Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Modificació del RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball

Modificació del RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball
16 jun

Modificació del RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball

S’ha publicat al Boletín Oficial del Estado el Reial Decret 427/2021, de 15 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, que suposa la transposició al nostre ordenament jurídic de la modificació de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball.

Cal remarcar que s’inclouen dins del llistat de cancerígens els següents agents, alguns amb valor límit:

  • Tricloroetilè.
  • 4,4′-Metilendianilina.
  • Dibromur d’etilè.
  • Diclorur d’etilè.
  • Emissions de motors dièsel el valor límit dels quals s’aplicarà a partir del 21 de febrer de 2023, excepte per al cas de la mineria subterrània i la construcció de túnels en que el valor límit s’aplicarà a partir del 21 de febrer de 2026.
  • Mescles d’hidrocarburs aromàtics policíclics, en particular els que contenen benzo [a]pirè i són agents cancerígens.
  • Olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per a lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf#msdynttrid=jypPiai_oryorQxgD2aX2Nf_jXx0jd72irawWCR5SGA

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

Realitzar un comentari