Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Coronavirus

Actualització de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19
16 set

Actualització de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19

El passat 10 de setembre, el Ministeri de Sanitat va publicar una nova actualització d’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 “, un cop revisat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentat al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.

Recordem que un dels punts clau en el context actual per a controlar la transmissió de la COVID-19 és la detecció precoç de tots els casos compatibles amb la malaltia. Davant la situació actual i l’evolució de la malaltia aquesta actualització respon a la necessitat d’adaptar els criteris i procediments per a la detecció, notificació i maneig de casos i contactes.

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
16 set

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Criteri Tècnic nº 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a l’habilitació que conté el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, en relació a les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres de treball.

actualitzat 2020.09.08

Es tracta de mesures de salut pública i no de mesures de prevenció de riscos laborals, d’acord el que preveu textualment en el Reial decret llei 21/2020, del 09 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aprovat amb vistes a l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, “l’habilitació de les Inspecció de Treball i Seguretat Social a la vigilància de l’acompliment de les normes de salut pública suposarà un important reforç en la tasca de prevenció dels contagis en els centres de treball mitjançant una acció inspectora adequada “.

L’habilitació està referida a la vigilància de l’acompliment d’algunes, no totes, de les mesures que preveu l’article 7.1 de Reial decret llei 21/2020 dins el capítol II que porta per títol Mesures de prevenció i higiene, i en relació amb els centres de treball:

“Sense perjudici de l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable, el titular de l’activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats ha de:

 1. a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.
 2. b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 3. c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
 4. d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
 5. e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible “

No s’inclouen les de l’apartat e), i respecte de l’apartat d) s’inclouen únicament i exclusivament les que afecten les persones treballadores, és a dir, les mesures dirigides a evitar la coincidència massiva de treballadors en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència, la qual cosa suposa que estan excloses les dirigides a limitar l’aforament de clients o usuaris de l’empresa en els centres de treball durant aquestes franges horàries.

L’habilitació tampoc arriba a les mesures contemplades en la resta del Capítol II del Reial decret llei 21/2020, en el qual s’inclouen altres sobre Prevenció i Higiene, tot i que estiguin referides o siguin també d’aplicació als centres de treball com les relatives a establiment d’aforaments. També queden excloses les contingudes en els apartats 2 i 3 de l’article 7, o, per exemple, les obligacions contingudes en el capítol V (articles 22 a 27) relatives a la detecció precoç, control de fonts d’infecció i vigilància epidemiològica.

En qualsevol cas aquesta habilitació no exclou la necessitat de comunicar a les autoritats sanitàries qualsevol altre incompliment en matèria de salut pública que poguessin detectar-se en el curs de l’actuació Inspectora.

Pel que fa a la vigència d’aquesta habilitació tal com s’estableix en el Reial decret llei 21/2020, serà fins que el Govern declari de manera motivada i d’acord amb l’evidència científica disponible, previ informe de el Centre de Coordinació d’Alertes i emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L’habilitació s’efectuarà a través de tres col·lectius de funcionaris: Inspectors de Treball i Seguretat Social, subinspectors Laborals de l’escala de Seguretat i Salut Laboral i Tècnics Habilitats de les CC.AA.

Aquesta habilitació està limitada a les següents competències i mesures:

 • Vigilar el compliment de les mesures en les empreses i centres de treball.
 • Exigir el compliment de les mateixes mitjançant requeriment.
 • Estendre actes d’infracció en els casos d’incompliment.
 • Iniciar el procediment especial previst en el Reial Decret 707/2002 quan es tracti d’incompliments d’Administracions Públiques.

Donades les característiques de les mesures de prevenció i higiene la vigilància s’ha atribuït als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els tècnics Habilitats de les comunitats autònomes, les actuacions de comprovació es realitzaran preferentment mitjançant visita als centres de treball i allotjaments, donada la necessitat de realitzar una comprovació personal i directa pels funcionaris actuants de l’adopció i implantació d’aquestes mesures.

Àrea de Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

 

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
16 jul

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

Adequació als canvis en l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 actualitzat a data 16.06.2020

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis de la Covid-19
13 jul

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis de la Covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de viricides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat va publicar i actualitza periòdicament un llistat de productes viricides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/listado_virucidas.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.
10 jul

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

El passat 08 de juliol es va publicar en el BOE el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

A conseqüència del detallat en aquest document, concretament en la Disposició final dotzena, comporta la modificació de l’article 7 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, on s’estableixen les mesures preventives per a garantir la lluita enfront de la COVID en els centres de treball.

L’incompliment d’adoptar, per part dels titulars de les empreses o ocupador, mesures per a la protecció de la seva plantilla treballadora i d’implantar les mesures necessàries per a evitar el contagi i propagació del SARS-CoV-2 en els centres de treball (mesures de salut pública establertes en els paràgrafs a), b), c) de l’article 7.1, i en el paràgraf d) d’aquest, quan afectin les persones treballadores):
Article 7. Centres de treball.

Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació, el titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats, deurà:

 • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.
 • Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels *hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 • Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
 • Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

Serà, sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació, motiu d’infracció greu, i per tant sancionable, conforme el que s’estableix (per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals) en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/boe-a-2020-7432.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

Acord que regula en el sector comerç pautes sanitàries front COVID-19 Nova Normalitat
26 jun

Acord que regula en el sector comerç pautes sanitàries front COVID-19 Nova Normalitat

El passat 23 de juny es va publicar en el Boletín Oficial del Estado la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per a exercir l’activitat comercial.

S’estableixen recomanacions o pautes, a tenir en compte per les comunitats i ciutats autònomes, en relació a les condicions sanitàries per a exercir l’activitat comercial a les seves regions aconseguida la situació de nova normalitat, amb la finalitat de garantir la seguretat i higiene en el sector comercio enfront del SARS-CoV-2.

Per a més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/boe-a-2020-6612.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
25 jun

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

 • Adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 16.06.2020.
 • Adequació a les mesures del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/20200619proteccion_trabajadores_sars-cov-2.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Dia Europeu del Cáncer de pell
12 jun

Dia Europeu del Cáncer de pell

Tot i la situació actual en la que ens trobem immersos, estem a les portes de l’estiu, probablement una de les èpoques de l’any més esperades entre la població (en general), sent sinònim de vacances, descans, platja, piscina, calor i molt de sol. Això si, enguany gaudint-ho d’una manera més especial.

Precisament, i parlant de sol, el dia 13 de juny es celebra el DIA EUROPEU DE LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la importància de practicar bons hàbits en relació a l’exposició solar. Aquest missatge enguany pren encara més rellevància degut al llarg temps de confinament que hem hagut de passar a casa nostra.

La nostra pell és única i insubstituïble, té nombroses funcions com ara protegir-nos d’agressions externes, impedir la penetració d’agents biològics i químics, conservar la temperatura del cos, i per descomptat, defensar-nos de l’acció de les radiacions solars.

Des d’Activa Mutua som conscients de la importància de la prevenció en la cura de la nostra pell, i és per això que volem transmetre un missatge en aquest sentit, amb la finalitat d’evitar possibles efectes adversos que poden produir-se, com ara vermellors, cremades i butllofes, o lesions més greus com el càncer de pell.

 El càncer de pell és un dels tipus de càncer més fàcil de tractar, amb una taxa de curació molt elevada, però entre la població hi juga un paper negatiu el baix nivell de consciencia dels seus perjudicials efectes.

Tipus de càncer de pell

 No melanoma o carcinoma basocel·lular. Es tracta del tipus de càncer més habitual, apareix a la capa més externa de la pell i el seu comportament és menys agressiu.

 • Melanoma. No és tan habitual com l’anterior, però és considerat com el més perillós degut al seu ràpid creixement. Són lesions o taques que no tenen asimetria, amb vores i colors irregulars, i normalment presenten una mida superar als sis mil·límetres.

La Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer públic l’índex ultravioleta (IUV) solar. Es tracta del patró mundial internacional utilitzat per mesurar les radiacions ultravioleta. Aquesta eina té la funció de conscienciar a la població i advertir a les persones de la necessitat d’adoptar mesures de protecció quan s’exposen a la radiació UV. Segons la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), l’augment de la incidència de tumors de tipus cutani està relacionat amb l’exposició a la radiació ultravioleta i amb el tipus de pell.

Existeixen determinats factors de risc que no es poden evitar, como son els antecedents familiars o el tipus de pell, però n’hi ha d’altres que si es poden prevenir, i son precisament aquests en els que cal insistir, como una exposició al sol prolongada, les cremades amb dolor o butllofes i la utilització de cabines de bronzejat.

Una detecció precoç

La detecció precoç és una de les millors mesures de prevenció. És important que les persones amb pigues (la majoria son benignes, però n’hi ha d’altres que per la seva forma, color, grandària o símptomes requereixen una major vigilància) poden controlar-se amb l’ajuda de la regla ABCD de les pigues, un sistema d’auto exploració reconegut internacionalment:

 • Asimetria: si al dividir la piga per la meitat mitjançant una línia, una meitat és diferent de l’altra.
 • Vores: quan la vora de la piga és irregular o està mal definida i costa dibuixar les vores amb una línia.
 • Color: si s’observen diferents colors o tonalitats dins de la piga, enlloc d’un color uniforme. Les pigues malignes acostumen a tenir diferents colors, entre els quals gris, blanc, blau o inclús vermell.
 • Diàmetre: si la piga mesura més de 6 mm.
 • Evolució: la piga canvia ràpidament de mida, color o volum.

Recomanacions per prevenir els efectes nocius del sol

 • Evitar les hores centrals del dia, en concret la franja horària que va des del migdia fins les quatre de la tarda.
 • Evitar la irradiació ultravioleta excessiva, tant solar como artificial (cabines de raigs UVA) i, sobretot, les cremades solars.  L’ús de les cabines abans dels 35 anys d‘edat va associat a un augment del 75% del risc de melanoma maligne. Els llits i els focus bronzejadors no s’haurien d’utilitzar sense supervisió mèdica. La OMS recomana prohibir el seu ús per part de menors de 18 anys.
 • Per les zones de la pell que no estan cobertes de roba s’haurà d’utilitzar crema de protecció solar a partir de factor 30 i contra raigs UVA. Aplicar la crema de forma generosa i repartida por totes les parts del cos exposades al sol.

Aquesta recomanació va especialment dirigida als treballadors i treballadores que realitzen la seva activitat laboral a la intempèrie, sent per tant, la crema solar una barrera de protecció per aquelles persones que treballen a l’exterior i que reben directament la incidència dels raigs de sol.

 • Els nens hauran d’utilitzar protecció solar de factor 50+ i filtres físics per tal d’evitar possibles reaccions al·lèrgiques. Els nadons menors d’un any no hauran d’estar exposats directament al sol donat que la seva pell no està preparada encara per rebre aquesta radiació.
 • Protegir-nos la pell quan estem exposats al sol amb la utilització de gorres, barrets, para-sols amb filtre solar i utilitzar ulleres de sol homologades.
 • Realitzar periòdicament controls i revisions mèdiques per part de professionals de la pell.

No pensi si es tracta d’una persona de risc. Qualsevol persona, en qualsevol moment, pot desenvolupar un càncer de pell.

Documentació d’interés

Eloi Rull – Tècnic Àrea PRL Activa Mutua

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-*cov-2
11 jun

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-*cov-2

Aquesta actualització ve motivada pel Reial decret‐llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i seguretat social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID‐19, estableix en el seu article 9 que les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o soci‐sanitaris, inscrits en els registres corresponents, a conseqüència del contagi del virus SARS‐CoV‐2 durant l’estat d’alarma, tindran consideració de contingència professional derivada d’accident de treball, quan així s’acrediti pels serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral (en l’Annex I d’aquest procediment s’afegeix model de comunicació).

Aquesta previsió s’aplicarà als contagis del virus SARS‐CoV‐2 produïts fins al mes posterior a la finalització de l’estat d’alarma, acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent comunicat d’accident de treball que haurà d’haver-se expedit dins del mateix període de referència.

Això implica que des del dia 28 de maig l’emissió dels comunicats de baixa i alta es realitzarà per la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que correspongui.

Per a més informació clica en aquest enllaç

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
25 mai

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Acaba de publicar-se al Ministeri de Sanitat la sisena revisió del Procediment d’actuació que regula les actuacions, en matèria preventiva enfront de la COVID-19, que han de dur a terme els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en les empreses.

L’actualització ve motivada fonamentalment per adaptar-se a l’Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19. 12.05.2020 Ministeri de Sanitat.

Com a novetat apreciem la incorporació del terme caso sospitós com a possible situació laboral que implica un risc d’exposició al SARS-CoV-2, adaptant a aquests casos els nivells de risc, maneig, notificació de casos i altres mesures d’actuació.
En aquesta revisió també es contempla canvis en la figura del Treballador Especialment Sensible, incorporant en la seva consideració de vulnerabilitat malalties noves com a malaltia hepàtica crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió o obesitat mòrbida amb IMC>40.

Això comporta a una actualització de l’Annex IV Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en l’àmbit sanitari i sociosanitari i Annex V Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits NO sanitaris i sociosanitaris.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/prevencionrrll_covid-19.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Llistat actualitzat ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19
25 mai

Llistat actualitzat ús de virucides per a la prevenció de contagis de la covid-19

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que s’haurà d’intensificar en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de “virucidas”, per aturar la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat va publicar, i actualitza periòdicament, un llistat de productes “virucidas” autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  davant del virus, atenent a la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar al següent enllaç (última actualització 23.05.2020):

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Regulació de l’ús obligatori de mascaretes
21 mai

Regulació de l’ús obligatori de mascaretes

S’acaba de publicar, en el Boletín Oficial del Estado, l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Queda establert l’ús obligatori de màscara, per part de la població, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf