Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Autónomos

Treballador Autònom i la prevenció de riscos laborals
19 des

Treballador Autònom i la prevenció de riscos laborals

Els treballadors autònoms han estat al llarg del temps els grans desprotegits en matèria de sinistralitat laboral i de prevenció de riscos laborals.

En l’última dècada, aquesta situació ha anat canviant gràcies a l’aparició de legislació que vetlla per aquest col·lectiu. Des de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estatut del treball autònom (Llei 20/2007, de 11 de juliol, amb les seves posteriors modificacions), ja es contemplen drets i deures del treballador autònom en matèria de seguretat i salut laboral.

Igualment el passat 25 d’octubre, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, com a necessitat de seguir avançant en el desenvolupament de noves mesures de suport. Concretament en el seu article 14 estableix com a novetat l’equiparació a efectes de contingència professional derivada d’accident de treball in itinere, és a dir es reconeix l’accident de treball “in-itinere” als autònoms. Es considera com a tal el passat en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica. Es requereix que el lloc de prestació de l’activitat no coincideixi amb el domicili de l’autònom i es correspongui amb el declarat afecte a l’activitat. L’única limitació o exclusió serà per a aquells autònoms que realitzen la seva activitat des del propi domicili. La prestació es podrà sol·licitar en els seus graus parcial, total, total qualificada o absoluta, arribant a estendre per un període de dotze mesos.

Quan els autònoms tenen persones treballant al seu càrrec passen a tenir les obligacions d’empresari i per tant tenen l’obligació de gestionar la prevenció de riscos laborals segons estableix la Llei 31/1995 LPRL:

 • En empreses de fins a deu treballadors l’empresari (autònom) oa través d’un treballador designat, podrà ocupar d’organitzar la prevenció sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de treball i que tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos de l’empresa.
 • L’empresari podrà desenvolupar personalment (o a través d’un treballador designat) l’activitat de prevenció, amb excepció de les activitats relatives a la vigilància de la salut dels treballadors, si es compleixen les següents condicions:
 1. Quan es tracti d’empreses de fins a deu treballadors, o que tractant-se d’empreses de fins a vint treballadors, es disposi d’un únic centre de treball.
 2. Que les activitats desenvolupades a l’empresa no estiguin considerades de risc especial (Annex I del Reglament dels serveis de prevenció).
 3. Quan de forma habitual desenvolupi la seva activitat professional en el centre de treball.
 4. Que tingui la capacitat corresponent a les funcions preventives que ha de desenvolupar, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
 5. L’empresari autònom no podrà assumir per si només, l’aplicació de les disciplines d’higiene industrial en centres de treball amb exposició a riscos químics i / o biològics.

La plataforma Prevencion10.es ofereix assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest servei públic permet gestionar l’activitat preventiva amb mitjans propis, podent elaborar l’avaluació de riscos laborals i pla de prevenció de forma senzilla i totalment gratuïta.

Però, com ha de gestionar la prevenció de riscos laborals un autònom sense treballadors al seu càrrec?

 • En primer lloc, NO té la necessitat de disposar d’una organització que s’encarregui de la prevenció de riscos laborals (PRL), no s’exigeix ​​tenir una avaluació de riscos ni un pla de prevenció de riscos.
 • De vegades hi ha autònoms sense treballadors al seu càrrec però que es veuen afectats per la normativa sobre coordinació d’activitats empresarials (article 24.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, preveu la concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball). En aquest cas, hi ha d’haver un intercanvi d’informació sobre els riscos laborals derivats de totes les activitats concurrents en un mateix centre de treball.

En general, el treballador autònom té dret a:

 • Rebre la informació necessària i suficient perquè l’ús i maneig de maquinària, equips de treball, productes, matèries primeres i estris es realitzi sense riscos per a la seva seguretat i salut.
 • Rebre de l’empresari titular o principal del centre de treball la informació i instruccions necessàries i suficients respecte dels riscos existents, les mesures de prevenció i protecció, i dels procediments i / o protocols establerts per a situacions d’emergència i evacuació del centre de treball .

El treballador autònom, per la seva banda, té les següents obligacions:

 • Tenir en compte la informació rebuda de l’empresari titular del centre de treball.
 • Complir les instruccions donades pel titular del centre de treball.
 • Facilitar informació, a l’empresari titular o principal del centre de treball, dels riscos laborals que es deriven del desenvolupament de la seva activitat.

La plataforma Prevencion10.es ofereix igualment assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals al treballador autònom sense treballadors al seu càrrec, facilitant documents que permetin reflectir la informació dels riscos laborals exposats a la seva activitat i així donar compliment a la coordinació d’activitats empresarials.

Jordi GuartJorge Orpez

Jordi Guart i Jorge Orpez
Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Engagement i autònoms: del concepte a la realitat
11 mai

Engagement i autònoms: del concepte a la realitat

En l’àmbit laboral apareixen constantment paraules que inicialment ens desconcerten però acaben formant part del vocabulari quotidià, com el stress, el mobbing, el burnout, etc.

Tots aquests exemples tenen una connotació negativa, afortunadament no és el cas del engagement, una altra palabreja que apunta en moltes converses quan es busquen solucions per incrementar la motivació o la productivitat.

Pel qual no estigui familiaritzat amb aquest concepte, el engagement es defineix des de la recerca com un estat mental positiu en la realització del treball, que es caracteritza per vigor, dedicació i absorció.

Ara segur que els ve a la ment algun rostre conegut. Ja saben de què estem parlant; d’aquestes persones apassionades amb el que fan, bolcades en el projecte que tenen entre mans i tenaces en la seva visió.

Potser alguna d’aquestes cares pertanyi a un treballador per compte propi, existeixen 3.150.000 d’autònoms a Espanya, de molt diversa índole, emprenedors, autoempleados, autònoms depenents, socis de cooperatives, administradors d’empreses, professionals de lliure exercici, etc.

Els veiem diàriament, en el seu quefer quotidià, i no advertim què els diferencia d’altres treballadors, què fa d’ells treballadors incansables, apassionats en el seu projecte, dedicats en cos i ànima, amants de la seva professió, implicats a temps complet; és la seva actitud, ara sabem que es diu engagement.

L’actitud dels autònoms cap al treball és l’arrel de la qual s’alimenta el seu compromís, la seva energia, la seva valentia, la seva tenacitat i la seva resistència. La confiança que mantenen en les seves idees com a pioners o com a conservadors de labors tradicionals, promotors de l’economia local, sustentadores de la conciliació familiar, que assumeixen tots els riscos i estan sols enfront de les perdudes.

Són un magnifico referent quan busquem el millor de nosaltres mateixos o desitgem potenciar el millor del nostre equip. Aquesta realitat no ha passat desapercebuda en Activa Mútua fruit de la seva experiència i la seva proximitat al mutualista.

Per això des del Departament de Prevenció i en col·laboració amb la Universitat de Huelva, s’està desenvolupant una recerca en aquest sentit, en la qual l’actitud dels autònoms es vincula amb la seva salut laboral, qualsevol autònom que desitgi col·laborar en aquesta recerca únicament ha de contestar-se un qüestionari en línia al que s’accedeix des de la pagina web.

El projecte és molt ambiciós, consta d’una primera fase de recerca i culminarà amb el desenvolupament d’una eina interactiva que proporcioni als mutualistes l’oportunitat d’aconseguir l’excel·lència personal mitjançant el desenvolupament de les seves competències personals i professionals.

Si ets un d’ells, no ho dubtis, participa, ens interessa conèixer més sobre tu, com a autònom, com a professional i com a persona.

 

Marta Cabezas – Tècnica Superior en PRL d’Activa Mútua

Marta Cabezas

17 des

El periódico MAGISTERIO y ACTIVA MUTUA realizarán talleres sobre prevención laboral

El Grupo Siena, empresa editora del periódico MAGISTERIO y ACTIVA MUTUA han alcanzado un acuerdo de colaboración para emprender una serie de campañas informativas sobre temas relacionados con el fomento de la cultura preventiva en materia de salud laboral dirigidas a docentes de los centros educativos de toda España.
Los talleres están especialmente enfocados a todos los profesores, así como al personal directivo y responsables de prevención de riesgos laborales. Tendrán lugar en la primera mitad del próximo año 2015, entre los meses de enero y junio, con una periodicidad quincenal y dos horas y media de duración.
Los contenidos de los talleres estarán basados en cuatro temas: Prevención de las Patologías de la Voz, Primeros Auxilios Pediátricos, Inteligencia Emocional en Docentes y Riesgos Psicosociales en Docentes. Estos talleres se repetirán en varias ocasiones a lo largo de ese periodo. Cada taller tendrá una ratio máxima de 15 alumnos.
Activa Mutua, mutua de referencia del sector de la enseñanza, ha creado la primera oficina corporativa a nivel nacional, denominada Oficina Nacional del Sector de la Enseñanza (ONSE).
La ONSE está compuesta por técnicos de todas las disciplinas profesionales relacionadas con la salud de los trabajadores de la docencia y ha elaborado un protocolo de servicios en materia de Prestaciones de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, para garantizar y prevenir los riesgos inherentes a la función de profesor.

 

Otros servicios proporcionados desde la ONSE son los siguientes:
-Enfermedades profesionales en el sector de la enseñanza.
-Asesoramiento en Protocolo de Vigilancia de la Salud específico para Docentes.
-Asesoramiento en Formación Foniátrica Preventiva.  Riesgos durante el Embarazo y/o Lactancia natural de la Trabajadora del Sector de la Docencia.
-Asesoramiento en cursos de Primeros Auxilios, orientados a la profesión y a la existencia de niños en su trabajo.
-Asesoramiento en formación en Materia Relacionada con los Planes de Autoprotección.
Además, la Oficina Nacional del Sector de la Enseñanza dispone de un mail propio (onse@activamutua.es) abierto a toda la comunidad educativa donde podrá compartir aquellos artículos de fondo que considere de interés para el sector.