Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Gestió Preventiva

Activa Mútua desenvolupa a favor dels treballadors autònoms i de les empreses associades a la mútua, tal com estableixen els criteris establerts pel Ministeri de Treball i Immigració, en el RD 860/2018, de 13 de juliol, un ampli ventall d’accions preventives, amb la finalitat d’ajudar en la incorporació o millora de l’activitat preventiva de les empreses i que consisteixen en:

  • Assessorament especialitzat en l’anàlisi de factors determinants dels accidents laborals i de les malalties professionals.
  • Assessorament pel que fa al compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Visites als centres de treball amb la finalitat d’orientar sobre les necessitats preventives.
  • Estudis, enquestes i estadístiques de sinistralitat.
  • Orientació en les necessitats formatives del personal de l’empresa.
  • Realització de jornades i seminaris sobre actualització i posada al dia dels coneixements en matèria preventiva.
  • Campanyes de sensibilització, educació preventiva i sanitària, que impliquin una millora dels hàbits i actituds per al treball.

Aquestes actuacions es portaran a terme sense que en cap cas puguin substituir les actuacions que han de realitzar les empreses en el compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.