Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Uncategorized

Hem de substituir els triangles. La senyalització V-16 per a cas d’emergències.
26 jul

Hem de substituir els triangles. La senyalització V-16 per a cas d’emergències.

L’1 de juliol de 2021 va entrar en vigor el Reial decret 159/2021, de 16 de març, pel qual es regulen els serveis d’auxili a les vies públiques, per tal d’establir les condicions en les quals han de realitzar les seves funcions els serveis d’auxili en vies públiques que acudeixin al lloc d’un accident o avaria segons previsió legal disposada a l’article 51.3 del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, i a l’empara del que s’estableix a l’article 149.1.21a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Amb motiu d’una immobilització prèvia del vehicle, en qualsevol tipus de via, bé sigui per accident o avaria, en els anys 2015 i 2016 es van computar 50 morts, 113 ferits hospitalitzats i 769 ferits no hospitalitzats i, d’altra banda la Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat dades que, entre l’any 2019 i 2020, es van registrar 32 morts, sense comptar amb Catalunya i País Basc.

Aquesta normativa, en la seva Disposició transitòria primera, introdueix l’ús del senyal V-16 «Pre senyalització de perill», conforme al model previst a l’Annex XI del Reglament General de Vehicles (abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret).

Consisteix en una il·luminació intermitent, de color taronja, per senyalitzar la presència de vehicles a la via que es trobin en una situació d’emergència.

A partir d’aquest semestre de l’any, el seu ús no requerirà la instal·lació dels triangles, com era obligatori fins ara, però a partir de l’1 de gener del 2026, només es podrà utilitzar aquest senyal.

Aquesta obligació serà aplicable a turismes, autobusos, vehicles mixtos i automòbils destinats al transport de mercaderies (excepte els de tres rodes i quadricicles), per tant les motocicletes i ciclomotors no tenen per què emprar-les, tot i que sí que és recomanable portar-les en qualsevol cas, degut al poc espai que ocupa i per la seguretat que aporta.

Aquesta senyalització V-16, d’acord amb la DGT i recollida a la Instrucció 18/V-132 publicada pel Ministeri de l’Interior, ha de complir amb aquestes característiques:

 • La llum que emeti ha de cobrir un camp de visibilitat horitzontal de 360º i de 8º en la vertical, tant cap amunt com cap avall.
 • La intensitat ha de ser entre 40 i 80 candeles efectives durant almenys 30 minuts en la seva horitzontal.
 • Grau de protecció IP: almenys serà IP54.
 • La freqüència de centelleig estarà compresa entre 0,8 i 2 Hz.
 • Es garantirà el funcionament de la llum a temperatures de -10ºC i 50 ºC.
 • L’equip estarà dissenyat per a romandre estable sobre una superfície plana, no desplaçant-se davant d’un corrent d’aire que exerceixi una pressió dinàmica de 180 Pa, en la direcció més desfavorable per a la seva estabilitat.
 • L’alimentació del dispositiu serà autònoma a través d’una pila o bateria que haurà de garantir el seu ús al cap de 18 mesos. Es considerarà que els dispositius que utilitzin una bateria recarregable i sempre que la càrrega del mateix es pugui realitzar en el mateix vehicle compleixen amb aquest requisit.
 • Ha d’existir una certificació d’un laboratori acreditat segons l’UNE EN-ISO 17025 que especifiqui el compliment de tots els punts anteriorment citats.

Aquest dispositiu comunicarà, en tot cas, la seva activació, desactivació i geoposicionament (disposa d’un emissor de S.O.S. d’ubicació per a facilitar la geolocalització del vehicle per a millorar que l’assistència d’emergència arribi el més aviat possible) al punt d’accés nacional en matèria de tràfic i mobilitat. La informació sobre la ubicació del vehicle accidentat s’enviarà cada 100 segons i deixarà d’enviar-se una vegada s’hagi remès la informació de desactivació. El cost de les comunicacions estarà inclòs en el preu de venda al públic i aquestes es garantiran durant almenys 12 anys.

El dispositiu inclourà a l’interior de la seva carcassa tots els elements necessari per al correcte funcionament de les seves funcions, incloses les de comunicacions, sense dependre en cap cas d’elements externs com aplicacions de telèfons mòbils o altres similars.

El llistat de les marques i models homologats de dispositius V-16 serà publicat a l’adreça http://www.dgt.es/v16.

Un altre aspecte molt important és la seva facilitat d’instal·lació, ja que aquesta senyalització es pot posar al sostre del cotxe, sense haver de baixar-se d’ell. Emet una llum que arriba a un quilòmetre de distància, la qual cosa millora molt la seguretat dels ocupants dels vehicles avariats situats als marges de les vies o involucrats en un accident.

Carlos Gutierrez

Coordinador Territorial Llevant Departament PRL Activa Mútua

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància
19 jul

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància

El passat dia 10 de Juliol de 2021 es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància. Aquesta llei és conseqüència de la tramitació parlamentària com a Projecte de Llei del Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.

Llegir notícia

Més informació:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
16 jul

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El passat 16 de juliol de 2021, el Ministeri de Sanitat ha publicat una nova versió del Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS-COV-2.

En aquesta actualització s’estableixen els criteris de realització de quarantena per els contactes completament vacunats.

Per a considerar una persona com completament vacunada es requereix que hagi rebut 2 dosi de vacuna separades entre sí un mínim de 19 dies si la primera dosi va ser de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech), de 21 dies tractant-se de Vaxzevria (Oxford /AstraZeneca) o de 25 dies tractant-se de Moderna, i que hagi transcorregut un període mínim des de l’última dosi de 7 dies si l’última dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb Vaxzevria o Moderna. També es consideren completament vacunades aquelles persones que hagin rebut una dosi de vacuna de Janssen fa més de 14 dies i aquelles de 65 i menys anys que havent passat la malaltia, han rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l’establert per a les segones dosis. En la pauta heteròloga en la qual s’utilitza AZ en primera dosi i vacunes de mRNA en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies si la segona dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb vacuna de Moderna.

Amb caràcter general, les persones treballadores que hagin rebut una pauta de vacunació completa i siguin considerades com a contacte estret estaran exemptes de la quarantena si utilitzen EPI adequats.

Se’ls farà seguiment amb PCR preferiblement i, si no fos possible, amb una altra PDIA*. Idealment es realitzaran dues proves, una a l’inici i una altra al voltant dels 7 dies de l’últim contacte amb el cas confirmat.

Així mateix, se’ls indicarà l’ús de mascareta en les seves interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i realitzar una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles.

A causa del panorama actual de major risc de fuita immunitària, es recullen 3 situacions excepcionals en les quals realitzaran quarantena els contactes completament vacunats:

 • Contactes de casos vinculats a brots produïts per una variant Beta i Gamma.
 • Persones amb immunodepressió**.
 • Contactes d’aquells casos en els quals se sospiti una transmissió a partir de visons.

(*) PDIA: proves utilitzades actualment per a la detecció d’una infecció activa

(**) Persona amb Immunodepressió:

Pacient amb immunodeficiència primària o congènita: immunodeficiències congènites humorals, cel·lulars, combinades i defectes immunitat innata; defectes del sistema del complement.

Pacient amb immunodeficiència secundària o adquirida:

– Tractament amb immunosupressors; trasplantament progenitors hematopoètics; tractament amb eculizumab; infecció pel virus d’immunodeficiència humana; asplènia anatòmica o funcional; càncer/hemopaties malignes; trasplantament d’òrgan sòlid.

– Pacient amb malaltia crònica que podria afectar la resposta immune (diabètic de llarga evolució mal control, hepatopatía o alcoholisme crònic, malalt renal crònic…). Aquest punt haurà d’individualitzar-se d’acord amb la història clínica del pacient.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_GruposR iesgo_todasEdades.html

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Aquest estiu, Actua contra la calor!
02 jul

Aquest estiu, Actua contra la calor!

Amb l’entrada de l’estiu les altes temperatures ja han arribat a la majoria de regions d’Espanya, cosa que significa que als riscos específics de moltes activitats, hem de sumar-li l’exposició a “TEMPERATURES EXTREMES”.

Aquest risc apareix més accentuat en treballs a l’aire lliure on l’esforç físic és major com en la construcció, l’obra civil, l’agricultura, etc. Tots ells tenen alguna cosa en comú, i és que no és possible climatizar el lloc de treball convenientment, tractant-se, com ja hem dit, en molts casos, de treballs amb alts requeriments físics.

El perill d’una exposició a elevades temperatures és l’acumulació de calor en el cos, la qual depèn de diversos factors que poden agreujar problemes de salut en molts treballadors i treballadores. Aquests factors són: factors personals (problemes previs de salut, condicions físiques, hàbits poc saludables, etc.), factors laborals (condicions ergonòmiques exigibles com a requeriments físics de la tasca, Equips de Protecció Individual necessaris, disponibilitat de recursos en el lloc de treball com a aigua per a hidratar-se, ombra per a descansar, etc.) i factors Climàtics (> 40 °C en determinats llocs, augment desproporcionat de la temperatura en poc marge de temps i en llocs on no estan acostumats a ella, etc.), per la qual cosa les mesures preventives que han d’adoptar-se contemplaran un ampli ventall de circumstàncies que puguin donar-se.

No és fàcil planificar aquestes mesures, ja que la climatologia és canviant i pot aparèixer una onada de calor gairebé sense avisar, amb el que el risc sobtat augmenta per la falta de temps necessari per a una correcta aclimatació de les persones treballadores. Afortunadament, amb els nous models meteorològics s’estan predient onades de calor i augments dràstics de temperatura amb major exactitud, però segueixen sense ser fiables al 100%.

Quan parlem d’aclimatació al·ludim al període que el nostre cos necessita per a habituar-se a l’augment de la temperatura o les variacions de la mateixa que van de 7 a 15 dies. L’aclimatació s’aconsegueix amb una exposició gradual a les noves condicions climàtiques i seguint unes pautes de comportament que ajuden a assumir, al cos, els canvis que es produeixen en l’entorn.

Bones pràctiques per a afavorir una adequada aclimatació són: la hidratació continuada, la cerca d’ombres, menjars lleugers i si pot ser fredes, ús de protecció solar i roba adequada a la temperatura i que afavoreixi la transpiració, adaptació dels horaris perquè els majors requeriments físics mai coincideixin amb les hores centrals del dia, ús de gorres, ulleres de sol, realitzar formació específica (en PRL) que ajudi a protegir-nos d’aquest risc, pauses i descansos freqüents, zones de descans adequades, etc.

Amb anticipació, i gràcies a l’experiència, es podrà fer front a la calor estiuenca sense majors problemes. Les empreses han d’acudir als seus Serveis de Prevenció perquè preparin un protocol de treball segur en condicions de temperatures extremes i tractar d’anticipar els possibles problemes amb els quals es puguin trobar.

Estem immersos en una pandèmia mundial i, en unes certes circumstàncies (quan no es respecti la distància d’1.5 metres de seguretat), excepte futurs canvis, s’haurà de continuar portant una màscara que ens protegeix del virus però ens dificulta el desenvolupament de les nostres tasques, i més davant l’exposició d’altes temperatures. Per aquesta raó, hem d’adaptar les mesures preventives contra la calor perquè l’ús de la màscara ens afecti li menys possible.

D’altra banda i per a concloure hem de fer la següent reflexió: les temperatures extremes són i seran recurrents en el futur per l’augment de la temperatura del planeta, amb el seu conseqüent canvi climàtic (inestabilitat meteorològica: temperatures més elevades, onades de fred i calor, fortes tempestes cada vegada més freqüents i lesives, etc.). Pel que hem de pensar a mig-llarg termini a implantar mesures preventives duradores contra la calor.

La calor és sinònima d’estiu i és inevitable, però a la nostra mà està que els seus efectes ens afectin el menys possible prenent unes mesures preventives senzilles i unes pautes de comportament simples que evitaran un mal en la nostra salut, i recorda, AQUEST ESTIU, ACTUA CONTRA LA CALOR!

Programació jornades VII seminari tècnic FILIA – AMAT
22 jun

Programació jornades VII seminari tècnic FILIA – AMAT

Benestar psicoemocional dels treballadors des d’una perspectiva integral                                                                                                                                           Des d’Activa Mútua ens sumem a la iniciativa de promoure la cultura preventiva adaptada a la situació actual, mitjançant la invitació a assistir a les jornades que integren el 7è Seminari tècnic, en el qual col·labora l’Associació de Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (AMAT) i la Fundació Filia, sobre el Benestar Psicoemocional dels treballadors des d’una perspectiva integral, orientades a millorar la nostra salut psicoemocional afectada pels mesos de pandèmia. Aquest seminari es compon per un conjunt de deu jornades, en diversos dies, l’assistència dels quals pot ser en directe o en diferit.

Adjuntem l’enllaç amb el calendari de les jornades i indicacions per a formalitzar la inscripció.

www.seminariosaludpsicoemocional.com

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Pla renove 2021: ajudes per a la renovació de maquinària agrícola
22 jun

Pla renove 2021: ajudes per a la renovació de maquinària agrícola

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat amb data 01 de juny de 2021, l’extracte de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), per la qual es convoquen les ajudes corresponents al Pla de Renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrícola (PLA RENOVE) per a l’exercici 2021.

Objecte.

Concessió directa de les subvencions estatals destinades a l’adquisició dels següents tipus de màquines noves, d’acord amb l’article 4 del Reial decret 704/2017, de 7 de juliol:

 1. Tractors.
 2. Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.
 3. Màquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, abonadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització de producte en el sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per a aplicació just sobre el sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna.

Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris de les ajudes del PLA RENOVE 2021, les persones físiques, empreses privades i agrupacions d’agricultors, i hauran de complir els requisits establerts en els articles 3 i 4 del Reial decret 704/2017, de 7 de juliol.

 • Les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), o, en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA), o, en el cas de cooperatives, societats agràries de transformació (SAT) o altres agrupacions agràries, que els seus socis o membres siguin titulars de, almenys, en conjunt, tres d’aquestes explotacions.
 • Les persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecànics amb maquinària agrícola a l’agricultura, inscrites en l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf
 • Les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera. Aquestes subvencions només es destinaran per a maquinària i equips agrícoles l’ús dels quals estigui destinat a les seves activitats específiques.

Termini de sol·licitud:

Les màquines poden adquirir-se des del dia 2 de juny de 2021.

El termini de sol·licituds s’obre el dia 15 de juny i finalitza el 15 de setembre.

En el següent enllaç es pot trobar la informació legal i requisits sobre les ajudes:

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/

Departament de Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Certificat covid digital de la UE
22 jun

Certificat covid digital de la UE

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social posa a disposició de la ciutadania el Certificat COVID Digital de la UE i en els pròxims dies la majoria de les comunitats autònomes començaran a emetre aquests certificats digitals per a acreditar algunes de les condicions, principalment haver rebut la vacuna o haver-se recuperat de la malaltia i resultat negatiu de proves diagnòstiques, que facilitaran la lliure circulació segura dels ciutadans a la UE durant la pandèmia de COVID-19 a partir de l’1 de juliol de 2021, data marcada pel Reglament Europeu.

És un document per a viatjar pels països de la Comunitat Europea de manera àgil i segura, que acredita que les persones han estat vacunats contra la COVID-19, s’han recuperat de la malaltia o té una prova negativa en les últimes 48/72 hores segons estableixin els diferents països. Disponible en format digital o físic.

Més informació:

https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19
22 jun

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19

El Ministeri de Sanitat actualitza el marc de referència de les mesures recomanades, tenint en compte que poden adaptar-se i contextualitzar-se a cada comunitat autònoma i territori segons l’evolució de la situació epidemiològica.

Es proposen nous criteris comuns d’interpretació, establint nivells d’alerta en funció dels nivells de risc de transmissió del SARS-CoV-2, en la població per a una bona coordinació entre territoris i donar resposta proporcional als diferents nivells d’alerta en funció dels indicadors epidemiològics i de capacitat assistencial i de salut pública.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_2021.06.02.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Subvencions PRL any 2021 CCAA Madrid
22 jun

Subvencions PRL any 2021 CCAA Madrid

La Comunitat de Madrid, a través de l’Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball, ha posat en marxa durant la vigència del VI Pla de Prevenció de Riscos laborals una sèrie d’incentius en forma de subvenció, en règim de concurrència simplificada, dirigits a la reducció de la sinistralitat laboral a la regió, afavorint la integració de la prevenció de riscos laborals en la gestió de l’empresa.

Per a més informació consulta el següent enllaç:

https://www.comunitat.madrid/notícies/2021/06/16/invertim-850000-euros-reduir-sinistralitat-laboral

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Modificació del RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball
16 jun

Modificació del RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball

S’ha publicat al Boletín Oficial del Estado el Reial Decret 427/2021, de 15 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, que suposa la transposició al nostre ordenament jurídic de la modificació de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball.

Cal remarcar que s’inclouen dins del llistat de cancerígens els següents agents, alguns amb valor límit:

 • Tricloroetilè.
 • 4,4′-Metilendianilina.
 • Dibromur d’etilè.
 • Diclorur d’etilè.
 • Emissions de motors dièsel el valor límit dels quals s’aplicarà a partir del 21 de febrer de 2023, excepte per al cas de la mineria subterrània i la construcció de túnels en que el valor límit s’aplicarà a partir del 21 de febrer de 2026.
 • Mescles d’hidrocarburs aromàtics policíclics, en particular els que contenen benzo [a]pirè i són agents cancerígens.
 • Olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per a lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf#msdynttrid=jypPiai_oryorQxgD2aX2Nf_jXx0jd72irawWCR5SGA

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

NOMÉS TENS UNA PELL, PROTEGEIX-LA!
10 jun

NOMÉS TENS UNA PELL, PROTEGEIX-LA!

El dia 13 de juny se celebra el DIA EUROPEU DE LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la importància d’adoptar bons hàbits relatius a l’exposició solar.

Des d’Activa Mútua som conscients de la importància de la prevenció en la cura de la nostra pell, i és per això que pretenem sensibilitzar sobre la seva cura per a prevenir els possibles efectes negatius que poden produir-se, des de vermellors, cremades i butllofes, fins a lesions més greus com el càncer de pell.

Tipus de càncers de pell:

 • No melanoma o carcinoma basocel.lular. Es tracta de la mena de càncer més habitual, sorgeix en la capa externa de la pell i el seu comportament és el menys agressiu.
 • Melanoma. No és tan habitual com l’anterior, però és considerat com el més perillós degut al seu ràpid creixement. Són lesions o taques que no tenen simetria, amb vores i colors irregulars i solen superar els sis mil·límetres de grandària.

Els carcinomes de pell a Espanya tenen una taxa d’incidència de 47 casos per 100.000 habitants a  l’any 2020 (font: Observatori de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, AECC), amb una tendència a l’augment de la incidència en els últims anys.

S’han detectat en aquest any 22.229 casos de càncers de pell no melanoma.

El melanoma té una taxa d’incidència molt menor: de 12 casos per cada 100.000 habitants, havent-hi en el 2020 5.489 casos diagnosticats.

El càncer de pell és un dels tipus de càncer més fàcil de tractar, amb una taxa de curació molt elevada, però la baixa conscienciació sobre els seus efectes nocius juga un paper negatiu.

Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), l’increment de la incidència de tumors cutanis es relaciona amb l’exposició a la radiació ultraviolada i amb el tipus de pell.

L’exposició solar és el principal factor de risc laboral carcinogen, sense oblidar la diversitat de substàncies carcinògenes emprades en diversos processos Industrials.

Detecció precoç:

La detecció precoç és una de les millors formes de prevenció. És important que les persones amb pigues (la majoria són benignes, però hi ha alguns que per la seva forma, color, grandària o símptomes requereixen de més vigilància) poden controlar-los amb ajuda de la regla ABCDE de les pigues, un sistema d’autoexploració reconegut internacionalment:

Asimetria: si en dividir la piga amb una línia per la meitat, una meitat és diferent de l’altra.

 • Bordes (Vores): quan la vora de la piga és irregular o està mal definida i costa dibuixar les vores amb una línia.
 • Color: si observa diferents colors dins de la piga, en lloc d’un color uniforme. Les pigues malignes solen tenir diversos colors, entre ells gris, blanc, blau i fins i tot vermell.
 • Diàmetre: si la piga mesura més de 6 mm.
 • Evolució: la piga canvia ràpidament de grandària, de color o de volum.

Recomanacions per a prevenir els efectes nocius del sol

Evitar les hores centrals del dia, en concret la franja horària que abasta des del migdia fins a les quatre de la tarda. No fiar-se dels núvols, els raigs UV actuen igualment.

Evitar la irradiació ultraviolada excessiva, tant solar com artificial i, sobretot, les cremades solars.

Per a les zones de la pell que no estiguin cobertes de roba s’haurà d’utilitzar crema de protecció solar a partir de factor 30 i contra raigs UVA. Aplicar la crema de manera generosa i repartida per totes les parts del cos exposades al sol.
Aquesta recomanació va especialment dirigida als treballadors i treballadores que exerceixen la seva activitat laboral a la intempèrie, sent per tant, la crema solar una barrera de protecció per a aquelles persones que desenvolupin la seva activitat en l’exterior i que reben directament la incidència dels raigs del sol.

Protegir-nos la pell quan estem exposats al sol amb l’ús de  capell, barret, ombrel·la amb filtre solar i utilitzar ulleres de sol homologades.

Hidrata’t molt (beu aigua sovint per a evitar insolacions o marejos).

Anar amb compte amb la llum reflectida, especialment en superfícies metàl·liques, és molt agressiva i pot causar lesions oculars.

Realitzar periòdicament controls i revisions mèdiques per part de professionals de la pell.

Departament Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Nova guia de protecció de dades en les relacions laborals
27 mai

Nova guia de protecció de dades en les relacions laborals

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat 18 maig la guia ‘Protecció de dades i relacions laborals’ .Aquesta guia, elaborada per la AEGPD i amb la participació destacada del Ministeri del Treball i Economia Social, patronal i organitzacions sindicals, té l’objectiu d’oferir una eina pràctica d’ajuda a les organitzacions públiques i privades per a un adequat compliment de la legislació en matèria de protecció de dades en resposta a les noves formes de relacions professionals.

Entre les múltiples qüestions que tracta la guia dedica una extensa secció a la cessió de dades a altres empreses, una situació intrínseca a tota relació laboral en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

Descarregui la guia al següent enllaç

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua