Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Coronavirus

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
18 feb

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

L’actualització de l’apartat 7 de Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal, en 2 aspectes:

 • D’una banda, la re‐avaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal pròxims a l’esgotament dels 365 dies (formulari 4 Annex 1)
 • D’altra banda, en concordança amb el canvi en la contingència de les prestacions del personal sanitari o soci‐sanitari que hagi contret el virus SARS‐CoV2 en l’exercici de la seva professió (establert en l’article 6 del Reial decret‐llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic) s’adapta el model d’informe d’accident de treball dels serveis de prevenció per a personal sanitari o sociosanitari afegint l’equiparació prestacional a malaltia professional (formulari 5 de l’Annex I).

I la introducció d’un nou apartat de “persones vacunades”, en el qual es fa referència, entre altres aspectes a la necessitat que es continuïn mantenint les mesures de prevenció i protecció recollides en el procediment en les persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Informació de dades de vacunació a catalunya
18 feb

Informació de dades de vacunació a catalunya

Dimarts 16 de febrer es va publicar el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la Covid-19; amb la finalitat d’adoptar mesures organitzatives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 en dos àmbits essencials de l’acció pública en salut: les intervencions de salut pública, dirigides a la col·lectivitat, i l’organització de l’assistència sanitària.

Per a dur-ho a terme, l’article 1 d’aquest Decret llei estableix l’obligació d’informar i de comunicar dades per a l’execució de l’estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 a Catalunya. Les dades per a identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació s’hauran de facilitar obligatòriament al Departament de Salut i seran integrats en el tractament “Registre de vacunació de Catalunya”, el titular de la qual és el Departament de Salut.

L’article 2, modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, per a actualitzar alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836648.pdf?msdynttrid=_45PZdOn1kJw48AN5aPDUHNr8EWhh9NLhuA0AuF79vg

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques
17 feb

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques

Divendres passat, 12 de febrer, es va publicar, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques amb l’objectiu de millorar i ampliar l’abast i contingut de l’anterior Ordre SND/354/2020, de 19 d’abril, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19, concretant aspectes propis d’aquesta categoria de productes més enllà de la legislació bàsica i horitzontal, que també ha estat tinguda en compte, creant un marc regulador que proporciona major seguretat jurídica i permet una adaptació més específica a les circumstàncies del mercat i a l’evolució que han demostrat tenir aquests productes.

La citada Ordre és aplicable a les màscares higièniques  facials comunitaris i els seus accessoris, així com als operadors econòmics responsables de posar en el mercat aquests productes i als laboratoris que realitzin assajos a aquests productes.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/boe-a-2021-2046.pdf?msdynttrid=gfu2p-ozelnlo7swhl0f49fowngtmxwkghe9ti78clw

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.
11 feb

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.

Nou canvi en la normativa, el personal que presti serveis en centres sanitaris i sòcio-sanitaris inscrits en el registres corresponents que, en l’exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o soci-sanitaris, i hagin agafat la COVID-19, durant el període de declaració de la pandèmia per l’OMS fins l’aixecament de totes les mesures de prevenció per part de les autoritats sanitàries tindran les mateixes prestacions de la Seguretat Social que les persones afectades d’una malaltia professional.

El procediment per a beneficiar-se de la mesura requerirà l’emissió del corresponent informe per part dels serveis de prevenció de riscos laborals on es faci constar que en l’exercici de la seva professió, aquests professionals han estat exposats al virus SARS-CoV-2 per la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

La consideració de COVID-19 com a malaltia professional per a aquests col·lectius implicarà la realització del seguiment de salut, així com l’aplicació dels protocols per part dels serveis de prevenció; i les implicacions corresponents a nivell sociolaboral.

Important!

 • Què implica aquest canvi de normativa en la protecció dels treballadors?Les prestacions econòmiques derivades són les mateixes que les d’accident de treball.
 • Però la protecció dels treballadors s’inicia en el moment en què el treballador acompleix una activitat laboral en un ambient de treball amb risc de malaltia professional i es manté en el temps, sempre que es pugui demostrar que les seqüeles esdevingudes en el treballador tenen la causa en el desenvolupament d’un lloc de treball exposat a un risc de malaltia professional.

Normativa relacionada:

 • A l’entrada de l’estat d’alarma totes les baixes relacionades amb la COVID-19 es van considerar com baixes per contingències comunes ITCC però amb les prestacions econòmiques reconegudes d’accident de treball, AT.
 • Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrícola, científica, econòmica, laboral i de seguretat social i fiscal per pal·liar els efectes de la COVID-19 (art.9) considera com contingència professional derivada d’accident de treball, les malalties esdevingudes al personal que presta servei en els centres sanitaris i sociosanitaris a conseqüència del virus SARS-CoV-2 durant l’estat d’alarma.
 • Posteriorment es decreta una pròrroga mitjançant el RD-llei 27/2020 (disposició addicional tercera).
 • Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (disposició addicional quarta). Consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball a les malalties que pateix el personal que serveix en instal·lacions sanitàries o sociosanitàries a conseqüència de la propagació del virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma.
 • Reial decret llei 3/2021, de 02 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic; en el qual es reconeix la COVID-19 la prestació com a malaltia professional per als col·lectius de personal considerat com molt exposat. (Article 6 del Capítol III d’aquest Reial decret llei).

Més informació: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1529

Departament PRL Activa Mutua

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
13 gen

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

El 23 de desembre, es publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial decret 1154/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

La modificació del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sorgeix de la necessitat de complir amb la transposició al Dret espanyol de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, modificant el seu annex I, per a afegir els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés de treball, i el seu annex III, per a incorporar els nous agents de la directiva i els seus corresponents valors límit d’exposició professional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
11 gen

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Data actualització 22.12.2020

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de viricides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes viricides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 22.12.2020):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2
11 gen

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2

Data actualització: 07.10.2020

El passat 07 d’octubre es va publicar, al Ministeri de Sanitat, l’última actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

Aquesta actualització sorgeix de la necessitat d’adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19 publicada el passat 25.09.2020, fonamentalment pel que fa a la durada de la quarantena, que passa a establir-se en 10 dies i a les proves diagnòstiques d’infecció activa per SARS-CoV-2 (PDIA), que han d’estar dirigides fonamentalment a la detecció precoç dels casos amb capacitat de transmissió, prioritzant-se aquesta utilització enfront d’altres estratègies.

Recordem que aquest procediment és un document de referència per a les empreses i els seus serveis de prevenció a l’hora d’establir mesures d’actuació en la prevenció i control de la COVID-19.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

 

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Desenvolupament de l’Estat d’Alarma en les Comunitats Autònomes
23 des

Desenvolupament de l’Estat d’Alarma en les Comunitats Autònomes

Consulti les limitacions d’entrada i sortida de la comunitat o ciutat autònoma (limitació perimetral), limitació perimetral d’altres unitats territorials (províncies, municipis, districtes sanitaris), limitació de la circulació nocturna i limitació de grups socials.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/estrategia/medidasprevccaa.htm

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics
10 des

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics

Avui es publica en el BOE l’Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

Una de les modificacions més destacades ha estat la inclusió entre els agents biològics del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu» (SARS-CoV), del «coronavirus de la síndrome respiratòria d’Orient Mitjà» (MERS-CoV) i del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 2» o, en forma abreujada, «SARS-CoV-2».

L’ordre per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic els annexos II, IV i V del Reial decret 664/1997, consta d’un article únic dividit en tres apartats, una disposició transitòria única i tres disposicions finals.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/boe-a-2020-15871.pdf

Avaluació del risc de la transmissió de SARS-*CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions
25 nov

Avaluació del risc de la transmissió de SARS-*CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions

L’aportació de coneixement sobre la generació i dinàmica dels aerosols originats a partir de les vies respiratòries humanes, obliga a revisar els conceptes utilitzats de manera tradicional en la Salut Pública, així com la seva implicació en la transmissió de la SARS-CoV-2.

El Ministeri de Sanitat ha publicat, el passat 18 de novembre, aquest document tècnic que recull el treball d’un grup d’experts en aerosols i en transmissió i prevenció de les malalties infeccioses que ha revisat les evidències científiques i realitzat una avaluació del risc de la transmissió de la SARS-CoV-2 per aerosols i de l’eficàcia de les mesures de protecció.

El grup d’experts diu que està demostrat que la SARS-CoV-2 es transmet mitjançant aerosols que contenen virus viables generats per la persona infectada, especialment en espais tancats i mal ventilats.

La transmissió a partir d’aerosols no significa un alt nivell de contagiositat, ni la necessitat d’adoptar mesures de prevenció complexes molt diferents a les ja recomanades, però sí que reforçar-les i incorporar algunes noves, per a evitar la transmissió especialment en els espais interiors.

L’ús correcte de màscara i la distància física interpersonal han demostrat la seva eficàcia en diferents entorns per a la reducció de la transmissió de la SARS-CoV-2 mitjançant aerosols, encara que és necessari incidir en la necessitat d’un ajust adequat de la màscara i d’utilitzar-la sempre en espais interiors compartits, fins i tot a distàncies majors de 2 metres.

Així mateix, s’han de limitar els aforaments en espais interiors. Quant a les mesures addicionals en espais interiors, es recomana la reducció de nivell de sorolls, les activitats que augmenten l’emissió d’aerosols (cridar, cantar, parlar en veu alta…), reduir la intensitat de l’exercici físic i assegurar una correcta ventilació d’aquests espais. La ventilació adequada pot realitzar-se amb ventilació natural amb l’aire exterior o mitjançant sistemes mecànics de ventilació i climatització que han d’estar ben instal·lats i mantinguts i poden incorporar sistemes de filtració d’aire. Únicament si no és possible aconseguir la taxa de ventilació adequada mitjançant ventilació natural o mecànica, estaria recomanat l’ús de purificadors d’aire. Els sistemes germicides per a la inactivació de patògens en bioaerosols no s’usaran de forma generalitzada i només poden ser aplicats per professionals i seguint les normes tècniques i les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf

Departament de Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Nou canal temàtic Covid-19
24 nov

Nou canal temàtic Covid-19

Fa uns mesos, amb motiu de la pandèmia va néixer el Canal temàtic COVID-19. L’objectiu d’aquesta eina telemàtica ha estat donar a conèixer als nostres mutualistes (entre els quals es troben els propis treballadors i treballadores d’Activa Mútua) tota informació preventiva, basada en els criteris que, a cada moment ha pautat el Ministeri de Sanitat i les autoritats sanitàries competents de les diferents CCAA, referent al SARS-CoV-2, des d’aspectes tan importants, com a saber quines mesures s’han d’adoptar, en qualsevol àmbit laboral, per a evitar qualsevol exposició al virus i contagis de la malaltia, fins a altres coneixements d’interès general, com saber detectar els símptomes, quals són les principals vies de transmissió o saber què fer en cas de patir aquests símptomes o haver tingut contacte amb alguna persona que els pateix.

Des que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional, davant els seus alarmants nivells aconseguits de propagació, gravetat i inacció, el Govern d’Espanya ha anat declarant diferents estats d’alarma que s’han anat prorrogant; inicialment amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, quedant confinada la població general i limitant l’activitat empresarial i professional; i recentment amb el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, permetent fixar a les diferents CCAA, baix emparo constitucional, limitacions de mobilitat i de contactes, tots dos marcs reguladors amb la finalitat de garantir la protecció de la salut dels ciutadans, la contenció de la malaltia i el reforç del sistema de salut públic.

En compliment del Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS) , i sobre la base de la planificació de les activitats preventives a desenvolupar, conforme publicació de la seva resolució anual 2020, Activa Mútua ha desenvolupat aquest canal de difusió, amb la finalitat de complementar l’assessorament preventiu que oferim als nostres mutualistes, entre ells, com ja hem dit, als nostres companys i companyes d’Activa Mútua, concretament en actuacions per a combatre l’exposició i propagació del virus.

La creació del canal temàtic coronavirus, va sorgir del compromís adquirit amb els nostres mutualistes, de vetllar en tot moment per la seva seguretat i salut, fomentant així una cultura preventiva anti-COVID.

El canal coronavirus s’estructura, actualment, en 3 grans blocs. Cadascun d’ells centra la seva informació en els següents temes:

 • BLOC 1. Bones pràctiques preventives enfront de la COVID-19 en l’àmbit laboral. Amb la finalitat de difondre informació, general i específica per sectors d’activitat, perquè els nostres mutualistes puguin adaptar mesures específiques en la seva reactivitat laboral
 • BLOC 2. Equips de protecció individual enfront de la COVID-19. Tot el que han de saber els nostres mutualistes sobre mesures de protecció personal per a evitar l’exposició i propagació del COVID-19.
 • BLOC 3. Recomanacions generals enfront de la COVID-19. Facilitem tota informació publicada sobre les actuacions de la desescalada, en les diferents fases que vagin avançant els diferents territoris i oferim informació preventiva d’interès general.

Durant aquests mesos, aquest canal s’ha anat reestructurant constantment, per a donar resposta, a cada moment, a les necessitats dels nostres mutualistes en funció de l’evolució epidemiològica i publicacions del Ministeri de Sanitat, centrant-nos, en els inicis del primer estat d’alarma, a donar informació rellevant sobre adopció de mesures higièniques, assessorament preventiu en modalitats adoptades com a treball a distància o en aspectes psicològics que ens permetés dur a terme un millor confinament. En la fase de desescalada, on va començar la reobertura de molts negocis, la nostra atenció es va centrar en oferir informació detallada de bones pràctiques preventives enfront de la COVID-19 en cada sector, per a garantir, com hem dit, una volta al treball que oferís als nostres mutualistes unes condicions de treball segures enfront del SARS-CoV-2, objectiu que mantenim avui dia amb la fase de rebrots que en aquests moments travessem.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Prevenció de l’addicció al tabac – Dia Mundial del EPOC
17 nov

Prevenció de l’addicció al tabac – Dia Mundial del EPOC

Quan es parla de com perjudica el tabac en la nostra salut, immediatament el relacionem amb càncer de boca, de gola o de pulmons, entre altres. Però el que cal saber és que l’hàbit de fumar o inhalar fum del tabac pot originar l’aparició d’altres malalties com la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) és una malaltia pulmonar progressiva i incurable que es caracteritza per la reducció gradual del flux d’aire cap als pulmons.

Principalment sol aparèixer per la inhalació de substàncies tòxiques, principalment del tabac; encara que també pot produir-se per la inhalació d’altres fums, fora i dins de l’àmbit laboral (exposició dels fums dels cotxes que originen una important contaminació ambiental en les grans ciutats, exposició a fums generats en diferents processos productius,….).

L’Organització Mundial de la Salut ha pronosticat que l’any 2030 serà responsable del 8,3% de totes les morts que succeeixin i serà la 3a causa de mort en el món. En ella es produeix una obstrucció al flux aeri i una dificultat per a buidar l’aire dels pulmons.

L’estudi recent més important realitzat a Espanya, el EPI-SCAN II, per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) que va comptar amb una mostra de 10.200 persones, xifra la prevalença de la EPOC en la població espanyola major de 40 anys en un 12,4 per cent, una dada que confirma que és de les patologies cròniques més freqüents en adults.

Els primers símptomes comencen amb tos i expectoració, seguida d’una dificultat per a respirar o dispnea en caminar que s’agreuja en fer algun esforç físic. A poc a poc la persona, sense adonar-se, té dificultats per a exercir tasques, fins i tot bàsiques, com vestir-se o banyar-se, ja que li suposen un esforç, ocasionant-li una sensació d’ofec. Altres símptomes, en fases més avançades, són sensació d’esgotament, falta de concentració, opressió en el pit o altres problemes cardiocirculatoris i fins i tot la mort.

Enguany volem conscienciar i mostrar més preocupació en la prevenció d’aquesta malaltia davant la situació que estem vivint de la pandèmia per la COVID-19, ja que estudis publicats en la revista mèdica Respiratory Medicine afirma que les persones amb EPOC tenen un risc cinc vegades major de sofrir infeccions severes a causa de la COVID-19. Segons aquestes informacions, el fumar estimula la generació d’enzims convertidors d’angiotensines (ECA); que són les estructures en la superfície de les cèl·lules en les vies respiratòries, en les quals el virus de la COVID s’adhereix i penetra. És per tot això que els experts diuen que els pacients de  EPOC han de ser  especialment previnguts a evitar l’exposició al virus.

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua