Cambiar idioma

Gestió Preventiva

El nostre objectiu A Activa Mútua és proporcionar-te
el millor assessorament especialitzat així com les millors eines
per gestionar la prevenció.

Gestió preventiva

Activa Mútua, en el seu compromís com a mútua propera, desenvolupa activitats preventives per potenciar aquesta cultura i fomentar la integració de la prevenció. Mitjançant la informació, la sensibilització i l’assessorament, contribuïm a la millora de la gestió i la reducció de la sinistralitat laboral.

Aquestes actuacions es duen a terme de manera gratuïta entre els treballadors de les empreses associades a Activa Mútua, amb especial atenció en les petites empreses i en aquells sectors amb majors indicadors de sinistralitat, així com als treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals. Tot això ve regulat per l’Ordre TAS/3623/2006 de 28 de novembre per la qual es controlen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social, i en el desenvolupament de les diferents resolucions anuals, sense que en cap cas puguin substituir les actuacions que han de realitzar les empreses en el compliment de les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.