Cambiar idioma

La prevenció de riscos laborals en el sector de la contrucció

La prevenció de riscos laborals en el sector de la contrucció
04 set

La prevenció de riscos laborals en el sector de la contrucció

Els índexs de sinistralitat laboral situen el sector de la construcció en una de les primeres posicions d’accidentalitat respecte a altres activitats. És evident que són molts els factors que poden aclarir aquesta situació, però fent una lectura més detallada, des del punt de vista de la seguretat, hi ha certs aspectes que hem de tenir en compte com a punt de partida:

  • Es tracta d’una activitat de risc. Els seus treballs estan associats a perills que poden comportar accidents variats, greus i fins i tot mortals: caigudes a diferent nivell, sepultamientos entre terra o runa, cops i xocs, caiguda de materials per desplom, talls, cops, sobreesforços, ús de substàncies nocives, projeccions de partícules, soroll, vibracions, etc.
  • Per la complexitat de les tasques, presenta dues fases diferenciades (projecte i execució), les quals exigeixen organització i planificació.
  • Coordinació d’activitats. Els treballs són realitzats per diversitat d’empreses i treballadors que comparteixen el mateix espai de treball.
  • Subcontractació causada per la concurrència de factors externs com a mode d’organització productiva.
  • Temporalitat de l’activitat i per tant, contractes de caràcter eventual o per obra i servei.

Els treballadors de la construcció tenen una probabilitat major de patir lesions que els treballadors d’altres sectors. Aquests accidents tenen un elevat cost per a l’empresa i el treballador. Hi ha evidència que en aquest sector el 80% d’accidents tenen la seva causa en errors d’organització i planificació, i que el 20% restant es deu a errors d’actuació.

Una de les raons que podria explicar aquestes dades seria una falta d’integració de les polítiques de prevenció en tots els nivells del sector. En altres paraules, la manca d’una cultura preventiva.

Des de l’àmbit de la prevenció i per a assegurar una correcta gestió i integració de la mateixa, cada empresari ha de tenir en compte les següents mesures:

  • Disposar d’un pla de prevenció que defineixi les responsabilitats i l’estructura preventiva de l’empresa, a més de l’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
  • Serà responsable d’assegurar la formació dels seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. Serà necessària la col·laboració entre les diferents empreses presents en l’obra per poder transmetre eficaçment la informació que sigui precisa per definir la formació adequada per als treballadors.
  • Integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt d’activitats desenvolupades. En concret, prestarà especial atenció a la consulta i participació dels treballadors, execució d’activitats perilloses, manteniment i revisió d’instal·lacions i equips, adquisició de productes i contractació de personal.
  • Disposar de suficients recursos humans amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals i utilitzar-los en l’obra per al desenvolupament de l’activitat.
  • La coordinació de les actuacions de seguretat i salut en una obra de construcció implica la necessitat que cada empresa disposi d’una persona amb formació adequada encarregada de gestionar aquesta important tasca.

Des del moment en què es decideix iniciar una obra o activitat emmarcada en l’àmbit de la normativa de la construcció, la prevenció de riscos laborals ha d’estar present, resultant per tant un factor clau la integració de la mateixa des del projecte (si la obra disposa d’aquest document) mitjançant la realització d’un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, o des d’un document específic de gestió preventiva, fonamentat en procediments (per a obres menors que no tinguin projecte) fins a l’última etapa de execució de l’obra, sent indispensable que totes les persones implicades tinguin informació sobre els riscos i les mesures a aplicar en cada cas.

Eloi Rull

Tècnic PRL Activa Mútua

Realitzar un comentari