Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.
11 feb

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.

Nou canvi en la normativa, el personal que presti serveis en centres sanitaris i sòcio-sanitaris inscrits en el registres corresponents que, en l’exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o soci-sanitaris, i hagin agafat la COVID-19, durant el període de declaració de la pandèmia per l’OMS fins l’aixecament de totes les mesures de prevenció per part de les autoritats sanitàries tindran les mateixes prestacions de la Seguretat Social que les persones afectades d’una malaltia professional.

El procediment per a beneficiar-se de la mesura requerirà l’emissió del corresponent informe per part dels serveis de prevenció de riscos laborals on es faci constar que en l’exercici de la seva professió, aquests professionals han estat exposats al virus SARS-CoV-2 per la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

La consideració de COVID-19 com a malaltia professional per a aquests col·lectius implicarà la realització del seguiment de salut, així com l’aplicació dels protocols per part dels serveis de prevenció; i les implicacions corresponents a nivell sociolaboral.

Important!

  • Què implica aquest canvi de normativa en la protecció dels treballadors?Les prestacions econòmiques derivades són les mateixes que les d’accident de treball.
  • Però la protecció dels treballadors s’inicia en el moment en què el treballador acompleix una activitat laboral en un ambient de treball amb risc de malaltia professional i es manté en el temps, sempre que es pugui demostrar que les seqüeles esdevingudes en el treballador tenen la causa en el desenvolupament d’un lloc de treball exposat a un risc de malaltia professional.

Normativa relacionada:

  • A l’entrada de l’estat d’alarma totes les baixes relacionades amb la COVID-19 es van considerar com baixes per contingències comunes ITCC però amb les prestacions econòmiques reconegudes d’accident de treball, AT.
  • Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrícola, científica, econòmica, laboral i de seguretat social i fiscal per pal·liar els efectes de la COVID-19 (art.9) considera com contingència professional derivada d’accident de treball, les malalties esdevingudes al personal que presta servei en els centres sanitaris i sociosanitaris a conseqüència del virus SARS-CoV-2 durant l’estat d’alarma.
  • Posteriorment es decreta una pròrroga mitjançant el RD-llei 27/2020 (disposició addicional tercera).
  • Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (disposició addicional quarta). Consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball a les malalties que pateix el personal que serveix en instal·lacions sanitàries o sociosanitàries a conseqüència de la propagació del virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma.
  • Reial decret llei 3/2021, de 02 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic; en el qual es reconeix la COVID-19 la prestació com a malaltia professional per als col·lectius de personal considerat com molt exposat. (Article 6 del Capítol III d’aquest Reial decret llei).

Més informació: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1529

Departament PRL Activa Mutua

Realitzar un comentari