Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Gestió Preventiva

Activa Mútua, en el seu compromís com a mútua propera, desenvolupa activitats preventives per potenciar aquesta cultura i fomentar la integració de la prevenció. Mitjançant la informació, la sensibilització i l’assessorament, contribuïm a la millora de la gestió i la reducció de la sinistralitat laboral.

Aquestes actuacions es duen a terme de manera gratuïta entre els treballadors de les empreses associades a Activa Mútua, amb especial atenció en les petites empreses, en aquells sectors amb majors indicadors de sinistralitat, així com als treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals. Tot això ve regulat pel Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es controlen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i en el desenvolupament de les diferents resolucions anuals, sense que en cap cas puguin substituir les actuacions que han de realitzar les empreses en el compliment de les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.