Cambiar idioma

Llistat actualitzat ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19

Llistat actualitzat ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19
25 mai

Llistat actualitzat ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que s’haurà d’intensificar en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de “virucidas”, per aturar la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat va publicar, i actualitza periòdicament, un llistat de productes “virucidas” autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  davant del virus, atenent a la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar al següent enllaç (última actualització 23.05.2020):

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Realitzar un comentari