Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Criteris tècnics ITTS sobre avaluacions de riscos psicosocials

Criteris tècnics ITTS sobre avaluacions de riscos psicosocials
04 mai

Criteris tècnics ITTS sobre avaluacions de riscos psicosocials

Criteri nº 104/2021

EL 50% dels treballadors europeus identifiquen l’estrès com un risc present en els seus llocs de treball, risc que comporta efectes nocius per a la salut dels mateixos treballadors, així com repercussions en el bon funcionament de l’organització, i està relacionat amb el 50% dels dies perduts.  L’estrès produeix disminució del rendiment i baixes prolongades. És un factor relacionat amb l’augment de la sinistralitat i origina el 20% de la rotació.

Per tot això, des de la Unió Europea (UE) es promou la supervisió de la qualitat de les avaluacions dels riscos psicosocials i l’efectivitat de les mesures preventives derivades d’aquestes.

Sent la Inspecció de treball i Seguretat Social (ITSS) l’òrgan responsable d’aquestes labors han emès un comunicat sobra els criteris tècnics que guiaran les seves visites:

Els riscos psicosocials són presents en tots els llocs de treball, i la seva avaluació fins al moment ha estat omesa o realitzada de forma molt general, limitant-se a vegades a valorar el clima laboral i no els mateixos riscos psicosocials. Aquests riscos, en particular, requereixen la implicació de l’empresa en la seva gestió atès que són fruit de decisions organitzatives que han de revisar-se. Els factors de risc psicosocial, en concret han d’avaluar-se a partir de dades objectives (tècnic PRL) i subjectives (treballador), i la confidencialitat és un element crucial perquè les dades siguin fiables.

Els tècnics han d’estar prou capacitats per a la interpretació de les dades de metodologies més complexes, com els mètodes qualitatius que exigeixen experiència en la seva aplicació. Encara també es contempla la utilització de mètodes simplificats per a micro pimes (EvaluaT, eina disponible en la plataforma Prevencion10.es).

L’avaluació ha de ser exhaustiva, valorant tots els factors de riscs psicosocials, a més dels riscos de violència, treball a torns, nocturn, treball en solitari i tasques que exigeixen connexió contínua. L’avaluació dels riscos psicosocial ha d’integrar-se en l’avaluació general perquè aquests interaccionen amb riscos de seguretat i higiene, sent molt important definir correctament les unitats d’anàlisis perquè siguin homogènies (categoria professional, àrea funcional, etc.), igualment és rellevant atendre la diversitat present en la població treballadora (trams d’edat, ETT, persones amb discapacitat, treball a distància o teletreball) per a poder aplicar mesures específiques per aquests grups.

Les mesures preventives han de ser planificades, detallant terminis, responsables i recursos (humans i materials) assignats, executades i valorades en la seva eficàcia, mitjançant controls periòdics i si cal, pot comportar una revisió de l’avaluació. El resultat de l’Avaluació Psicosocial serà aplicable a Protocols d’Igualtat o a Codis de Bones Pràctiques.

Per a valorar els possibles danys a la salut dels treballadors per exposició als riscos psicosocials, la vigilància de la salut ha d’incloure també la salut mental, es realitzaran reconeixements després d’una baixa de llarga durada, la qual cosa permetrà l’adscripció del treballador a un lloc compatible amb el seu estat, principalment quan la baixa hagi estat causada per un acte violent, adaptant el lloc de treball si fos necessari i realitzant seguiments del seu estat de salut.

Les actuacions de la Inspecció de Treball podran ser originades per campanyes de prevenció, denúncies específiques o per iniciatives del mateix Inspector durant el desenvolupament d’una altra acció inspectora. En elles es comprovarà l’absència de l’avaluació de riscos psicosocials, si és deficient o està desfasada.

Per a  valorar l’eficàcia d’aquesta, es podran realitzar entrevistes amb els representants dels treballadors i/o amb treballadors afectats, per determinar si tenen coneixement dels resultats de l’avaluació psicosocial, si aquests són coherents, si van participar en la seva realització, si estan correctament definides les unitats d’anàlisis,  si estan incloses tots els factors de  riscos psicosocials i si coneixen les mesures preventives implantades com a resultat de l’avaluació psicosocial. De l’acció Inspectora es podrà derivar una advertència, un requeriment d’esmena o la sanció corresponent.

Si es determina que els danys per a la salut del treballador són resultat de l’omissió de les obligacions que marca la Llei de Prevenció de Riscos Laborals podria considerar-se una contingència professional que resultaria en una Infracció molt greu.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Realitzar un comentari