Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Hem de substituir els triangles. La senyalització V-16 per a cas d’emergències.

Hem de substituir els triangles. La senyalització V-16 per a cas d’emergències.
26 jul

Hem de substituir els triangles. La senyalització V-16 per a cas d’emergències.

L’1 de juliol de 2021 va entrar en vigor el Reial decret 159/2021, de 16 de març, pel qual es regulen els serveis d’auxili a les vies públiques, per tal d’establir les condicions en les quals han de realitzar les seves funcions els serveis d’auxili en vies públiques que acudeixin al lloc d’un accident o avaria segons previsió legal disposada a l’article 51.3 del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, i a l’empara del que s’estableix a l’article 149.1.21a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Amb motiu d’una immobilització prèvia del vehicle, en qualsevol tipus de via, bé sigui per accident o avaria, en els anys 2015 i 2016 es van computar 50 morts, 113 ferits hospitalitzats i 769 ferits no hospitalitzats i, d’altra banda la Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat dades que, entre l’any 2019 i 2020, es van registrar 32 morts, sense comptar amb Catalunya i País Basc.

Aquesta normativa, en la seva Disposició transitòria primera, introdueix l’ús del senyal V-16 «Pre senyalització de perill», conforme al model previst a l’Annex XI del Reglament General de Vehicles (abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret).

Consisteix en una il·luminació intermitent, de color taronja, per senyalitzar la presència de vehicles a la via que es trobin en una situació d’emergència.

A partir d’aquest semestre de l’any, el seu ús no requerirà la instal·lació dels triangles, com era obligatori fins ara, però a partir de l’1 de gener del 2026, només es podrà utilitzar aquest senyal.

Aquesta obligació serà aplicable a turismes, autobusos, vehicles mixtos i automòbils destinats al transport de mercaderies (excepte els de tres rodes i quadricicles), per tant les motocicletes i ciclomotors no tenen per què emprar-les, tot i que sí que és recomanable portar-les en qualsevol cas, degut al poc espai que ocupa i per la seguretat que aporta.

Aquesta senyalització V-16, d’acord amb la DGT i recollida a la Instrucció 18/V-132 publicada pel Ministeri de l’Interior, ha de complir amb aquestes característiques:

  • La llum que emeti ha de cobrir un camp de visibilitat horitzontal de 360º i de 8º en la vertical, tant cap amunt com cap avall.
  • La intensitat ha de ser entre 40 i 80 candeles efectives durant almenys 30 minuts en la seva horitzontal.
  • Grau de protecció IP: almenys serà IP54.
  • La freqüència de centelleig estarà compresa entre 0,8 i 2 Hz.
  • Es garantirà el funcionament de la llum a temperatures de -10ºC i 50 ºC.
  • L’equip estarà dissenyat per a romandre estable sobre una superfície plana, no desplaçant-se davant d’un corrent d’aire que exerceixi una pressió dinàmica de 180 Pa, en la direcció més desfavorable per a la seva estabilitat.
  • L’alimentació del dispositiu serà autònoma a través d’una pila o bateria que haurà de garantir el seu ús al cap de 18 mesos. Es considerarà que els dispositius que utilitzin una bateria recarregable i sempre que la càrrega del mateix es pugui realitzar en el mateix vehicle compleixen amb aquest requisit.
  • Ha d’existir una certificació d’un laboratori acreditat segons l’UNE EN-ISO 17025 que especifiqui el compliment de tots els punts anteriorment citats.

Aquest dispositiu comunicarà, en tot cas, la seva activació, desactivació i geoposicionament (disposa d’un emissor de S.O.S. d’ubicació per a facilitar la geolocalització del vehicle per a millorar que l’assistència d’emergència arribi el més aviat possible) al punt d’accés nacional en matèria de tràfic i mobilitat. La informació sobre la ubicació del vehicle accidentat s’enviarà cada 100 segons i deixarà d’enviar-se una vegada s’hagi remès la informació de desactivació. El cost de les comunicacions estarà inclòs en el preu de venda al públic i aquestes es garantiran durant almenys 12 anys.

El dispositiu inclourà a l’interior de la seva carcassa tots els elements necessari per al correcte funcionament de les seves funcions, incloses les de comunicacions, sense dependre en cap cas d’elements externs com aplicacions de telèfons mòbils o altres similars.

El llistat de les marques i models homologats de dispositius V-16 serà publicat a l’adreça http://www.dgt.es/v16.

Un altre aspecte molt important és la seva facilitat d’instal·lació, ja que aquesta senyalització es pot posar al sostre del cotxe, sense haver de baixar-se d’ell. Emet una llum que arriba a un quilòmetre de distància, la qual cosa millora molt la seguretat dels ocupants dels vehicles avariats situats als marges de les vies o involucrats en un accident.

Carlos Gutierrez

Coordinador Territorial Llevant Departament PRL Activa Mútua

Realitzar un comentari