Cambiar idioma

Gestió Preventiva

L’informem que, en virtut del contingut de la Disposició Addicional 3a del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, s’ha acordat la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, respecte de les cotitzacions que es generin durant l’any 2019.

La suspensió referida ha estat igualment acordada per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020, de conformitat amb el que es disposa en l’article 7.8 del Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.