Cambiar idioma

Dia mundial del son

Dia mundial del son
11 mar

Dia mundial del son

El Dia Mundial del Son és un esdeveniment anual, destinat a ser una celebració del son i cridat a l’acció sobre qüestions importants relacionades amb aquest, inclosos els medicaments, l’educació, els aspectes socials i la conducció. Està organitzat pel “Comitè del Dia Mundial del Son” de la Societat Mundial del Son, i té com a objectiu disminuir la càrrega dels problemes del son en la societat a través d’una millor prevenció i maneig dels seus trastorns.

El son (estat de repòs) és una activitat en la qual emprem una tercera part de la nostra vida i que resulta imprescindible per a un correcte funcionament psicofisiològic. S’ha comprovat en diferents recerques, que no dormir durant períodes llargs, pot produir greus trastorns de tipus físic, que van des d’un major envelliment, major sensibilitat al dolor, una menor immunitat a les malalties, o fins i tot, a la mort, i d’altra banda pot comportar importants desajustaments psicològics, del tipus comportamental, arribant a estats psicòtics transitoris.

La importància del son és perquè mentre es dorm, a part d’haver-hi una activitat psíquica complexa com és el fet de somiar, el nostre cos aprofita per a recuperar-se del desgast diari, per a regenerar-se i perquè descansin els seus centres nerviosos i teixits musculars. És pel que quan es dorm es relaxen unes activitats vitals com per exemple: freqüència cardíaca, disminució de la tensió arterial, respiració més lenta, hipotonia generalitzada i canvis importants en el sistema nerviós central i endocrí, que allibera una hormona (STH) que resulta vital per a regular el creixement i desenvolupament de l’organisme.

Per tant, el son, és una necessitat primària de caràcter essencial, de les més importants que tenen els éssers humans, perquè quan un no dorm o no dorm prou, l’organisme reacciona amb una sèrie de desajustaments, molts d’ells altament perillosos per a la salut en general i especialment quan cal realitzar determinades activitats que poden comportar major risc, com per exemple la conducció o treballs de risc que requereixen alta percepció o vigilància.

Per què no dormim prou?

Actualment la nostra societat funciona les 24 hores del dia. Les pressions econòmiques exigeixen que moltes persones treballin en lloc de dormir, a causa de la pluriocupació, hores extres, treball i família, treball-família i estudis, diversió etc., sense parar a pensar les conseqüències d’aquesta elecció, els efectes negatius que poden tenir sobre la salut i en el funcionament òptim de les persones, atès que, moltes persones encara consideren que “el dormir és un luxe”.

El son en la feina

El son en l’àmbit laboral pot tenir moltes implicacions. Pot afectar a totes les persones treballadores, encara que existeixen col·lectius amb major risc entre els quals podem trobar:

 • Personal amb canvis freqüents de torns de treball que es veuen obligats a canviar el seu cicle normal de son-vigília, sent aquest pertorbat, i a conseqüència del mateix pot interferir en una disminució del rendiment i del nivell d’atenció en el treball.
 • Les persones treballadores amb torns de nit fan que la persona descansi durant el dia, quan les condicions ambientals no afavoreixen el descans, per la qual cosa es redueix la seva durada i la seva qualitat.
 • Els continus canvis d’horari tenen efecte sobre el nivell d’activació de les persones durant el treball, el que comporta que les empreses que treballen 24h. tinguin major accidentalitat a la nit.
 • Hi ha moltes persones que sofreixen trastorns del son nocturn, que també incideixen en la qualitat del treball diürn, afectant de manera directa en l’aparició de cansament, disminució de reactivitat, canvis en l’estat anímic, pèrdua de capacitat de reacció i de precisió en l’execució determinades activitats, alteracions perceptives, etc.
 • Les persones conductores professionals són, entre altres, un col·lectiu d’alt risc per estar al capdavant de vehicles i a vegades amb alteracions importants de son per diferents factors.

Efectes de la falta de son en la conducció

Segons dades de la Direcció General de Trànsit el son i la somnolència són els responsables de molts dels accidents, i accidents mortals a Espanya en les carreteres.

L’endormiscament o manca de son pot conduir a un accident, entre els factors més importants detectats en estudis de laboratori i vehicles són:

 • Alentiment del temps de reacció: impedint frenar a temps per a evitar una col·lisió.
 • Reducció de la vigilància: incloent períodes de no resposta o resposta demorada.
 • Dèficits en el processament de la informació: integrar la informació porta més temps.
 • Alteracions motrius: augment en la lentitud de les reaccions.
 • Aparició de microsons: durant breus lapses de temps es perd la consciència de temps i espai.
 • Alteració de les funcions sensorials: el son afecta a tots els sentits, però especialment al de la vista, pot alterar la convergència binocular, dificultats d’enfocar, visió borrosa, etc.
 • Alteracions en la percepció: capten pitjor o de manera més incorrecta els senyals, les llums, sons, etc., especialment la percepció de velocitat, profunditat i del temps, per la qual cosa redueix la reacció.

Hi ha també una interacció del son amb altres variables en la conducció:

 • L’edat: menor control del son i els seus efectes negatius al volant.
 • L’estat psicofísic: els estats mentals complexos alteren i augmenten la necessitat de dormir.
 • El tipus de carretera: hi ha vies que provoquen una disminució de l’atenció i relaxen l’activitat del sistema nerviós, per exemple, autopistes i trams rectes de tota mena de carreteres.
 • Fàrmacs i altres substàncies: hi ha molts fàrmacs amb efectes hipnòtics o relaxants afegits a la seva acció específica, aquests afavoreixen l’aparició del son més ràpid del normal, podent sorprendre el conductor. L’alcohol o altres estimulants poden provocar “un efecte rebot” que fa que una vegada passada la seva acció, el son sobrevingui amb major intensitat.
 • Les variables ambientals: calor, falta d’oxigenació o ventilació del vehícle, etc.
 • Cansament: interrelació directa amb el son. A més cansament, més son.

Mesures preventives: Adopti Pràctiques d’higiene del son

Adopti Pràctiques d’higiene del son i si aquestes no fossin suficients o, si hi hagués alguna possible patologia, acudeixi al seu metge de família perquè procedeixi al seu diagnòstic.

Realitzar un comentari