Cambiar idioma

La formació professional dual ‘versus’ la Prevenció de Riscos laborals

La formació professional dual ‘versus’ la Prevenció de Riscos laborals
13 jul

La formació professional dual ‘versus’ la Prevenció de Riscos laborals

Des de l’entrada en vigor del Reial decret-llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de recualificación professional de les persones que esgotin la seva prestació per desocupació, ha donat lloc a noves legislacions modificant diversos aspectes de la legislació laboral.

Entre les quals sorgeixen noves modalitats contractuals per afavorir la inserció laboral i la formació, mitjançant la combinació en el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i el centre de formació, entre elles la Formació dual. Fa plantejar-se quina cabuda té aquesta nova figura laboral en l’ambiento de la prevenció de riscos laborals i fins a on arriba la seva aplicació.

Existint dues modalitats en aquest tipus de formació per mitjà de contracto laboral o becat.

En el cas de contracto laboral, sigui la modalitat que sigui, les obligacions són les mateixes que per a qualsevol altre treballador de l’empresa, com pot ser en la formació i informació, l’avaluació de riscos dels llocs de treball, l’obligació de proporcionar-los equips i mitjans de protecció i en general, l’empleno de la normativa en prevenció de riscos laborals.

Quan la presència de l’alumne és mitjançant una vinculació per beca (estrictament acadèmica i no laboral), la normativa de prevenció de riscos laborals no els és aplicable, amb caràcter general, malgrat l’obligació de donar-los d’alta i cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social.

Cal tenir present que qualsevol persona que accedeix a un centre de treball ho ha de fer en condicions de seguretat, ja que el fet de no estar inclòs en l’àmbit d’aplicació de la normativa laboral no vol dir que l’activitat de l’aprenent aquest exempta de riscos que, arribat el cas, poden haver-hi responsabilitats en altres àmbits (responsabilitat civil, etc). És convenient que els empresaris avaluïn la interacció entre els treballs que realitzen els becaris i la resta de treballadors de l’empresa, mitjançant la coordinació d’activitats preventives (RD171/2004).

Un dels temes més rellevants és que en el cas d’accident ocorregut en les instal·lacions del centre de treball on s’ha d’assistir a l’alumne, en aquests casos ha de diferenciar els convenis establerts entre el centre i l’empresa.

Els convenis denominats de Pràctiques (tenir present el RD 1493/2011 de 24 d’octubre, programes de formació finançats vinculats a estudis universitaris o de formació professional) que es pacten estan coberts pel segur escolar i l’assistència la presta qualsevol centre del Sistema Nacional de Salut o en centres concertats amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

O per mitjà del Contracte laboral o becat, en els dos casos, la prestació d’assistència sanitària l’ofereix la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social que disposi l’empresa. S’han de notificar i investigar els accidents.

Respecte a la vigilància de la salut, entenc que l’estudiant/becari també ha de ser sotmès a un reconeixement mèdic previ o periòdic quan sigui obligatori en l’empresa, per ser imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, pels altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa. També ha de realitzar-se quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat, tal com estableix literalment l’article 22 de la LPRL.

Jordi Guart Torrents – Tècnic de PRL d’Activa Mútua

Jordi Guart Torrents

Realitzar un comentari