Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics
10 des

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics

Avui es publica en el BOE l’Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

Una de les modificacions més destacades ha estat la inclusió entre els agents biològics del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu» (SARS-CoV), del «coronavirus de la síndrome respiratòria d’Orient Mitjà» (MERS-CoV) i del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 2» o, en forma abreujada, «SARS-CoV-2».

L’ordre per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic els annexos II, IV i V del Reial decret 664/1997, consta d’un article únic dividit en tres apartats, una disposició transitòria única i tres disposicions finals.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/boe-a-2020-15871.pdf

Realitzar un comentari