Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Coronavirus

Estratègia detecció precoç vigilància i control de la Covid-19
27 des

Estratègia detecció precoç vigilància i control de la Covid-19

El 22 de Desembre de 2021 s’ha actualitzat l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació I Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 continua sent un dels punts clau per a controlar la transmissió. Per això, els serveis de vigilància i de salut pública i el sistema sanitari assistencial s’han anat adaptant per a garantir la detecció precoç dels casos i el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

Més informació a l’enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
24 nov

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El Ministeri de Sanitat ha publicat una nova actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 a data de 18 de novembre de 2021.

La present actualització inclou els aspectes següents:

  1. La revisió i actualització de les mesures preventives a complir per les empreses en el context actual de pandèmia.
  2. S’hi ha afegit un apartat nou sobre covid persistent, covid crònic o “long covid” on s’hi inclouen les  noves obligacions per a les empreses en matèria de  vigilància de la salut.
  3. S’ha modificat i reduït l’apartat 7 Detecció, notificació, estudi i maneig de casos i contactes.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
19 nov

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Nova actualització: 11.11.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Llistat actualitzat per a ús de virucides* per a la prevenció de contagis del covid-19
07 oct

Llistat actualitzat per a ús de virucides* per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

NOVA ACTUALITZACIÓ – Data actualització 24.09.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
03 set

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 12 d’agost de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació I Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 continua sent un dels punts clau per a controlar la transmissió. Per això, els serveis de vigilància i de salut pública i el sistema sanitari assistencial s’han anat adaptant per a garantir la detecció precoç dels casos i el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 els objectius de la qual són:

1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.

2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.

3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat per a la presa de decisions.

Les principals modificacions en relació a la versió anterior amb data 05 de juliol de 2021, es troben a les següents seccions:

B. Detecció de casos d’infecció activa per SARS-CoV-2 (veure apartat 1 Detecció i definició de casos sospitosos, i punt 1.1 consideracions especials davant casos sospitosos).

E. Estudi i maneig de contactes (veure apartat 2 Maneig dels contactes, i en particular els punts 2.1.3 Realització de proves diagnòstiques en contactes, 2.1.4. Lloc de la quarantena i 2.2. Consideracions especials en el maneig de contactes).

Més informació a l’enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Sóc contacte estret?
28 jul

Sóc contacte estret?

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania l’eina digital Sóc contacte estret que permet avaluar mitjançant un senzill qüestionari si una persona és contacte estret de casos positius de COVID-19.

En menys d’un minut, l’usuari contesta unes preguntes que serveixen per identificar el grau de contacte. A partir dels resultats s’obtenen recomanacions sobre com actuar i els procediments que cal seguir en cada cas.

Es consideren contactes estrets a aquelles persones que han compartit espai amb un positiu de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, i sense protecció (mascareta), comptant des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes.

Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.

Més informació:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/

Si vol saber si és un contacte estret d’una persona que ha donat positiu de COVID-19 mitjançant l’eina Sóc contacte estret, segueixi aquest enllaç:

https://contacteestret.catsalut.gencat.cat/

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància
19 jul

Publicació de la Llei 10/2021 sobre el treball a distància

El passat dia 10 de Juliol de 2021 es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància. Aquesta llei és conseqüència de la tramitació parlamentària com a Projecte de Llei del Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.

Llegir notícia

Més informació:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
16 jul

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El passat 16 de juliol de 2021, el Ministeri de Sanitat ha publicat una nova versió del Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS-COV-2.

En aquesta actualització s’estableixen els criteris de realització de quarantena per els contactes completament vacunats.

Per a considerar una persona com completament vacunada es requereix que hagi rebut 2 dosi de vacuna separades entre sí un mínim de 19 dies si la primera dosi va ser de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech), de 21 dies tractant-se de Vaxzevria (Oxford /AstraZeneca) o de 25 dies tractant-se de Moderna, i que hagi transcorregut un període mínim des de l’última dosi de 7 dies si l’última dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb Vaxzevria o Moderna. També es consideren completament vacunades aquelles persones que hagin rebut una dosi de vacuna de Janssen fa més de 14 dies i aquelles de 65 i menys anys que havent passat la malaltia, han rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l’establert per a les segones dosis. En la pauta heteròloga en la qual s’utilitza AZ en primera dosi i vacunes de mRNA en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies si la segona dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb vacuna de Moderna.

Amb caràcter general, les persones treballadores que hagin rebut una pauta de vacunació completa i siguin considerades com a contacte estret estaran exemptes de la quarantena si utilitzen EPI adequats.

Se’ls farà seguiment amb PCR preferiblement i, si no fos possible, amb una altra PDIA*. Idealment es realitzaran dues proves, una a l’inici i una altra al voltant dels 7 dies de l’últim contacte amb el cas confirmat.

Així mateix, se’ls indicarà l’ús de mascareta en les seves interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i realitzar una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles.

A causa del panorama actual de major risc de fuita immunitària, es recullen 3 situacions excepcionals en les quals realitzaran quarantena els contactes completament vacunats:

  • Contactes de casos vinculats a brots produïts per una variant Beta i Gamma.
  • Persones amb immunodepressió**.
  • Contactes d’aquells casos en els quals se sospiti una transmissió a partir de visons.

(*) PDIA: proves utilitzades actualment per a la detecció d’una infecció activa

(**) Persona amb Immunodepressió:

Pacient amb immunodeficiència primària o congènita: immunodeficiències congènites humorals, cel·lulars, combinades i defectes immunitat innata; defectes del sistema del complement.

Pacient amb immunodeficiència secundària o adquirida:

– Tractament amb immunosupressors; trasplantament progenitors hematopoètics; tractament amb eculizumab; infecció pel virus d’immunodeficiència humana; asplènia anatòmica o funcional; càncer/hemopaties malignes; trasplantament d’òrgan sòlid.

– Pacient amb malaltia crònica que podria afectar la resposta immune (diabètic de llarga evolució mal control, hepatopatía o alcoholisme crònic, malalt renal crònic…). Aquest punt haurà d’individualitzar-se d’acord amb la història clínica del pacient.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_GruposR iesgo_todasEdades.html

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Nova plataforma virtual de recerca d’accidents de treball
10 jul

Nova plataforma virtual de recerca d’accidents de treball

El departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua ha desenvolupat un programa informàtic perquè les seves empreses mutualistes i treballadors autònoms adherits puguin realitzar, gestionar i controlar totes les recerques dels accidents de treball esdevinguts en la seva empresa.

En les visites realitzades, pels tècnics de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), a empreses mutualistes o treballadors autònoms adherits, s’ha pogut constatar que, en moltes ocasions, els accidents de treball considerats lleus no han estat investigats, i a vegades tampoc els qualificats com a greus, molt greus o mortals.

Una de les causes es deu a la modalitat de gestió preventiva adoptada. La immensa majoria de les pimes disposen d’un servei de prevenció aliè (SPA) com a model de gestió preventiva. És important recordar que, encara que es tingui plena confiança en el servei prestat pels SPA, existeixen responsabilitats que no es poden delegar, com és el cas de la recerca dels accidents de treball. En aquests casos, l’empresari és el responsable de complir amb les mesures imposades, en aquest aspecte, per la legislació vigent en prevenció de riscos laborals (art. 16.3 LPRL).

Dins d’aquestes obligacions, es troba el realitzar una recerca de tots aquells casos que hagin produït un mal en la salut dels treballadors. El seu incompliment és considerat com una infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals.

El realitzar la recerca dels accidents no sols ha de ser una obligació formal, també és una millora de l’activitat preventiva; ja que les avaluacions de riscos han de revisar-se quan es produeixen accidents de treball, incorporant les mesures d’actuació detallades en els mateixos (art. 16.2 LPRL).

Encara que la cultura preventiva està afermada en la gestió empresarial, moltes pimes i treballadors autònoms, l’entrar en temes tan específics com una recerca d’accident, continua produint reticències, donada la teòrica complexitat tècnica de l’actuació.

Des d’Activa Mútua volem ajudar en aquesta labor, per al que, des del nostre Departament de Prevenció de Riscos Laborals s’ha elaborat aquesta eina informàtica perquè amb les dades de l’accident ocorregut (tramitat a través del sistema DELT@) i les ajudes que el programa aporta, amb la pertinent seguretat en el tractament de les dades, els propis mutualistes puguin realitzar una recerca dels accidents i portar una correcta gestió i control de tots ells.

Departament Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
22 jun

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El passat 22 de juny de 2021, el ministeri de sanitat ha publicat una nova versió del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-COV-2.

Aquesta actualització implementa els següents canvis:

  • L’adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de  COVID-19.
  • L’actualització dels annexes IV i V per persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Certificat covid digital de la UE
22 jun

Certificat covid digital de la UE

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social posa a disposició de la ciutadania el Certificat COVID Digital de la UE i en els pròxims dies la majoria de les comunitats autònomes començaran a emetre aquests certificats digitals per a acreditar algunes de les condicions, principalment haver rebut la vacuna o haver-se recuperat de la malaltia i resultat negatiu de proves diagnòstiques, que facilitaran la lliure circulació segura dels ciutadans a la UE durant la pandèmia de COVID-19 a partir de l’1 de juliol de 2021, data marcada pel Reglament Europeu.

És un document per a viatjar pels països de la Comunitat Europea de manera àgil i segura, que acredita que les persones han estat vacunats contra la COVID-19, s’han recuperat de la malaltia o té una prova negativa en les últimes 48/72 hores segons estableixin els diferents països. Disponible en format digital o físic.

Més informació:

https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19
22 jun

Nou pla d’actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19

El Ministeri de Sanitat actualitza el marc de referència de les mesures recomanades, tenint en compte que poden adaptar-se i contextualitzar-se a cada comunitat autònoma i territori segons l’evolució de la situació epidemiològica.

Es proposen nous criteris comuns d’interpretació, establint nivells d’alerta en funció dels nivells de risc de transmissió del SARS-CoV-2, en la població per a una bona coordinació entre territoris i donar resposta proporcional als diferents nivells d’alerta en funció dels indicadors epidemiològics i de capacitat assistencial i de salut pública.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_2021.06.02.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua