Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Gestió Preventiva

Activa Mútua, amb el ferm objectiu de facilitar la integració de la prevenció en l’empresa posa a disposició de les empreses mutualistes la recopilació de tot un seguit d’eines preventives, tant pròpies com externes, que els seran de gran utilitat per a una correcta gestió de la prevenció de riscos laborals a la seva empresa.

Prevenció 10/25.

Al nostre país, més d’un milió de petites empreses, de fins a 25 treballadors, utilitzen la quarta part de la població treballadora i concentren una part important dels accidents laborals.

Per a aquestes empreses, el Ministeri de Treball i Immigració, i l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes, han posat en marxa un nou servei gratuït d’assessorament públic a l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals, que a través del web www.prevencion10.es permetrà incorporar l’activitat preventiva a la gestió diària de les microempreses.

PCAE 3.0.

El Programa de Coordinació d’Activitats Empresarials, PCAE, és un programa informàtic que facilita als empresaris i/o autònoms, el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals quan vàries empreses concorren en un mateix centre de treball.

El PCAE ha estat desenvolupat per la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, CEOE, amb el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

El PCAE, vinculat a l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, està a disposició de tots els empresaris i/o autònoms i professionals de qualsevol entitat.

Aplicacions informàtiques per a la prevenció (AIP)

Reuneix programes informàtics d’aplicabilitat immediata l’objectiu és la millora de les condicions de treball mitjançant l’avaluació de les mateixes.

Veure més

Aplicacions informàtiques per a dispositus smartphones i tablet (APP)

Són aplicacions dissenyades per a ser descarregades en el Smartphone o Tablet, per al seu ús en “camp”, facilitant informació, eines de càlcul, qüestionaris, etc., útils per a l’anàlisi de les condicions de treball

Veure més

Bases de dades

L’ús d’aplicatius, la possibilitat de diferents vies d’accés a les dades que contenen i la remissió a documentació específica, fan que la seva utilitat sigui molt àmplia.

Veure més

Calculadores

El seu format permet identificar l’empresa i el lloc de treball sota estudi i imprimir un informe amb les dades d’entrada, les dades intermedis i els resultats obtinguts.

Veure més

Qüestionaris

Dissenyats per facilitar la recollida sistemàtica i ordenada d’informació relativa a les condicions de seguretat i salut en el treball.

Veure més