica fortament feminitzats: l’educació, els serveis socials i l’assistència sanitària.
 • Els factors organitzacionals com a dobles jornades (o doble presència), jornades partides, etc. comporten l’aparició de riscos laborals que sí han començat a ser tinguts en compte en els primers estudis de gènere i salut laboral. És un fet que les responsabilitats familiars incrementen els riscos laborals en interactuar amb ells. Així, segons afirma la doctrina científica especialitzada, «els problemes de la vida privada juntament amb els laborals generen una sinergia negativa i una major predisposició al burnout» i, per tant, no pot desvincular-se tots dos àmbits.
 • Riscos propis lligats a activitats feminitzades, l’exposició de les quals interfereix o agreuja de manera especial la salut de la dona: tèxtil i confecció, serveis, ensenyament, hostaleria i comercio, sanitat i agroalimentació
 • Riscos derivats d’altres factors de discriminació, molt menys explorats fins al moment, per no dir ignorats: salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, menor participació en els llocs directius o de rellevància en les organitzacions on presten serveis i precarietat laboral

Temor a la pèrdua de l’ocupació en ocasió de l’embaràs o la maternitat, etc.Arran de la pandèmia de la Covid-19 les dones s’enfronten a un augment de:

 • Violència domèstica
 • Tasques de cures no remunerades
 • Desocupació
 • Pobresa

Amb motiu de la celebració, aquest proper 08 de març, del Dia Internacional de la dona, des d’Activa Mútua volem conscienciar als nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets, i especialment pel seu paper de lluita enfront d’aquesta pandèmia. En aquest sentit continuem llançant un reclam per a promoure polítiques, en les nostres empreses, que ja no sols impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, sinó que es faci en igualtat de condicions, sense oblidar, és clar, en unes adequades condicions de treball, adaptades en tot moment a l’estat de la dona i al moment actual de la pandèmia per la Covid-19, vetllant així, per la seva seguretat i salut.

Realitzar un comentari