Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
03 set

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 12 d’agost de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació I Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 continua sent un dels punts clau per a controlar la transmissió. Per això, els serveis de vigilància i de salut pública i el sistema sanitari assistencial s’han anat adaptant per a garantir la detecció precoç dels casos i el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 els objectius de la qual són:

1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.

2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.

3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat per a la presa de decisions.

Les principals modificacions en relació a la versió anterior amb data 05 de juliol de 2021, es troben a les següents seccions:

B. Detecció de casos d’infecció activa per SARS-CoV-2 (veure apartat 1 Detecció i definició de casos sospitosos, i punt 1.1 consideracions especials davant casos sospitosos).

E. Estudi i maneig de contactes (veure apartat 2 Maneig dels contactes, i en particular els punts 2.1.3 Realització de proves diagnòstiques en contactes, 2.1.4. Lloc de la quarantena i 2.2. Consideracions especials en el maneig de contactes).

Més informació a l’enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari