Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
16 set

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a l’habilitació que conté el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, en relació a les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres de treball.

actualitzat 2020.09.08

Es tracta de mesures de salut pública i no de mesures de prevenció de riscos laborals, d’acord el que preveu textualment en el Reial decret llei 21/2020, del 09 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aprovat amb vistes a l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, “l’habilitació de les Inspecció de Treball i Seguretat Social a la vigilància de l’acompliment de les normes de salut pública suposarà un important reforç en la tasca de prevenció dels contagis en els centres de treball mitjançant una acció inspectora adequada “.

L’habilitació està referida a la vigilància de l’acompliment d’algunes, no totes, de les mesures que preveu l’article 7.1 de Reial decret llei 21/2020 dins el capítol II que porta per títol Mesures de prevenció i higiene, i en relació amb els centres de treball:

“Sense perjudici de l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable, el titular de l’activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats ha de:

  1. a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.
  2. b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  3. c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
  4. d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
  5. e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible “

No s’inclouen les de l’apartat e), i respecte de l’apartat d) s’inclouen únicament i exclusivament les que afecten les persones treballadores, és a dir, les mesures dirigides a evitar la coincidència massiva de treballadors en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència, la qual cosa suposa que estan excloses les dirigides a limitar l’aforament de clients o usuaris de l’empresa en els centres de treball durant aquestes franges horàries.

L’habilitació tampoc arriba a les mesures contemplades en la resta del Capítol II del Reial decret llei 21/2020, en el qual s’inclouen altres sobre Prevenció i Higiene, tot i que estiguin referides o siguin també d’aplicació als centres de treball com les relatives a establiment d’aforaments. També queden excloses les contingudes en els apartats 2 i 3 de l’article 7, o, per exemple, les obligacions contingudes en el capítol V (articles 22 a 27) relatives a la detecció precoç, control de fonts d’infecció i vigilància epidemiològica.

En qualsevol cas aquesta habilitació no exclou la necessitat de comunicar a les autoritats sanitàries qualsevol altre incompliment en matèria de salut pública que poguessin detectar-se en el curs de l’actuació Inspectora.

Pel que fa a la vigència d’aquesta habilitació tal com s’estableix en el Reial decret llei 21/2020, serà fins que el Govern declari de manera motivada i d’acord amb l’evidència científica disponible, previ informe de el Centre de Coordinació d’Alertes i emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L’habilitació s’efectuarà a través de tres col·lectius de funcionaris: Inspectors de Treball i Seguretat Social, subinspectors Laborals de l’escala de Seguretat i Salut Laboral i Tècnics Habilitats de les CC.AA.

Aquesta habilitació està limitada a les següents competències i mesures:

  • Vigilar el compliment de les mesures en les empreses i centres de treball.
  • Exigir el compliment de les mateixes mitjançant requeriment.
  • Estendre actes d’infracció en els casos d’incompliment.
  • Iniciar el procediment especial previst en el Reial Decret 707/2002 quan es tracti d’incompliments d’Administracions Públiques.

Donades les característiques de les mesures de prevenció i higiene la vigilància s’ha atribuït als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els tècnics Habilitats de les comunitats autònomes, les actuacions de comprovació es realitzaran preferentment mitjançant visita als centres de treball i allotjaments, donada la necessitat de realitzar una comprovació personal i directa pels funcionaris actuants de l’adopció i implantació d’aquestes mesures.

Àrea de Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

 

Realitzar un comentari