Cambiar idioma

Categorías: Coronavirus

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials
20 abr

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ( ITSS), com a Autoritat Central, considera oportú i convenient oferir a totes les empreses i ciutadans interessats, determinats Criteris Tècnics amb l’objectiu d’informar sobre quins són les interpretacions que realitza aquest òrgan directiu, sobre determinades qüestions relatives a la normativa laboral en l’exercici de les seves funcions.

Segons l’article 18.3 de la Llei 42/1997 d’Ordenació de la ITSS (derogada per Llei 23/2015 ), l’Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social té entre les seves competències (apartat 3.7) “La definició dels criteris tècnics i operatius comuns per al desenvolupament de la funció inspectora en aplicació dels objectius de caràcter general que defineixi la Conferència Sectorial.”

El present Criteri Tècnic s’estructura entorn de les tres actuacions inspectores més freqüents en matèria de riscos psicosocials.

 • La primera es refereix a les actuacions de control de la gestió preventiva dels riscos psicosocials d’acord amb les disposicions bàsiques de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva repercussió sobre les normes d’igualtat de tracte i no discriminació d’acord amb les guies del Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC).
 • La segona versa sobre les actuacions inspectores motivades per les denúncies dels treballadors sobre l’exposició real a aquests riscos i l’aplicació de les disposicions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i l’Article 4 de l’Estatut dels Treballadors.
 • La tercera es refereix a les actuacions sobre danys a la salut i accidents de treball motivats per aquesta exposició i l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei General de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Dia Mundial de la seguretat i salut en el treball (28 d’abril de 2021)
20 abr

Dia Mundial de la seguretat i salut en el treball (28 d’abril de 2021)

JORNADA TÈCNICA INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: Avançar-se als reptes: aliances per a enfortir la resiliència.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) commemora el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball (28 d’abril de 2021). És per això que celebraran una jornada tècnica virtual el proper 26 d’abril, que porta per títol “Avançar-se als reptes: aliances per a enfortir la resiliència”.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball aprofita, amb aquesta jornada virtual, l’oportunitat per a sensibilitzar a l’opinió pública i per a estimular el diàleg sobre la importància de crear i invertir en sistemes de SST resilients, basant-se en exemples d’aliances i col·laboracions que s’han demostrat reeixides i que ens acosten a l’objectiu comú de preservar la salut dels treballadors i les treballadores.

Informació de la Jornada:

La Jornada Tècnica Virtual tindrà lloc el proper dimarts dia 26 d’abril de 2021 d’11.00 h a 12.30 h

Inscripcions limitades en el següent enllaç:

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia

Programa:

Programa Jornada Técnica Virtual. Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la resiliencia.

 

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
16 abr

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Data actualització 09.04.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.
En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 09.04.2021):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021
13 abr

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021

S’ha publicat al Butlletí  Oficial de l’ Estat, el nou Codi de Prevenció de Riscos laborals 2021, que actualitza i recopila tota la legislació vigent del dret espanyol en matèria preventiva. Mitjançant aquesta eina es pot consultar tota la normativa preventiva estatal consolidada, en matèria preventiva des de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Es poden consultar els textos íntegres i  l’històric de revisions, derogacions, actualitzacions i disposicions addicionals.

Més informació:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Legislació: es publica la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19
13 abr

Legislació: es publica la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19

El passat 31 de març de 2021 va entrar en vigor la Llei 2/2021, que estableix mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots.

Aquesta llei modifica les següents normes:

 • La Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut;
 • El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris;
 • El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19;
 • El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Cal destacar que en aquesta llei es recullen, entre altres, els següents temes:

 • Les disposicions generals i les mesures que s’han d’adoptar per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19.
 • El manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com l’ús obligatori de mascaretes en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports.
 • L’adopció de determinades mesures de prevenció a l’entorn de treball, com ara l’ordenació dels llocs de treball o l’organització dels torns per a evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o en les activitats d’hostaleria i restauració, entre altres.
 • Les mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts d’infecció i vigilància epidemiològica.
 • Mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d’informació.

Finalment, l’article 31 regula el règim sancionador aplicable a l’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquesta Llei.

Més informació:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4908&p=20210330&tn=1

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat
31 mar

Últimes notícies Covid-19 Ministeri de Sanitat

El passat 25 de març de 2021 el Ministeri de Sanitat va publicar les actualitzacions dels documents que es relacionen a continuació i que estan en constant revisió, sobre la base de l’evolució dels esdeveniments i l’esforç conjunt de la comunitat científica mundial, la qual està generant gran quantitat d’informació que es modifica ràpidament amb noves evidències:

 • “COVID-19 en diferents entorns i grups de persones”
 • “Efectivitat de les mesures preventives per al control de la transmissió”
 • “Transmissió de SARS-CoV-2”

En el primer document es fa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn dels grups de persones amb diferent vulnerabilitat enfront de COVID-19, així com la manera en què el SARS-CoV-2 es transmet en entorns diferents. En particular, en la present actualització s’ha revisat la secció d’immunodeprimits (infecció per VIH/SIDA).

El segon document proposa un resum analític de l’evidència científica disponible entorn de les mesures de prevenció recomanades per a la reducció de la transmissió i la contenció de la pandèmia.

L’últim document, pretén fer un resum analític de l’evidència científica disponible entorn a la font d’infecció i els mecanismes de transmissió de SARS-CoV2.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_GRUPOS_PERSONAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_MEDIDAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento_TRANSMISION.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Coronavirus. cap a una reobertura segura i sostinguda a la unión europea
19 mar

Coronavirus. cap a una reobertura segura i sostinguda a la unión europea

En una Comunicació de 17 de març de 2021 la Comissió Europea demana als Estats membres preparar un enfocament comú i coordinat per a l’aixecament gradual de les restriccions per COVID-19, de manera segura i sostenible, quan la situació epidemiològica ho permeti.

Per a dur-ho a terme, això implica una sèrie d’accions com ara el desplegament d’un certificat verd digital que inclogui la vacunació, les proves i la recuperació; l’ús d’un marc comú per a les mesures de resposta; orientacions sobre estratègies addicionals de realització de proves i rastreig, com el seguiment d’aigües residuals per a rastrejar les variants; la inversió en diagnòstics i tractaments; i ajudar als sectors del turisme i la cultura a preparar-se per a una reobertura segura.

La Comunicació també assenyala mesures per a augmentar la resiliència mundial a través del mecanisme COVAX, l’objectiu del qual és garantir un accés just i equitatiu a les vacunes contra la Covid-19 per a tots els països del món, i un mecanisme de posada en comú de vacunes de la Unió Europea.

Més informació:

Comunicació sobre una trajectòria comuna cap a una reobertura segura i sostinguda:

https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_es

Proposta legislativa per la qual s’estableix un marc comú per a un certificat verd digital que inclogui la vacunació, les proves i la recuperació:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_es

Recomanació per a posar en marxa un seguiment de les aigües residuals per a rastrejar la COVID-19 i les seves variants:

https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

Comunicat de premsa sobre els certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1181

Preguntes i respostes sobre els certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_1187

Certificats digitals verds: full informatiu :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_21_1083

Pàgina web dels certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_es

Proposta d’un certificat digital verd:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_es

Lloc web de la Comissió sobre la resposta al coronavirus:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es

Re-open EU:

https://reopen.europa.eu/es/Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
18 mar

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 26 de febrer de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la ponència d’alertes i plans de preparació i resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb Covid-19 és un els punts clau per a controlar la transmissió; en particular la realització de proves diagnòstiques. Això passa per reforçar els equips de professionals de l’Atenció Primària garantint la capacitat diagnòstica i de maneig de casos des d’aquest nivell, assegurant la disponibilitat del material necessari per a això, incloent la disponibilitat d’equips de protecció personal.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 amb els següents objectius:

 1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.
 2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.
 3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat.

En aquesta actualització s’afegeix la secció 4. “Integració de la seqüenciació genòmica en la vigilància del SARS-CoV-2” i es modifiquen els continguts i annexos de la versió anterior amb data 18 de desembre de 2020.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana
04 mar

procediment de reavaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’ esgotament dels 365 dies, a la comunitat valenciana

El passat 25 de febrer de 2021, la Direcció General de Salut pública i addiccions de la Comunitat Valenciana, va emetre una nota explicativa adreçada als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, en relació al Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS‐CoV‐2, del Ministeri de Sanitat, on l’apartat 8 estableix que han de ser reavaluats els treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal propers a l’esgotament dels 365 dies. S’inclou model d’informe, i possibilita l’adaptació per les Comunitats Autònomes.

Amb antelació suficient a l’esgotament dels 365 dies des de les unitats mèdiques de les direccions provincials de l’INSS de procediment EVI, s’enviarà una carta amb justificant de recepció als interessats informant-los de la situació respecte al seu procés d’IT pròxim a aquest esgotament, juntament amb un model d’informe de reavaluació (annex 4 en del citat Procediment d’actuació de 15 de febrer de 2021), que haurà d’emplenar el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) que va emetre l’informe pel qual es va iniciar el procés d’ IT, i el seu posterior lliurament a la direcció provincial de l’INSS. En el cas de tractar-se de treballadors autònoms, es tornarà a emplenar una declaració responsable i s’enviarà igualment.

A la Comunitat Valenciana, els SPRL amb activitat sanitària a la Comunitat, emplenaran el citat model d’informe de reavaluació, i ho enviaran a Inspecció Mèdica mitjançant correu a: ufiti@gva.es, indicant si consideren que amb les mesures preventives adoptades en l’actualitat és possible la reincorporació laboral, i per tant per a l’emissió del comunicat d’alta pel facultatiu responsable del procés d’incapacitat temporal; o per contra no. En aquest últim cas, la Inspecció Mèdica farà arribar l’informe a la unitat mèdica de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
18 feb

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

L’actualització de l’apartat 7 de Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal, en 2 aspectes:

 • D’una banda, la re‐avaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal pròxims a l’esgotament dels 365 dies (formulari 4 Annex 1)
 • D’altra banda, en concordança amb el canvi en la contingència de les prestacions del personal sanitari o soci‐sanitari que hagi contret el virus SARS‐CoV2 en l’exercici de la seva professió (establert en l’article 6 del Reial decret‐llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic) s’adapta el model d’informe d’accident de treball dels serveis de prevenció per a personal sanitari o sociosanitari afegint l’equiparació prestacional a malaltia professional (formulari 5 de l’Annex I).

I la introducció d’un nou apartat de “persones vacunades”, en el qual es fa referència, entre altres aspectes a la necessitat que es continuïn mantenint les mesures de prevenció i protecció recollides en el procediment en les persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Informació de dades de vacunació a catalunya
18 feb

Informació de dades de vacunació a catalunya

Dimarts 16 de febrer es va publicar el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la Covid-19; amb la finalitat d’adoptar mesures organitzatives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 en dos àmbits essencials de l’acció pública en salut: les intervencions de salut pública, dirigides a la col·lectivitat, i l’organització de l’assistència sanitària.

Per a dur-ho a terme, l’article 1 d’aquest Decret llei estableix l’obligació d’informar i de comunicar dades per a l’execució de l’estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 a Catalunya. Les dades per a identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació s’hauran de facilitar obligatòriament al Departament de Salut i seran integrats en el tractament “Registre de vacunació de Catalunya”, el titular de la qual és el Departament de Salut.

L’article 2, modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, per a actualitzar alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836648.pdf?msdynttrid=_45PZdOn1kJw48AN5aPDUHNr8EWhh9NLhuA0AuF79vg

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques
17 feb

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques

Divendres passat, 12 de febrer, es va publicar, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques amb l’objectiu de millorar i ampliar l’abast i contingut de l’anterior Ordre SND/354/2020, de 19 d’abril, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19, concretant aspectes propis d’aquesta categoria de productes més enllà de la legislació bàsica i horitzontal, que també ha estat tinguda en compte, creant un marc regulador que proporciona major seguretat jurídica i permet una adaptació més específica a les circumstàncies del mercat i a l’evolució que han demostrat tenir aquests productes.

La citada Ordre és aplicable a les màscares higièniques  facials comunitaris i els seus accessoris, així com als operadors econòmics responsables de posar en el mercat aquests productes i als laboratoris que realitzin assajos a aquests productes.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/boe-a-2021-2046.pdf?msdynttrid=gfu2p-ozelnlo7swhl0f49fowngtmxwkghe9ti78clw