Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Coronavirus

Recomanacions per evitar contagis durant els desplaçaments al lloc de treball
21 abr

Recomanacions per evitar contagis durant els desplaçaments al lloc de treball

Aquest passat dilluns, 13 d’abril, milions de treballadors i treballadores de tota Espanya es van reincorporar a la seva activitat laboral, fonamentalment els de la construcció, la indústria i tots aquells que no puguin fer la seva tasca des de les seves cases.

Per a garantir que aquest fet es dugués a terme de manera segura, evitant possibles contagis del COVID-19, el Govern d’Espanya va publicar una guia referent de bones pràctiques preventives aplicables en aquesta tornada a la feina.

Un dels aspectes fonamentals en aquesta reincorporació, a més de mantenir  en tot moment, unes condicions de treball que garanteixin la seguretat i salut de la població treballadora, és el com hem de desplaçar-nos al lloc de treball, de tal manera que adoptem uns hàbits que garanteixin la prevenció enfront de l’exposició i propagació del virus.

La guia de bones pràctiques, que acabem d’esmentar, recomana, en aquest terme, afavorir el desplaçament al treball per mitjans que no suposin l’agrupació amb més persones, garantint la important distància interpersonal de 2 metres.

Des del punt de vista sanitari, es tracta d’un mitjà segur, per la qual cosa en cas que el desplaçament es realitzi de manera individual no és necessari portar mascareta. No obstant això, és possible que viatgi més d’una persona en el cotxe, ja que entre els supòsits en els quals es permet circular per la via pública acompanyat, figura el trasllat al centre laboral.

En el cotxe podran viatjar fins a tres persones, un màxim d’una per cada fila de seients, com recull l’última normativa del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. En aquest cas, cadascun dels ocupants haurà de portar una mascareta protectora.

.En cas de triar un turisme o un VTC (vehicle amb conductor), s’han d’extremar les mesures de neteja del mateix i evitar que viatgi més d’una persona per cada fila de seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants.

En els viatges amb autobús, metro o tren, es recomana guardar la distància interpersonal amb altres viatgers i, en el cas del transport públic, la guia recomana usar una mascareta higiènica, no mèdica. Des del passat 13 d’abril, els treballadors que es desplacen als centres laborals en transport públic reben de manera gratuïta una mascareta higiènica reutilitzable que han de fer servir durant el trajecte.

Paral·lelament, la Direcció General de Trànsit (DGT), dependent del Ministeri de l’Interior, ha fet públics uns consells perquè segueixin els treballadors quan acudeixin als centres laborals, ja sigui a peu o en un altre mitjà de transport, individual o col·lectiu.

En tot cas l’organisme públic demana que s’utilitzin les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal d’aproximadament dos metres, fins i tot si el desplaçament es realitza a peu, per a evitar la propagació i el contagi del coronavirus. Si es va caminant, amb bicicleta o amb moto, l’organisme recorda que no és necessari portar mascareta protectora, que en canvi sí que és obligatori quan el desplaçament es realitza en transport públic.

Tornada a l’activitat

Tots els ciutadans que optin per utilitzar el seu vehicle propi per a realitzar trasllats laborals hauran de tenir en compte alguns detalls perquè el retorn a l’activitat es produeixi amb seguretat. El primer d’ells, abans d’iniciar el desplaçament, és comprovar que la mecànica es troba en òptimes condicions després de romandre sense funcionar  fins i tot algunes setmanes.

Per a això, serà necessari realitzar uns passos de comprovació del nostre vehicle, començant per connectar (si haguéssim desconnectat) la bateria i verificar el seu estat de càrrega, a més de comprovar la pressió correcta dels pneumàtics. També caldrà revisar el nivell de líquids (oli, refrigerant, fre i direcció), verificar que no hi hagi cap fugida que hagi pogut deixar marques en el sòl i controlar el tacte i el funcionament dels frens (pedal i palanca).

A continuació, s’ha d’arrencar el motor i mantenir-lo al ralentí uns pocs minuts, mentre es verifiquen els testimonis de la instrumentació i que els dispositius del cotxe (llums, intermitents, sistemes electrònics, etc.) funcionin correctament. Aquesta comprovació sempre, per descomptat, en espais oberts que impedeixin l’acumulació de gasos contaminants procedents del motor.

Desinfecció del vehicle

Per a combatre aquesta pandèmia i evitar contagis per COVID-19, s’ha d’extremar la neteja del vehicle. S’ha constatat que el virus sobreviu en superfícies i que en algunes d’elles, com l’acer o els plàstics, pot arribar a fer-ho durant tres dies. Per això és necessari una neteja exhaustiva i desinfectar el vehicle després del seu ús, passant un drap o paper de cuina impregnat amb alcohol de 70º o lleixiu (dissolta en aigua en una proporció 1/10) sobre els elements que estan en contacte amb les mans. Tota aquesta operació es recomana dur-la a terme amb guants.

Començant pels tiradors de les portes, s’aplicarà la solució sobre tot aquell material susceptible d’haver estat tocat per les mans: volant, fre de mà, lleves de la columna de direcció, quadre de comandament, alçavidres, equip electrònic, etc. Tampoc ens hem d’oblidar de la neteja i desinfecció de la clau o comandament remot. Una vegada acabada l’operació, cal tenir precaució amb el material utilitzat. El paper de cuina cal tirar-lo immediatament a les escombraries i el drap rebutjar-lo o rentar-lo a una temperatura de 60° com a mínim. De la mateixa manera, rebutjarem els guants utilitzats. Per a finalitzar, amb caràcter immediat i en el moment que sigui possible, procedirem a rentar-nos les mans amb aigua i sabó.

Les precaucions han de reforçar-se de la mateixa manera durant els proveïments de carburant de combustible. En general, és essencial l’ús de guants per a evitar el contacte amb qualsevol de les superfícies que trobem en una estació de servei, molt exposades per la circulació de persones que suporten.

D’altra banda, i ara més que mai, convé recordar la necessitat d’extremar les precaucions durant la conducció per la situació actual que travessem, vetllant per la nostra seguretat viària. Qualsevol sinistre, per lleu que sigui i que impliqui acudir a un centre sanitari/hospitalari, implica increment d’exposició al virus.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

http://www.dgt.es/es/covid-19/

Protecció respiratòria davant del COVID-19. Neteja i desinfecció de Màscares higièniques reutilitzables
17 abr

Protecció respiratòria davant del COVID-19. Neteja i desinfecció de Màscares higièniques reutilitzables

Les mesures de protecció individual (incloent l’equip de protecció individual (EPI)), han de ser adequades i proporcionals al risc o riscos davant dels quals s’ha d’oferir protecció d’acord amb l’activitat laboral o professional.

La forma òptima de prevenir la transmissió del virus és usar una combinació de totes les mesures preventives, no només Equips de Protecció Individual (EPI). L’aplicació d’una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de protecció, fins i tot si una mesura falla o no està disponible.

De forma general, la recomanació és utilitzar EPI d’un sol ús, o si no es així, que es pugui desinfectar després de l’ús, seguint les recomanacions del fabricant.

Els EPI s’han d’escollir de tal manera que es garanteixi la màxima protecció amb la mínima molèstia per a l’usuari i per a això és crític escollir la talla, disseny o grandària que s’adapti adequadament al mateix.

La correcta col·locació dels EPIs és fonamental per evitar possibles vies d’entrada de l’agent biològic; igualment important és la retirada dels mateixos per evitar el contacte amb zones contaminades i/o dispersió de l’agent infecciós.

En el cas concret dels equips de protecció respiratòria, com de qualsevol altre EPI, s’ha de determinar, en primer lloc,  en quin escenari de risc es troba cada treballador o treballadora establert en funció de la naturalesa de l’activitat desenvolupada en cada cas i l’avaluació de riscos de l’exposició d’aquest agent, per així determinar o seguir les recomanacions d’ús i tipus d’EPI, en quant a adopció de mesures individuals.

Com es pot comprovar en aquesta Taula, detallada en el Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant de l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2), publicat el 08 d’abril pel Ministeri de Sanitat (considerant les seves possibles posteriors modificacions), es classifiquen els diferents escenaris de risc de la població treballadora (llistat no exhaustiu d’activitats), detallant en cada situació quins requeriments s’han de seguir per treballar sense risc a contagi per COVID 19.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Podem observar, que moltes activitats en les quals el risc d’exposició és baix, no requereix ús d’EPIS per evitar l’exposició d’aquest risc, per la seva baixa probabilitat. Això no vol dir que no s’hagin d’utilitzar EPIS per protegir-nos d’altres riscos laborals als quals la persona treballadora estigui exposada per al desenvolupament de les seves tasques.

Encara que no s’ha d’oblidar que, independentment de qualsevol escenari de risc, s’han de complir estrictament unes mesures higièniques i organitzatives en els llocs de treball, com és la distància interpersonal d’almenys un metre per a aquelles persones que han de seguir acudint als seus centres de treball.

 Amb la finalitat d’evitar contagis, els casos confirmats i en investigació han de portar màscares quirúrgiques. La col·locació de la màscara quirúrgica a una persona amb simptomatologia respiratòria suposa la primera mesura de protecció per a les persones treballadores.

Les màscares de protecció individual i les màscares quirúrgiques no tenen els mateixos objectius i han de complir amb diferents disposicions legislatives. Les primeres són equips de protecció individual (EPI) i protegeixen davant de la inhalació de bioaerosols. Les màscares quirúrgiques són productes sanitaris (PS) dissenyats per evitar la transmissió d’agent infecciosos procedents de qui les porten posades.

La protecció respiratòria generalment recomanada per al personal amb el risc d’exposició que pugui estar en contacte a menys de 2 metres amb casos en investigació o confirmats és una màscara auto filtrant tipus FFP2 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P2.

Les màscares auto filtrants o, si escau, els filtres emprats, no s’han de reutilitzar i per tant, s’han de rebutjar després del seu ús. Les mitges màscares (que han de complir amb la norma UNE-EN 140:1999) s’han de netejar i desinfectar després del seu ús.

Per a això es seguiran estrictament les recomanacions del fabricant i en cap cas, l’usuari ha d’aplicar mètodes propis de desinfecció ja que l’eficàcia de l’equip es pot veure afectada.

Quan de l’avaluació de riscos es derivi que en el desenvolupament de l’activitat es realitzen procediments assistencials en els quals es puguin generar bioaerosols en concentracions elevades, es recomana l’ús pel personal sanitari de màscares auto filtrants contra partícules FFP3 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P3.

Els equips de protecció respiratòria s’han de treure en últim lloc, després de la retirada d’altres components com guants, bates, etc.

Pel que fa a la neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, es podran seguir qualsevol dels mètodes següents:

 1. Rentat i desinfecció de les màscares amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60º-90º (cicle normal de rentadora).
 2. Submergir les màscares en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir bé per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.
 3. També es poden desinfectar les màscares amb l’ús de productes capaços de destruir o inactivar virus. El Ministeri de Sanitat periòdicament publica un llistat d’aquests productes aptes per eliminar adequadament el virus. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

A causa de les circumstància especials de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i a la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, s’ha establert que es pugui utilitzar, per a aquesta fi, qualsevol dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a PT2 (ús ambiental) , que han passat la Norma 14476 d’activitat per destruir o inactivar el virus i que es troben registrats per a ús pel públic en general (aquests productes que estan autoritzats en la seva manera d’ocupació per a superfícies, podran utilitzar-se per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables). El seu ús serà d’acord a les recomanacions del fabricant, posant especial atenció a l’ús diluït o no del producte i als temps de contacte necessari per a l’activitat desinfectant. Una vegada desinfectades les màscares, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol resta química i es deixaran assecar.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documento/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf

Finalment, davant l’escassetat d’aquest tipus d’EPI volem fer esment a l’alternativa de fabricació de màscares “casolanes”.

Les màscares de tela “casolanes” poden estar fabricades de molts diferents materials i els assajos i investigació clínica sobre la seva eficàcia és limitada. No obstant l’evidència disponible mostra que les màscares de tela protegeixen menys que les màscares quirúrgiques i fins i tot poden augmentar el risc d’infecció a causa de la humitat, la difusió de líquids i la retenció del virus.

Les màscares de tela comunes no es consideren protecció davant de virus respiratoris i, en l’àmbit laboral, no s’hauria de promoure la seva utilització. D’altra banda, les màscares de tela “casolanes” no compleixen la normativa d’EPI ni de producte sanitari (PS).

No obstant, en el cas d’ús particular per la ciutadania (diferent a l’àmbit laboral), és important insistir que aquesta mesura no ha d’implicar una relaxació en les mesures bàsiques de prevenció recomanades (per exemple: distanciament social, higiene de mans i no tocar-se la cara)

https://www.insst.es/preguntas-tecnicas-frecuentes-epi-covid-19

 

 

Ús de virucidas per a la prevenció de contagis del covid-19
14 abr

Ús de virucidas per a la prevenció de contagis del covid-19

A hores d’ara hem de tenir clar que és imprescindible reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits, laboral o no, com a mesura preventiva enfront del contagi i propagació del COVID-19.

Les mesures d’higiene personal es resumeixen en les següents pràctiques:

 • La neteja de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Aquesta neteja es pot complementar amb gels desinfectants.
 • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a una galleda d’escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 • Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.
 • Mantenir distanciament social de 2 metres.

Però cal no oblidar, que no menys important és garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual. Les polítiques de neteja i desinfecció en aquest sentit són importants mesures preventives. És crucial assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, tractant que es realitzi neteja diària de totes les superfícies, posant l’accent en aquelles zones més transitades i de contacte més freqüent com a poms de portes, baranes, botons etc. S’ha de garantir una bona ventilació i en cada cas, es prestarà especial atenció a la protecció de la persona que executi aquestes tasques de neteja, adoptant les mesures de protecció personal necessàries.

La neteja elimina gèrmens, brutícia i impureses, és important que hi hagi una bona neteja abans de conducta a una desinfecció.

A conseqüència de l’emergència sanitària, ja sabem que el Govern d’Espanya va declarar l’Estat d’alarma d’acord amb el Reial decret 436/2020 a causa de la propagació de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. En aquest sentit, existeix la recomanació de desinfectar les superfícies per a detenir la transmissió del virus entre persones. Per això, el Ministeri de Sanitat ha publicat un llistat de productes *virucidas autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/listado_virucidas.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

Coronavirus i aigua de consum
14 abr

Coronavirus i aigua de consum

A través del següent comunicat, per part del Ministeri de Sanitat, el passat dia 06 d’abril, volem transmetre com a informació relevente:

L’ACTUAL TRACTAMENT DE DESINFECCIÓ D’AIGÜES A ESPANYA, ASSEGURA UN ADEQUAT NIVELL DE PROTECCIÓ DE LES AIGÜES DE CONSUM FENT QUE AQUESTA SIGUI SEGURA PER A BEURE, CUINAR I PER A ÚS HIGIÈNIC.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/coronavirus_y_agua_de_consumo.pdf

Guia de prevenció i control enfront el COVID19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial.
07 abr

Guia de prevenció i control enfront el COVID19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial.

Les dades i els estudis realitzats fins a la data mostren que el COVID-19 afecta de forma més greu a majors de 65 anys amb patologia cardiovascular prèvia (sobretot hipertensió i insuficiència cardíaca) i en menor mesura a aquells amb patologia respiratòria crònica i diabetis. La mortalitat augmenta amb l’edat.

Un estudi realitzat a la Xina revela que la mortalitat és del 3,6% a la franja d’edat entre 60-69 anys, del 8% entre 70-79 anys i del 14,8% en els majors de 80 anys.

El mecanisme principal de transmissió d’aquest virus, segons la informació disponible, és per contacte directe amb gotes respiratòries més grans de 5 micres (Flügge), que no queden suspeses en l’aire i es dipositen entre 1 o 2 metres; a través de les mans, superfícies i objectes contaminats amb aquestes secrecions, seguit del contacte amb la mucosa de la boca, nas o ulls.

En els centres sociosanitaris es produeix un contacte estret entre cuidadors i residents, així com una convivència estreta amb altres residents, pel que reben molta importància les mesures de prevenció i control encaminades a prevenir la infecció.

És per això que el Ministeri de Sanitat ha publicat (en contínua revisió) una Guia per establir les recomanacions de prevenció i control de la infecció, tenint en compte que l’objectiu principal és la protecció del grup de població més vulnerable a la infecció per COVID -19.

A continuació detallem aspectes destacats del document:

 • Els centres sociosanitaris han de disposar de plans de contingència adaptats a les característiques de cada centre i dirigits a la prevenció i la resposta davant l’eventual aparició de casos i brots de COVID-19.
 • S’ha de considerar la realització del test diagnòstic en persones amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda independentment de la seva gravetat, en persones que resideixin en un centre sociosanitari i als treballadors en contacte amb els residents.
 • Si es detecta un cas positiu s’haurà de designar al centre una àrea diferenciada per a residents amb i sense infecció amb l’objectiu de disminuir el risc que es generi un brot a la residència i fer l’estudi i seguiment dels seus contactes estrets.
 • En l’escenari actual, s’han de suspendre totes les visites als centres sociosanitaris
 • En l’escenari actual, s’han de suspendre totes les sortides de la residencia.
 • En l’escenari actual, llevat d’excepcions per a deambulació inevitable, s’han de clausurar les zones comunes.

Per a més informació pot descarregar-se la guia a través del següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf

La importància del exercici durant aquests dies de confinament
06 abr

La importància del exercici durant aquests dies de confinament

Els dies de confinament ja s’acumulen i es ara mes important que mai mantenir-nos actius i treballar la nostra condició física, ja que la inactivitat perllongada pot porta’ns problemes de rigidesa  articular i pèrdua de força muscular, i no ens hem d’oblidar que la manca de mobilitat també ens pot afectar al nostre estat mental . Per tant us convido a convertir les nostres cases en petits gimnasos i a seguir aquests conjunt de recomanacions que ens ajudaran a senti’ns millor en aquests moments;

 • No perllongar més de l’habitual el temps al llit.
 • Establir un programa d’exercicis, on es treballi tant la flexibilitat, velocitat, la força i la resistència.
 •  Hidratar-se be es fonamental i hauríem d’ajustar la dieta a les necessitats real .
 • Un exercici bàsic i senzill per a millorar el nostre estat físic es aixecar-se i asseure’s  en una cadira , quinze o vint vegades seguides , es important mantenir un bon ritme.
 • Si a casa podem caminar, important fer-ho durant 5 minuts cada hora. Si l’espai es reduït una bona alternativa es fer una marxa simulada, es a dir, caminar des de el mateix lloc sense avançar, aixecant els genolls de forma alterna.
 • Si tenim l’hàbit de fer ioga i/o pilates  hem de continuar practicant perquè aquestes dues disciplines son molt recomanables en aquests moments.
 • Per a mantenir un bon to muscular i millorar la resistència cardiorespiratoria seria també recomanable ballar, ens aporta benestar físic i mental i a mes ens farà riure, que es molt important que ho fem en aquests moments.
 • Un bon exercici per a mantenir el to als braços, es realitzar uns quants exercicis de flexions a la paret.
 •  Si tenim a casa, manuelles, steps, bicicletes estàtiques , cintes elàstiques, cintes de marxa, etc, seria molt interesant disposar d’un programa d’exercicis , existeixen avui moltes aplicacions per evitar la inactivitat en aquests moments.

Hem de tenir present que la inactivitat perllongada ens pot dur a una discapacitat per pèrdua de força, per tant ens hem de moure i hem de mantenir el nostre cos en forma, a més això contribuirà a que ens sentim millor, menys aclaparats i a oxigenar el nostre cervell.

Silvia Ruiz. Àrea Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Dia Mundial de la Salut
06 abr

Dia Mundial de la Salut

El 7 d’abril es celebra el Dia Mundial de la Salut, normalment escriuria “com cada any”, però és obvi que aquest any no és un any qualsevol, sobretot pel que fa a la salut, encara que també a l’àmbit econòmic i social . Encara que resulti paradoxal, estant en plena pandèmia mundial, probablement és el moment més adequat, per necessari, per celebrar-ho.

L’Assemblea Mundial de la Salut va escollir aquesta data per establir el Dia Mundial de la Salut amb la intenció de commemorar la fundació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Va tenir lloc per primera vegada el 7 d’abril de 1950 i el seu objectiu continua sent el mateix: crear consciència sobre la necessitat d’una sanitat mundial de qualitat i promoure els hàbits saludables a les persones.

Aquest objectiu, al que treballa l’OMS, accentuat durant els últims anys, de fer arribar la sanitat a totes les parts de la planeta, té ara, si és possible, un sentit encara més gran a l’enfrontar-nos a una crisi de salut a nivell mundial.

Cada any aquest dia ve acompanyat d’un lema que centra les accions a realitzar; el d’aquest any 2020 és:

 “Suport al personal d’Infermeria i de obstetrícia”

Aquest col·lectiu exerceix habitualment un paper fonamental al manteniment de la salut, però és ara més que mai, al costat d’altres treballadors de la salut, amb la seva lluita diària en primera línia de batalla, en aquesta emergència de salut pública, d’importància internacional, quan els ciutadans a nivell global han pres plena consciència de la importància de la seva professionalitat i també de la seva qualitat humana.

De fet, a Espanya, cada tarda, a les vuit, amb l’aplaudiment de milions de persones als balcons de casa seva, celebrem la capacitat de treball, la valentia i el lliurament dels professionals de la salut. Un aplaudiment per donar suport i reconfortar els sanitaris, actualment desbordats per aquesta crisi, però també una catarsi general que ens ajuda a sobreposar-nos i a agafar forces per tirar endavant.

Aquesta situació ha generat també una major consciència i sensibilització sobre la importància de la prevenció de la salut. Vistes ara, semblen llunyanes aquelles campanyes de prevenció de la grip estacional que ja recomanaven utilitzar mocadors d’un sol ús per a protegir-se la boca i el nas al tossir i rentar-se les mans amb aigua i sabó. Campanyes que amb prou feines feien efecte en la població i que a l’igual que ara ja havien demostrat ser eficaces.

No deixem que aquesta “nova” consideració de l’interès de la Prevenció caigui en sac trencat i apliquem-la també a l’entorn laboral, en el dia a dia de la població treballadora. Siguem conscients en les empreses, igual que ho són els nostres sanitaris, de la importància d’aplicar protocols específics preventius per treballar detallant en cada moment quines mesures preventives s’han d’aplicar, tant les col·lectives, com les individuals. Aquestes últimes, mereixen una especial crida, tan necessàries com a barrera de frenada d’exposició al COVID 19.

Finalment, i sense oblidar que tots som responsables de la nostra salut i de la salut de la nostra comunitat, el fet indiscutible de que moltes persones al planeta no tinguin accés a una atenció sanitària de qualitat sumat a la situació provocada pel COVID-19 ha de convidar-nos a fer una profunda reflexió. Aprofitem doncs, part d’aquests moments de confinament obligat per dedicar temps a pensar.

Com va escriure Alfred Tennyson “mai és tard per buscar un món millor i més nou, si a l’intent posem coratge i esperança”.

 

Javier Vega Molpeceres, Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

La salut mental, clau per la superació de la situació de confinament per coronavirus
06 abr

La salut mental, clau per la superació de la situació de confinament per coronavirus

L’actual situació de confinament generada per la pandèmia de coronavirus ocasiona un canvi dràstic als hàbits de vida. La clau per superar o adaptar-nos a aquesta situació de distanciament social i limitacions en la mobilitat és procurar el millor benestar psicològic possible, sense oblidar-nos de les mesures de protecció per evitar el contagi de coronavirus SARS-CoV-2, que són les mateixes que en qualsevol malaltia respiratòria:

 • Rentar-se les mans freqüentment. Cal mantenir una higiene correcta de les mans, netejant amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques 70%. Especialment si s’ha estat en contacte amb persones que pateixen aquesta malaltia o bé en el seu entorn. D’aquesta manera, eliminem el virus de l’extremitat.
 • Tapar-se la boca i el nas al tossir o esternudar. És important adoptar mesures d’higiene respiratòria. És a dir, al tossir o esternudar, cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o bé amb la cara interna del colze. Immediatament després, s’han de rentar les mans seguint les instruccions de l’apartat anterior. Així s’evita la propagació de gèrmens i virus, i s’evita contaminar els objectes que toqui o a les persones que tingui al seu voltant.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca. El contagi del coronavirus SARS-CoV-2 es produeix quan les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona contagiada són exhalades per una persona sana; o bé quan aquestes cauen en un objecte o superfície que, posteriorment toca la persona i després, sense desinfectar-se les mans, es toca els ulls, el nas o la boca.
 • És essencial evitar el contacte proper amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions. S’ha de mantenir una distància de dos metres i no compartir pertinences personals.
 • És indispensable no compartir estris com coberts, gots o tovallons; menjar o altres objectes sense netejar-los correctament.
 • En cas de tenir símptomes de malestar general, tos, febre i dificultat per respirar, truca al 112 o el telèfon adscrit a la teva comunitat, i segueix les seves instruccions.

El benestar psicològic dependrà de la nostra capacitat d’adaptació individual i col·lectiva. Tant l’experiència del confinament com l’estrès col·lectiu que genera la situació de pandèmia, generen una activació de les emocions d’alerta en lloc de fer una anàlisi lògica de la situació, sorgint emocions com la por, anodinia o avorriment, angoixa, ansietat, ira o desesperació, que de perllongar-se en el temps, com sembla que està sent, poden arribar a produir esgotament psicològic i per això trastorns de l’ànim.

Per abordar una situació adaptativa extrema com la que estem vivint s’aconsella seguir les pautes d’un gran expert en ajuda humanitària després de grans catàstrofes com és S.E. Hobfoll, qui va establir una sèrie de criteris bàsics que s’haurien de promocionar en aquestes situacions de necessitat de tota una població sotmesa a un estrès col·lectiu i individual, i dirigits a promoure el sentit de la seguretat, l’autoeficàcia, la calma, i la connectivitat entre les persones, i l’esperança.

Aquestes són:

Comunicació

Mesures com el distanciament social i la restricció de visites poden provocar aïllament social, especialment en persones d’edat avançada que viuen soles. Per això, és important, des de la distància, comunicar-se i socialitzar amb amics i familiars utilitzant la tecnologia i eines a l’abast, com a dispositius mòbils, xarxes socials, videoconferències o WhatsApp.

En cas que coneguis a persones que no saben com utilitzar-les, pots ajudar-les a que puguin usar-les i mantenir una connexió amb la societat.

La comunicació i la col·laboració amb altres persones són altament positives, segons experiències estudiades en el passat davant moments crítics, i eviten patir situacions d’aïllament que poden afectar-nos psicològicament.

Organització de tasques

És interessant planificar quines activitats es realitzaran cada dia, de manera que, dins de l’excepcionalitat de la situació, hi hagi unes rutines i uns hàbits diaris. Algunes opcions per als més petits són:

 • Jugar.
 • Llegir i escoltar contes.
 • Realitzar activitats manuals.
 • Aprendre noves coses, per exemple, tècniques de relaxació.

També és important realitzar exercicis físics, com estiraments o caminar en un espai, tot i que aquest sigui reduït, i realitzar-los d’una forma organitzada a unes hores determinades del dia, sent estrictes en el seu compliment. Això genera endorfines, tan necessàries per activar el benestar i l’ànim.

En cas que tingueu veïns d’edat avançada, que formen part de la població d’alt risc d’COVID-19, podeu oferir-los la vostra ajuda per a tasques com anar a comprar. Aquest tipus d’accions són altament positives per a les persones i, a més, faciliten complir amb les mesures estrictes d’aïllament per a aquest col·lectiu.

Accés a la informació

La sobreexposició a la informació relacionada amb la COVID-19 augmenta els nivells d’estrès i perjudica la salut mental. Per això, és recomanable un accés moderat a les notícies per mantenir-se informat, i realitzar altres activitats com llegir un llibre, mirar una pel·lícula o jugar a un joc, evitant rebre més informació de la necessària. No cal fixar-se només en el negatiu de les informacions rebudes, valorar les altes, les curacions, els avenços i la lluita col·lectiva que estem duent a terme. Si la nostra ment s’obsessiona amb les negativitats entrarem en un bucle de repetició de pensament catastrofista.

Gestió de les emocions

Nerviosisme, ansietat, irritabilitat, sensació de perill permanent, insomni i dificultat per controlar les preocupacions o deixar de pensar en una malaltia. Aquests són alguns dels símptomes que pot generar una situació com l’actual. Per minimitzar-podeu:

 • Mantenir els hàbits saludables i les rutines diàries (alimentació, higiene, etc.).
 • Cercar una activitat o alternativa per distreure’s de pensaments negatius.
 • Verbalitzar les emocions amb una persona propera o un company per alleugerir la càrrega i la preocupació.
 • Desconnectar de les informacions que arriben constantment per reduir la sobreinformació i la preocupació.
 • Seguir tècniques de respiració i relaxació per disminuir el nivell d’ansietat, o practicar activitats com ioga o meditació.

La major part de les respostes d’ansietat són considerades normals, però hem d’estar alerta davant de símptomes com:

 • Ritme cardíac accelerat i / o sensació d’opressió al pit.
 • Estat de hiperalerta, verificació constant de tasques realitzades.
 • Augment de temors i preocupacions excessives.
 • Evitar persones, llocs o informacions.
 • Canvis en el descans o el menjar, i de forma d’estar amb les persones.
 • Afectació a les reaccions interpersonals, familiars o laborals

Si es produeix algun o diversos d’aquests símptomes, l’ansietat està repercutint a les activitats habituals i cal consultar amb un especialista per buscar estratègies que permetin modular aquestes respostes cognitives, emocionals i fisiològiques.

Alfredo Barredo. Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Generar actitud positiva davant qualsevol adversitat
06 abr

Generar actitud positiva davant qualsevol adversitat

Estem actualment vivint un moment excepcional i avui mes que mai hem de ser capaços de mantenir una actitud positiva,  us deixo algun petit consell i us animo a que comenceu a practicar . Tot i que no sempre  surten les coses com de vegades desitgem, una cosa hem de tenir present , cal posar-li  actitud ¡¡¡¡

Aquí us deixo algun petit consell:

 1. Hauríem de centra’ns i posar el focus en tot allò que podem controlar i no obsessiona’ns en aquelles coses que no podem canviar i no podem controlar.
 2. Hauríem d’augmentar el nostre amor propi ja que tenim tendència a critica’ns constantment, hauríem de ser amables i comprensius amb nosaltres mateixos i amb els nostres errors.
 3. Canvia de mentalitat , totes les nostres experiències son aprenentatges i tot allò que vivim ens influencia, som nosaltres els que hem de decidir quins aprenentatges hem de treure de les experiències viscudes.
 4. Sempre que ho necessitis hauries de buscar ajuda i suport , compartir sempre ens ajuda a no viure en solitari situacions negatives
 5. Hem de tenir clar, que tot passa, les situacions negatives i desagradables també, hauríem de treure de totes les situacions viscudes la part positiva, perquè sempre existeix.
 6. Identifica les coses bones que te la teva vida i sobretot hem de ser agraïts , amb les oportunitats, amb les experiències, amb les persones, amb els bens personals…. estem tant concentrats amb tot allò que hauríem de canviar que se’ns oblida veure les coses bones que tenim al nostre voltant.
Información científico-técnica enfermedad por coronavirus, COVID-19.
04 abr

Información científico-técnica enfermedad por coronavirus, COVID-19.

En relación con la enfermedad por coronavirus, COVID-19 y debido a la velocidad de los acontecimientos, es necesario actualizar de forma continua la gran cantidad de información que genera el conjunto de la comunidad científica mundial.

A día de hoy se considera que el mecanismo de transmisión humano-humano se produce a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

En cuanto al periodo de incubación medio, es de 5-6 días, con un amplio rango de 0 a 24 días.

La duración de la enfermedad desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica. El tiempo entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la hipoxemia es de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta que se produce el fallecimiento.

Los últimos datos indican que la respuesta inmune juega un papel en la curación, y dan soporte a que se pueda generar una vacuna que proteja de la enfermedad.

En cuanto a la distribución por edad y sexo la mediana de edad fue de 51 años (rango 2 días a 100 años) con una mayoría de casos (77’8%) entre 30 y 69 años. El 51% de estos casos fueron varones.

Con relación a la posible estacionalidad del virus, aún se desconoce si al igual que la gripe o los coronavirus causantes de los catarros comunes tendrá un patrón estacional, pero teniendo en cuenta otros factores como la alta susceptibilidad a la infección de la población en su conjunto, así como la relajación de las medidas de distanciamiento social con la llegada del calor, es probable que en verano se seguirá transmitiendo, aunque con menor intensidad.

Respecto a los considerados grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID son los siguientes:

 • Más de 60 años.
 • Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.
 • Enfermedades pulmonares crónicas.
 • Cáncer.
 • Inmunodepresión
 • Embarazo (existen muy pocos datos disponibles de embarazadas afectas de COVID-19)

Por último, según la serie publicada por el CDC Chino con un total de 1.023 muertes entre los casos confirmados (44.672) la letalidad bruta fue 2,3%. El grupo de edad ≥ 80 años tuvo la letalidad más alta de todos los grupos de edad con 14,8%. Los pacientes que no presentaban comorbilidades tuvieron una tasa de letalidad de 0,9%, frente a los pacientes con comorbilidades que tuvieron tasas mucho más altas: 10,5% para aquellos con enfermedad cardiovascular, 7,3% para diabetes, 6,3% para enfermedad respiratoria crónica, 6,0% para hipertensión y 5,6% para el cáncer (76)

Esta información, más extensa y actualizada, junto a las últimas evidencias científicas la podemos encontrar en la página del Ministerio de Sanidad en el siguiente enlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200326_ITCoronavirus.pdf