Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials
20 abr

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ( ITSS), com a Autoritat Central, considera oportú i convenient oferir a totes les empreses i ciutadans interessats, determinats Criteris Tècnics amb l’objectiu d’informar sobre quins són les interpretacions que realitza aquest òrgan directiu, sobre determinades qüestions relatives a la normativa laboral en l’exercici de les seves funcions.

Segons l’article 18.3 de la Llei 42/1997 d’Ordenació de la ITSS (derogada per Llei 23/2015 ), l’Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social té entre les seves competències (apartat 3.7) “La definició dels criteris tècnics i operatius comuns per al desenvolupament de la funció inspectora en aplicació dels objectius de caràcter general que defineixi la Conferència Sectorial.”

El present Criteri Tècnic s’estructura entorn de les tres actuacions inspectores més freqüents en matèria de riscos psicosocials.

  • La primera es refereix a les actuacions de control de la gestió preventiva dels riscos psicosocials d’acord amb les disposicions bàsiques de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva repercussió sobre les normes d’igualtat de tracte i no discriminació d’acord amb les guies del Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC).
  • La segona versa sobre les actuacions inspectores motivades per les denúncies dels treballadors sobre l’exposició real a aquests riscos i l’aplicació de les disposicions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i l’Article 4 de l’Estatut dels Treballadors.
  • La tercera es refereix a les actuacions sobre danys a la salut i accidents de treball motivats per aquesta exposició i l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei General de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Realitzar un comentari