Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Avaluació del risc de la transmissió de SARS-*CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions

Avaluació del risc de la transmissió de SARS-*CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions
25 nov

Avaluació del risc de la transmissió de SARS-*CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions

L’aportació de coneixement sobre la generació i dinàmica dels aerosols originats a partir de les vies respiratòries humanes, obliga a revisar els conceptes utilitzats de manera tradicional en la Salut Pública, així com la seva implicació en la transmissió de la SARS-CoV-2.

El Ministeri de Sanitat ha publicat, el passat 18 de novembre, aquest document tècnic que recull el treball d’un grup d’experts en aerosols i en transmissió i prevenció de les malalties infeccioses que ha revisat les evidències científiques i realitzat una avaluació del risc de la transmissió de la SARS-CoV-2 per aerosols i de l’eficàcia de les mesures de protecció.

El grup d’experts diu que està demostrat que la SARS-CoV-2 es transmet mitjançant aerosols que contenen virus viables generats per la persona infectada, especialment en espais tancats i mal ventilats.

La transmissió a partir d’aerosols no significa un alt nivell de contagiositat, ni la necessitat d’adoptar mesures de prevenció complexes molt diferents a les ja recomanades, però sí que reforçar-les i incorporar algunes noves, per a evitar la transmissió especialment en els espais interiors.

L’ús correcte de màscara i la distància física interpersonal han demostrat la seva eficàcia en diferents entorns per a la reducció de la transmissió de la SARS-CoV-2 mitjançant aerosols, encara que és necessari incidir en la necessitat d’un ajust adequat de la màscara i d’utilitzar-la sempre en espais interiors compartits, fins i tot a distàncies majors de 2 metres.

Així mateix, s’han de limitar els aforaments en espais interiors. Quant a les mesures addicionals en espais interiors, es recomana la reducció de nivell de sorolls, les activitats que augmenten l’emissió d’aerosols (cridar, cantar, parlar en veu alta…), reduir la intensitat de l’exercici físic i assegurar una correcta ventilació d’aquests espais. La ventilació adequada pot realitzar-se amb ventilació natural amb l’aire exterior o mitjançant sistemes mecànics de ventilació i climatització que han d’estar ben instal·lats i mantinguts i poden incorporar sistemes de filtració d’aire. Únicament si no és possible aconseguir la taxa de ventilació adequada mitjançant ventilació natural o mecànica, estaria recomanat l’ús de purificadors d’aire. Els sistemes germicides per a la inactivació de patògens en bioaerosols no s’usaran de forma generalitzada i només poden ser aplicats per professionals i seguint les normes tècniques i les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf

Departament de Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari