Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Uncategorized

Publicació dels límits d’exposició professional d’agents químics 2021
27 mai

Publicació dels límits d’exposició professional d’agents químics 2021

Ja està disponible el document dels Límits d’Exposició Professional d’Agents Químics a Espanya. Recull els valors adoptats per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball per a l’any 2021 i que han estat aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

S’han incorporat els agents químics de la cinquena llista de Valors Límit d’exposició professional indicatius de la directiva de la Comissió Europea 2019/1831, i amb això es consolida la transposició de la mateixa a l’ordenament jurídic-laboral espanyol.

Les actualitzacions i modificacions d’aquesta edició afecten 27 agents químics.

Descarregui el llistat al següent enllaç

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Criteris tècnics ITTS sobre avaluacions de riscos psicosocials
04 mai

Criteris tècnics ITTS sobre avaluacions de riscos psicosocials

Criteri nº 104/2021

EL 50% dels treballadors europeus identifiquen l’estrès com un risc present en els seus llocs de treball, risc que comporta efectes nocius per a la salut dels mateixos treballadors, així com repercussions en el bon funcionament de l’organització, i està relacionat amb el 50% dels dies perduts.  L’estrès produeix disminució del rendiment i baixes prolongades. És un factor relacionat amb l’augment de la sinistralitat i origina el 20% de la rotació.

Per tot això, des de la Unió Europea (UE) es promou la supervisió de la qualitat de les avaluacions dels riscos psicosocials i l’efectivitat de les mesures preventives derivades d’aquestes.

Sent la Inspecció de treball i Seguretat Social (ITSS) l’òrgan responsable d’aquestes labors han emès un comunicat sobra els criteris tècnics que guiaran les seves visites:

Els riscos psicosocials són presents en tots els llocs de treball, i la seva avaluació fins al moment ha estat omesa o realitzada de forma molt general, limitant-se a vegades a valorar el clima laboral i no els mateixos riscos psicosocials. Aquests riscos, en particular, requereixen la implicació de l’empresa en la seva gestió atès que són fruit de decisions organitzatives que han de revisar-se. Els factors de risc psicosocial, en concret han d’avaluar-se a partir de dades objectives (tècnic PRL) i subjectives (treballador), i la confidencialitat és un element crucial perquè les dades siguin fiables.

Els tècnics han d’estar prou capacitats per a la interpretació de les dades de metodologies més complexes, com els mètodes qualitatius que exigeixen experiència en la seva aplicació. Encara també es contempla la utilització de mètodes simplificats per a micro pimes (EvaluaT, eina disponible en la plataforma Prevencion10.es).

L’avaluació ha de ser exhaustiva, valorant tots els factors de riscs psicosocials, a més dels riscos de violència, treball a torns, nocturn, treball en solitari i tasques que exigeixen connexió contínua. L’avaluació dels riscos psicosocial ha d’integrar-se en l’avaluació general perquè aquests interaccionen amb riscos de seguretat i higiene, sent molt important definir correctament les unitats d’anàlisis perquè siguin homogènies (categoria professional, àrea funcional, etc.), igualment és rellevant atendre la diversitat present en la població treballadora (trams d’edat, ETT, persones amb discapacitat, treball a distància o teletreball) per a poder aplicar mesures específiques per aquests grups.

Les mesures preventives han de ser planificades, detallant terminis, responsables i recursos (humans i materials) assignats, executades i valorades en la seva eficàcia, mitjançant controls periòdics i si cal, pot comportar una revisió de l’avaluació. El resultat de l’Avaluació Psicosocial serà aplicable a Protocols d’Igualtat o a Codis de Bones Pràctiques.

Per a valorar els possibles danys a la salut dels treballadors per exposició als riscos psicosocials, la vigilància de la salut ha d’incloure també la salut mental, es realitzaran reconeixements després d’una baixa de llarga durada, la qual cosa permetrà l’adscripció del treballador a un lloc compatible amb el seu estat, principalment quan la baixa hagi estat causada per un acte violent, adaptant el lloc de treball si fos necessari i realitzant seguiments del seu estat de salut.

Les actuacions de la Inspecció de Treball podran ser originades per campanyes de prevenció, denúncies específiques o per iniciatives del mateix Inspector durant el desenvolupament d’una altra acció inspectora. En elles es comprovarà l’absència de l’avaluació de riscos psicosocials, si és deficient o està desfasada.

Per a  valorar l’eficàcia d’aquesta, es podran realitzar entrevistes amb els representants dels treballadors i/o amb treballadors afectats, per determinar si tenen coneixement dels resultats de l’avaluació psicosocial, si aquests són coherents, si van participar en la seva realització, si estan correctament definides les unitats d’anàlisis,  si estan incloses tots els factors de  riscos psicosocials i si coneixen les mesures preventives implantades com a resultat de l’avaluació psicosocial. De l’acció Inspectora es podrà derivar una advertència, un requeriment d’esmena o la sanció corresponent.

Si es determina que els danys per a la salut del treballador són resultat de l’omissió de les obligacions que marca la Llei de Prevenció de Riscos Laborals podria considerar-se una contingència professional que resultaria en una Infracció molt greu.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Jornada tècnica Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
22 abr

Jornada tècnica Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

Jornada tècnica institut nacional de seguretat i salut en el treball: Avançar-se als reptes: aliances per a enfortir la resiliència.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) commemora el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball (28 d’abril de 2021). És per això que celebraran una jornada tècnica virtual el pròxim 26 d’abril, que porta per títol “Avançar-se als reptes: aliances per a enfortir la resiliència”.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (*INSST aprofita, amb aquesta jornada virtual, l’oportunitat per a sensibilitzar a l’opinió pública i per a estimular el diàleg sobre la importància de crear i invertir en sistemes de *SST resilients, basant-se en exemples d’aliances i col·laboracions que s’han demostrat reeixides i que ens acosten a l’objectiu comú de preservar la salut dels treballadors i les treballadores.

Informació de la Jornada:

La Jornada Tècnica Virtual tindrà lloc dimarts, dia 26 d’abril de 2021 d’11.00 h a 12.30 h

Inscripcions limitades en el següent link:

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia

Programa:

Programa Jornada Técnica Virtual. Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la resiliencia.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021
22 abr

28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021

Anticipar-se a la crisi, preparar-se i respondre. Invertir avui en sistemes resilients de Seguretat i Salut en el Treball (SST).

RESILIÈNCIA

De l’anglès resilience, i aquest der. del llat. resiliens, -entis, part. pres. act. de resilīre ‘saltar cap endarrere, rebotar‘, ‘replegar-se’.

 1. f. Capacitat d’adaptació d’un ésser viu enfront d’un agent pertorbador, un estat o situació adversa.
 2. f. Capacitat d’un material, mecanisme o sistema per a recuperar el seu estat inicial quan ha cessat la pertorbació a la qual havia estat sotmès.

Reial Acadèmia Espanyola © Tots els drets reservats

El concepte de resiliència porta molts anys amb nosaltres.

Primer s’orientava a resistència de diferents materials com la fusta davant l’acció d’agents externs. Més tard es va aplicar a la capacitat dels sistemes ecològics de tornar a l’estabilitat després d’haver sofert alguna disrupció, relacionant la seva capacitat d’absorbir els canvis i continuar sent eficients.

El concepte va anar evolucionant fins a introduir-se, no només en sistemes naturals estables sinó que ens mostra la resiliència, en sistemes socio – tècnics, és a dir, sistemes en els quals hi ha relació estreta entre els individus i la tecnologia, i heus aquí la importància dels sistemes resilients pel fet que la (cada vegada més complexa) tecnologia ens sol·licita major flexibilitat i adaptació als canvis que produeix dins dels sistemes productius en l’entorn laboral, i per descomptat en els sistemes de Seguretat i Salut en el Treball.

Un sistema resilient de SST és aquell que és capaç d’anticipar, de manera proactiva, tant l’èxit com l’error, ja que considera que tots dos són fruit d’un mateix procés i tots dos han de ser estudiats com a part dels propis processos productius i sistemes tecnològics.

En aquest sentit, per a aconseguir un sistema SST resilient hem d’estudiar tant els èxits (sinistralitat zero) com els fracassos. Fins ara, s’estudiaven gairebé exclusivament els fracassos (accidents), s’establien unes causes lineals que ho provocaven i s’establien unes mesures específiques perquè no tornés a succeir.

Això pot ser útil en sistemes simples, en els quals no hi ha massa variables a tenir en compte, però en sistemes complexos no es pot establir una sola causa lineal del fracàs, si no que s’han d’estudiar multitud de factors potencials de provocar l’accident, tant tècnics com humans, per la qual cosa hem de tenir un sistema flexible que pugui fer front a variacions o canvis sense ressentir la qualitat de la producció i mantenint èxit, és a dir, l’absència de sinistralitat.

Com hem dit, en un SST resilient no s’estudiaran només els fracassos, sinó també els èxits aconseguits, ja que en ells pot haver-hi “avisos” que ens diguin que alguna cosa podria fallar, encara que no ho hagi fet en aquesta ocasió.

Aquests avisos solen estar ocults i hem de saber què buscar. Cal destacar que els èxits són molt més nombrosos que els fracassos, per la qual cosa disposarem de molta més informació esperant a ser analitzada.

“Únicament en sistemes SST resilients s’estudien els èxits per a evitar els fracassos (accidents)”.

La implantació d’un sistema SST resilient no és fàcil. Cal canviar de paradigma, hem d’oblidar l’enfocament lineal de causa-efecte i centrar-nos en la Millora Contínua. Aquesta ha d’impregnar la gestió i la producció, comportant la revisió contínua dels processos i sistemes per a millorar-los mitjançant l’aportació del personal afectat i del monitoratge dels citats processos.

Per a això és necessari un compromís de la Direcció de l’Empresa que dotarà de mitjans i recursos a l’organització perquè la seguretat passi a ser un valor i deixi d’estar percebuda com una variable més de la producció.

Haurà d’haver-hi un clima de confiança en l’organització en el qual les persones treballadores puguin, sense por de ser represes, aportar en qüestions relacionades amb salut laboral i de seguretat; així mateix el desenvolupament i especialització de la plantilla és imprescindible per a conèixer els sistemes a la perfecció i serà aquest coneixement el que ens permeti anticipar possibles problemes futurs sobre la base de l’estudi dels èxits i els fracassos assolits.

L’organització ha de “remar” en una mateixa direcció, necessitem la conscienciació de tots per a conèixer cada factor potencialment negatiu i poder anticipar-nos en l’establiment de mesures preventives que ens portin a anul·lar/minimitzar amenaces mitjançant la flexibilitat que ens dona el coneixement del sistema; aquesta flexibilitat redundarà en la capacitat de l’organització a reestructurar-se en funció de les circumstàncies canviants i/o adverses.

La resiliència no és una virtut o propietat d’una organització, no és una cosa intrínseca, més aviat és una qualitat o característica de l’organització i de les persones que desenvolupen la seva activitat en ella. Aquesta qualitat va des de saber respondre a la variabilitat, les pertorbacions i les oportunitats (bones o dolentes), saber buscar en si mateixa allò que és o podria convertir-se en una amenaça, saber què esperar o anticipar esdeveniments i finalment saber aprendre del que ha succeït i utilitzar l’experiència com una de les bases d’un sistema canviant.

En un món que evoluciona a ritme vertiginós, davant l’existència de possibles amenaces presents i futures, és necessari poder fer front a aquests canvis i adaptar, des de les organitzacions, els Sistemes de Seguretat i Salut mitjançant la millora contínua i la resiliència dels nostres sistemes i les nostres persones treballadores.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat
31 mar

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat

El passat 25 de març de 2021 el Ministeri de Sanitat va publicar les actualitzacions dels documents que es relacionen a continuació i que estan en constant revisió, sobre la base de l’evolució dels esdeveniments i l’esforç conjunt de la comunitat científica mundial, la qual està generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament amb noves evidències:

 • “COVID-19 en diferents entorns i grups de persones”
 • “Efectivitat de les mesures preventives per al control de la transmissió”
 • “Transmissió de SARS-CoV-2”

En el primer document es fa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn dels grups de persones amb diferent vulnerabilitat enfront de COVID-19, així com la manera en què el SARS-CoV-2 es transmet en entorns diferents. En particular, en la present actualització s’ha revisat la secció d’immunodeprimits (infecció per VIH/SIDA).

El segon document proposa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn de les mesures de prevenció recomanades per a la reducció de la transmissió i la contenció de la pandèmia.

L’últim document, pretén fer un resum analític de l’evidència científica disponible entorn a la font d’infecció i els mecanismes de transmissió de SARS-CoV2.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_GRUPOS_PERSONAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_MEDIDAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_TRANSMISION.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19
05 mar

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19

Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19, és el tema de OMU Mujeres del proper 8 de març per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

Amb aquest tema es vol celebrar i donar visibilitat als grans esforços realitzats per dones i nenes de tot el món per a un futur més igualitari i a aconseguir la recuperació de la Covid-19.

“La participació de les dones i l’adopció de decisions per elles de manera plena i efectiva en la vida pública, així com l’eliminació de la violència, per a aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de totes les dones i les nenes”

Les dones es troben, en l’àmbit laboral, en la primera línia de la Covid-19 com:

 • Treballadores de la Salut
 • Cuidadores
 • Innovadores i organitzadores comunitàries

Les dones conformen el 70% del personal que treballa en el sector sanitari i d’assistència social.

També es troben entre les i els líders nacionals més exemplars i eficaços en la lluita contra la pandèmia.

Les dones líders i les organitzacions de dones han demostrat les seves habilitats, coneixements i xarxes per a liderar eficaçment els esforços de resposta i recuperació davant la Covid-19. Actualment s’accepta més que mai que les dones aporten experiències, perspectives i habilitats diferents, i que contribueixen de manera indispensable en les decisions, polítiques i lleis que funcionen millor per a totes i tots.

La majoria de països que han contingut els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i reaccionen amb més èxit davant els seus impactes sanitaris i socioeconòmics més amplis estan dirigits per dones. Per exemple, les caps de govern de Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova Zelanda i Eslovàquia han rebut un gran reconeixement per la rapidesa, la decisió i l’eficàcia de la seva resposta nacional davant la Covid-19, així com per la manera amable de comunicar dades de salut pública basats en fets.

Les dones són caps d’Estat i de Govern en tan sols 20 països del món.

Des del punt de vista del marc legal vigent, no existeix una política preventiva específica de riscos laborals separada per sexes. Les úniques mesures preventives existents es refereixen a la capacitat reproductiva o al propi estat biològic de l’embaràs, com a estat temporal o transitori que mereix una protecció específica en el marc de les obligacions preventives que imposa a l’empresa la legislació en matèria de seguretat i salut en el treball.

Existeixen riscos laborals l’exposició dels quals influeix especialment en la salut de les dones com:

 • Riscos psicosocials com a l’ assetjament laboral, genèric o sexual, que afecten en particular la salut mental, en forma d’estrès, depressió, ansietat, violència en el treball, assetjament, etc. que són molt més freqüents en determinats sectors d’activitat econòmica fortament feminitzats: l’educació, els serveis socials i l’assistència sanitària.
 • Els factors organitzacionals com a dobles jornades (o doble presència), jornades partides, etc. comporten l’aparició de riscos laborals que sí han començat a ser tinguts en compte en els primers estudis de gènere i salut laboral. És un fet que les responsabilitats familiars incrementen els riscos laborals en interactuar amb ells. Així, segons afirma la doctrina científica especialitzada, «els problemes de la vida privada juntament amb els laborals generen una sinergia negativa i una major predisposició al burnout» i, per tant, no pot desvincular-se tots dos àmbits.
 • Riscos propis lligats a activitats feminitzades, l’exposició de les quals interfereix o agreuja de manera especial la salut de la dona: tèxtil i confecció, serveis, ensenyament, hostaleria i comercio, sanitat i agroalimentació
 • Riscos derivats d’altres factors de discriminació, molt menys explorats fins al moment, per no dir ignorats: salaris més baixos, menor participació en la presa de decisions, menor participació en els llocs directius o de rellevància en les organitzacions on presten serveis i precarietat laboral

Temor a la pèrdua de l’ocupació en ocasió de l’embaràs o la maternitat, etc.Arran de la pandèmia de la Covid-19 les dones s’enfronten a un augment de:

 • Violència domèstica
 • Tasques de cures no remunerades
 • Desocupació
 • Pobresa

Amb motiu de la celebració, aquest proper 08 de març, del Dia Internacional de la dona, des d’Activa Mútua volem conscienciar als nostres mutualistes de la importància del paper de la dona en la nostra societat, reconeixent els seus drets, i especialment pel seu paper de lluita enfront d’aquesta pandèmia. En aquest sentit continuem llançant un reclam per a promoure polítiques, en les nostres empreses, que ja no sols impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, sinó que es faci en igualtat de condicions, sense oblidar, és clar, en unes adequades condicions de treball, adaptades en tot moment a l’estat de la dona i al moment actual de la pandèmia per la Covid-19, vetllant així, per la seva seguretat i salut.

Informació de dades de vacunació a catalunya
18 feb

Informació de dades de vacunació a catalunya

Dimarts 16 de febrer es va publicar el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la Covid-19; amb la finalitat d’adoptar mesures organitzatives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 en dos àmbits essencials de l’acció pública en salut: les intervencions de salut pública, dirigides a la col·lectivitat, i l’organització de l’assistència sanitària.

Per a dur-ho a terme, l’article 1 d’aquest Decret llei estableix l’obligació d’informar i de comunicar dades per a l’execució de l’estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 a Catalunya. Les dades per a identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació s’hauran de facilitar obligatòriament al Departament de Salut i seran integrats en el tractament “Registre de vacunació de Catalunya”, el titular de la qual és el Departament de Salut.

L’article 2, modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, per a actualitzar alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836648.pdf?msdynttrid=_45PZdOn1kJw48AN5aPDUHNr8EWhh9NLhuA0AuF79vg

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Afrontes el repte?
03 feb

Afrontes el repte?

El dia 4 de febrer, es celebra el Dia Mundial Contra el Càncer, amb el lema “Jo sóc i vaig a”, la finalitat del lema, és que tots i cadascun, des d’un escenari diferent, pugui fer alguna cosa en la lluita contra aquesta malaltia, des d’un àmbit social, polític, educatiu o empresarial.

Tots podem aportar per a lluitar contra el Càncer.

Sabies que cada any moren 9,6 milions de persones víctimes del càncer? En 2030 aquesta xifra es podria arribar a duplicar.

El 70% de les morts es produeixen en països amb rendes mitjanes o baixes, això és perquè menys del 30% dels països amb rendes baixes disposen al seu abast de tractaments oncològics, enfront del 90% dels països amb rendes altes. I és que el cost anual del càncer és d’aproximadament 1,16 bilions de dòlars.

Hem de tenir en compte que almenys 1/3 dels càncers comuns es poden evitar, per tant hem de prendre totes les mesures per a aconseguir-ho, ja que el càncer és la segona causa de mort a tot el món.

Es podrien salvar fins a 3,7 milions de vides, si es duguessin a terme les mesures preventives, estratègiques, de detecció precoç i amb tractaments adequats.

Coincidint amb aquest dia, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem llançar la GUIA DE PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES EN L’ENTORN LABORAL, ja que des de les empreses s’ha de contribuir, jugant un paper molt important, en la lluita contra el càncer, promocionant bones conductes, generant entorns saludables i fent costat als treballadors que pateixen la malaltia.

Amb la prevenció i el foment d’hàbits saludables, des de les empreses, ajudaríem molt en aquesta lluita que no distingeix i ens afecta a tots.

Desafortunadament, no tots els càncers es poden prevenir, però molts altres sí que es poden, simplement canviant alguns hàbits en la nostra vida. La clau és posar-se del costat de la salut i evitar aquests hàbits nocius que ens poden portar a emmalaltir. Tabaquisme, alcohol, no practicar exercici, estressar-se, etc.

Què podem fer?

 • Menjar de manera saludable.
 • No portar una vida sedentària.
 • No fumar.
 • No consumir alcohol en excés.
 • Anar amb compte amb el sol.
 • Evitar l’exposició a substàncies cancerígenes.
 • Vacunar-se (amb la vacunació, s’eviten alguns tipus de càncers).
 • Conèixer la malaltia, per a saber quins són els símptomes i signes.

És molt senzill, canviant petits hàbits, podrem aconseguir grans coses.

Afrontes el repte? Guanyaràs en salut!

Departament de PRL d’Activa Mútua.

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics
10 des

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics

Avui es publica en el BOE l’Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

Una de les modificacions més destacades ha estat la inclusió entre els agents biològics del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu» (SARS-CoV), del «coronavirus de la síndrome respiratòria d’Orient Mitjà» (MERS-CoV) i del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 2» o, en forma abreujada, «SARS-CoV-2».

L’ordre per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic els annexos II, IV i V del Reial decret 664/1997, consta d’un article únic dividit en tres apartats, una disposició transitòria única i tres disposicions finals.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/boe-a-2020-15871.pdf

Dia internacional de les persones amb discapacitat; un dia per a tots.
03 des

Dia internacional de les persones amb discapacitat; un dia per a tots.

El dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per tal de recordar la lluita pels drets de les persones amb discapacitat i la importància de mantenir el benestar en tots els aspectes de la vida.

Enguany, sota el lema UN DIA PER A TOTS, la intenció és ressaltar que la discapacitat forma part de tots, perquè en algun moment de la nostra vida podem patir algun tipus de discapacitat, ja sigui de forma temporal o permanent.

És innegable que les persones amb discapacitat tenen moltes més dificultats per accedir a una educació de qualitat o en el mercat laboral. Per aquest motiu hem de lluitar per la igualtat de drets i l’eliminació de qualsevol barrera. Hi ha hagut molts avanços en aquest sentit però encara queda molt per fer.

S’ha de vetllar per la seguretat i la salut de les persones treballadores amb discapacitat. Per aquest motiu, és molt important tenir present la vulnerabilitat d’aquestes persones a l’hora de fer l’avaluació de riscos, en la qual s’han de reflectir tots els possibles perills amb què es poden trobar en el dia a dia, per tal d’implantar mesures adaptades a les seves necessitats en el desenvolupament de la seva activitat. Protegint-los fem que aquestes barreres desapareguin i la seva integració en el món laboral sigui molt més igualitària i segura.

En definitiva, cal ser coneixedors de la realitat d’aquest col·lectiu i de l’entorn en el qual han de desenvolupar les seves tasques i poder decidir quines accions s’han de dur a terme. Per tal de buscar una millor adaptació a l’entorn laboral, s’impulsa el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats i, per tant, una millora de la seva productivitat en les empreses.

Igualment, sempre cal tenir en compte l’opinió de la persona amb discapacitat per poder garantir que les decisions preses són les adequades.

Un any més pensem en les persones que tenen algun tipus de discapacitat, per un món més igualitari, sense barreres i sense prejudicis. Fem d’aquest dia UN DIA PER A TOTS.

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals.

Promoció dels hàbits cardiosaludables en l’entorn laboral.
01 des

Promoció dels hàbits cardiosaludables en l’entorn laboral.

3r edició cicle jornades virtuals per a empreses (01,11 i 15 de desembre)

El dimarts 1 de desembre tindrà lloc la primera de les tres jornades que componen enguany el Cicle de Jornades “Promoció dels Hàbits Cardiosaludables en l’Entorn Laboral”, que desenvolupa la Fundació Espanyola del Cor en col·laboració amb AMAT. Es tracta de la 3a edició d’aquest cicle de jornades que, en aquesta ocasió, i donades les especials circumstàncies fruit del COVID-19, es realitzaran com Webinares en streaming.

La primera conferència online, “Activitat física i descans: claus per a un treball de qualitat”, serà impartida per la Doctora Emilia Carro, cardiòloga. En aquesta edició la jornada es desenvoluparà en un nou format de ponència i debat, en el qual també participarà un pacient expert, Manuel Ibañez, i serà moderat pel Dr. Pere Plana, Coordinador PECS. S’emetrà en directe des de la Sala d’actes de la “Casa del Cor”.

Amb l’objectiu d’aconseguir una alta participació en aquesta Jornada, et sol·licito que tinguis a bé donar la màxima difusió del programa adjunt a les vostres Empreses Associades i al personal propi de la Mútua, a través dels diferents canals de comunicació interna i externa de la teva Entitat.

Les inscripcions es realitzaran de manera gratuïta en la següent pàgina web:

https://habitoscardiosaludables.webcastlive.es/

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua