Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

El cáncer de laringe, nueva enfermedad profesional

El cáncer de laringe, nueva enfermedad profesional
19 gen

El cáncer de laringe, nueva enfermedad profesional

El passat 19 de desembre del 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’entrada en vigor del Reial decret 1150/2015, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, a l’efecte d’ampliar el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i incloure en ell el càncer de laringe ocasionat per amiant. Aquesta regulació dóna resposta a una demanda social dels últims anys que ha estat avalada, a més, per les recerques científiques que evidencien la relació directa existent entre l’origen, l’evolució del càncer de laringe i els treballs amb amiant.

L’actualització del quadre de malalties professionals es contempla en el nostre ordenament jurídic a través de l’article 2 del Reial decret 1299/2006 (plasmant així algunes de les orientacions de la Recomanació 2003/670/CE) i en l’annex 2 del Reial decret es recull la llista complementària de malalties l’origen professional de les quals se sospita i la inclusió de les quals en l’annex 1 podria arribar-se a contemplar en el futur.

Doncs bé, dins d’aquest annex 2 es venia recollint el càncer de laringe produït per la inhalació de la pols d’amiant que, amb l’entrada en vigor del Reial decret 1150/2015, s’incorpora a l’annex 1 del quadre de malalties professionals, grup 6, dins de les malalties professionals causades per agents cancerígens (concretament per l’amiant) com a nou subagent. La regulació inclou així mateix les principals activitats associades a aquest subagent.

Aquesta inclusió del càncer de laringe en l’annex 1 del quadre de malalties professionals, determina la presumpció iuris et de iure de la mateixa com a derivada de malaltia professional, per la qual cosa no cal qüestionar-se la relació causal entre la pràctica d’activitats relacionades amb amiant i la malaltia –el càncer de laringe–, alliberant-se d’aquesta manera al treballador de la càrrega de provar la mateixa (el que sí ocorre, per contra, amb les anomenades «malalties del treball»).

Així mateix, la inclusió repercuteix dins del marc de l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social i, més concretament, en les obligacions que li han estat encomanades a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social quant a entitats protectores de les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) el que engloba aspectes com: reconeixement de prestacions d’incapacitat temporal (sense període de cotització previ), determinació de les bases reguladores aplicables, automaticitat de les prestacions (encara que l’empresari no hagi complert amb les seves obligacions d’alta i cotització), valoració de seqüeles derivades de la malaltia professional (Lesions Permanents No Incapacitants o algun dels graus d’Incapacitat Permanent legalment establerts), indemnitzacions per mort i supervivència (en cas de defunció per la malaltia professional), prestació d’assistència sanitària (tractaments preventius, reconeixements periòdics, etc.), així com el trasllat del treballador a un lloc exempt de risc.

Veurem en els propers anys què i com repercuteix la modificació duta a terme pel legislador, així com si el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social aprova noves ampliacions, sempre amb els informes tècnics precisos per a això.

LOURDES

Lourdes de Lamo Valverde
Àrea Assessoria Jurídica Activa Mútua
Direcció de Prestacions

Realitzar un comentari