Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Categorías: Activa Mútua

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
24 nov

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El Ministeri de Sanitat ha publicat una nova actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 a data de 18 de novembre de 2021.

La present actualització inclou els aspectes següents:

 1. La revisió i actualització de les mesures preventives a complir per les empreses en el context actual de pandèmia.
 2. S’hi ha afegit un apartat nou sobre covid persistent, covid crònic o “long covid” on s’hi inclouen les  noves obligacions per a les empreses en matèria de  vigilància de la salut.
 3. S’ha modificat i reduït l’apartat 7 Detecció, notificació, estudi i maneig de casos i contactes.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
19 nov

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Nova actualització: 11.11.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Nou espai web sobre persones joves i prevenció de riscos laborals de l’institut català de seguretat i salut laboral
08 nov

Nou espai web sobre persones joves i prevenció de riscos laborals de l’institut català de seguretat i salut laboral

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha elaborat un espai web on podeu trobar aspectes vinculats a les persones joves i la prevenció de riscos laborals.

 

Amb el compromís de vetllar per una millora contínua de les condicions de treball de la joventut i abordar les seves necessitats preventives, l’espai web té com a finalitat difondre la importància del treball segur i saludable des de l’inici de la vida laboral, promoure el coneixement dels drets laborals (en particular d’aquells relatius a la prevenció de riscos laborals) i afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat del col·lectiu de joves.

Més informació a:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_activitat/joves-seguretat-salutlaboral/

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

“Treballs saludables: relaxem les càrregues”
18 oct

“Treballs saludables: relaxem les càrregues”

S’acosta la 4a setmana d’Octubre i des d’Activa Mútua ens unim a la Campanya de l’Agència Europea per a commemorar la Setmana de Seguretat i Salut en el treball. Enguany el lema continua sent “Treball saludables: relaxem les càrregues” ja que aquesta campanya té una durada compresa entre els anys 2020-2022, i és que els Trastorns Múscul Esquelètics (TME) continuen sent una dels principals problemes que sofreixen les persones treballadores de la Unió Europea.

Els TME relacionats amb el treball, són una de les primeres causes de baixa o incapacitat, per aquest motiu hem de prestar-los especial atenció, ja que fan que perdem qualitat de vida i capacitat laboral, la qual cosa perjudica considerablement tant a la salut de les persones, com a les empreses i a l’economia en general.

En aquest sentit, la pèrdua de capacitat laboral pot iniciar-se quan les persones comencen a tenir molèsties de naturalesa musculoesquelètica. Molèsties, que en un primer moment permeten continuar treballant, però amb el temps es van agreujant fins a un punt en el qual impedeixen desenvolupar-lo al nivell requerit o directament l’inhabilita. El que suposa uns costos directes i indirectes molt elevats per a les empreses.

La prevenció dels TME ha de ser una prioritat per a empresaris i persones treballadores, d’aquí la importància de donar veu a aquesta campanya de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el treball. Com a documentació d’interès fem difusió de les indicacions facilitades per a participar activament en la campanya, així com documentació per a aplicar en funció del nostre sector d’activitat.

Cuidem el nostre cos, només tenim un i ha d’acompanyar-nos per sempre, no sols per a treballar, sinó per a gaudir de totes les coses que ens ofereix el viatge de la vida.

Per a més informació:

https://healthy-workplaces.eu/es

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Dia Mundial de la visió 2021
14 oct

Dia Mundial de la visió 2021

LOVE YOUR EYES

Tal com ve ocorrent des de l’any 2000, el segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió, promogut de manera conjunta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional de Promoció de la Ceguesa (IAPB)

La ceguesa i la deterioració de la visió són els eixos centrals en aquest dia dedicat a promocionar la salut ocular a tot el món.

Enguany el lema de la campanya és “Estima els teus ulls”.

La major part dels éssers humans que habiten el planeta sofrirà alguna patologia relacionada amb la visió al llarg de la seva vida, per la qual cosa resulta inqüestionable que hem de ser conscients de la importància de tenir uns ulls sans i, en conseqüència, tal com es proposa en la campanya d’enguany, sotmetre’ns a una prova de visió i animar a altres persones al fet que facin el mateix sempre que això sigui possible.

Aquesta és una de les iniciatives que es duran a terme en la celebració del Dia Mundial de la Visió, aconseguir que més d’un milió de persones es comprometin a fer-se una prova de visió abans de la celebració, una altra iniciativa interessant consisteix en un paquet escolar per al sector de l’educació per a ajudar els professors i als nens a parlar de la importància de la salut ocular, possibilitant una conscienciació efectiva a llarg termini.

Des d’un enfocament laboral, els adults romanen un terç del dia en el seu lloc de treball; aquest sobreesforç, sobretot en labors en les quals s’utilitza la vista de manera constant, pot provocar fatiga visual, que s’intensificarà si sumem factors com les condicions d’il·luminació, condicions ambientals per ús d’aire condicionat, l’ús de pantalles de visualització de dades, etc.

La vista és un sentit fonamental en la nostra activitat diària, prop del 80% de la informació que percebem ens arriba a través d’ella, els treballadors i treballadores són conscients d’això: ja l’any 2013, segons resultats obtinguts pel Baròmetre de la Salut Ocular, realitzat per Bausch & Lomb, un 79% dels enquestats preferiria perdre el 50% de la seva nòmina abans de perdre el 50% de la visió.

En el Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua apostem per la salut ocular en l’entorn laboral; duem a terme labors d’assessorament a les nostres empreses i autònoms mutualistes, tant en el camp relacionat amb els equips de protecció ocular i facial, com en el treball realitzat de manera habitual amb pantalles de visualització de dades (PVD).

Aconseguim entre tots, que en els ulls dels joves continuï cremant la flama i en els dels vells brillant la llum, tal com va escriure Víctor Hugo.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Llistat actualitzat per a ús de virucides* per a la prevenció de contagis del covid-19
07 oct

Llistat actualitzat per a ús de virucides* per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

NOVA ACTUALITZACIÓ – Data actualització 24.09.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
03 set

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 12 d’agost de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació I Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 continua sent un dels punts clau per a controlar la transmissió. Per això, els serveis de vigilància i de salut pública i el sistema sanitari assistencial s’han anat adaptant per a garantir la detecció precoç dels casos i el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 els objectius de la qual són:

1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.

2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.

3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat per a la presa de decisions.

Les principals modificacions en relació a la versió anterior amb data 05 de juliol de 2021, es troben a les següents seccions:

B. Detecció de casos d’infecció activa per SARS-CoV-2 (veure apartat 1 Detecció i definició de casos sospitosos, i punt 1.1 consideracions especials davant casos sospitosos).

E. Estudi i maneig de contactes (veure apartat 2 Maneig dels contactes, i en particular els punts 2.1.3 Realització de proves diagnòstiques en contactes, 2.1.4. Lloc de la quarantena i 2.2. Consideracions especials en el maneig de contactes).

Més informació a l’enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Ús de virucides per a la prevenció de contagis
03 set

Ús de virucides per a la prevenció de contagis

Data actualització: 04.08.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 04.08.2021):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials
20 abr

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ( ITSS), com a Autoritat Central, considera oportú i convenient oferir a totes les empreses i ciutadans interessats, determinats Criteris Tècnics amb l’objectiu d’informar sobre quins són les interpretacions que realitza aquest òrgan directiu, sobre determinades qüestions relatives a la normativa laboral en l’exercici de les seves funcions.

Segons l’article 18.3 de la Llei 42/1997 d’Ordenació de la ITSS (derogada per Llei 23/2015 ), l’Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social té entre les seves competències (apartat 3.7) “La definició dels criteris tècnics i operatius comuns per al desenvolupament de la funció inspectora en aplicació dels objectius de caràcter general que defineixi la Conferència Sectorial.”

El present Criteri Tècnic s’estructura entorn de les tres actuacions inspectores més freqüents en matèria de riscos psicosocials.

 • La primera es refereix a les actuacions de control de la gestió preventiva dels riscos psicosocials d’acord amb les disposicions bàsiques de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva repercussió sobre les normes d’igualtat de tracte i no discriminació d’acord amb les guies del Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC).
 • La segona versa sobre les actuacions inspectores motivades per les denúncies dels treballadors sobre l’exposició real a aquests riscos i l’aplicació de les disposicions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i l’Article 4 de l’Estatut dels Treballadors.
 • La tercera es refereix a les actuacions sobre danys a la salut i accidents de treball motivats per aquesta exposició i l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei General de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
16 abr

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Data actualització 09.04.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.
En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 09.04.2021):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

El 16 d’abril, dia mundial de la veu
15 abr

El 16 d’abril, dia mundial de la veu

El Dia Mundial de la Veu se celebra a tot el món el pròxim 16 d’abril, amb l’objectiu de crear consciència sobre la importància de la cura de la veu i la detecció oportuna de les malalties que afecten les cordes vocals.

La veu és l’eina principal de treball de molts col·lectius de professionals, entre els quals són destacables, els dedicats a l’ensenyament, teleoperació, atenció al client, vendes, interpretació, cant, locució, entre molts altres. Any rere any, la prevalença de les patologies de la veu continua augmentant.

El 5% de la població espanyola sofreix d’algun trastorn de la veu que requereix la intervenció d’un especialista. La franja d’edat en què són més freqüents els trastorns de la veu se situa entre els 25 i 45 anys, i lleugerament superior en les dones respecte als homes.

No obstant això, són pocs els professionals que compten amb formació específica sobre prevenció de les alteracions vocals i tècniques per a l’ús professional de la veu, i fins i tot que tinguin consciència que tenen o poden tenir un trastorn de la veu, considerant-lo part de treball.

És important ressaltar que l’ús professional de la veu en aquests col·lectius, sense l’adequat entrenament, pot provocar dificultats en la seva veu i lesions persistents que afectin seriosament l’acompliment del seu treball.

A tall d’exemple, entre el 20% i el 80% de les persones treballadores docents presenten al llarg de la seva vida laboral trastorns de la veu a causa de l’esforç vocal mantingut, i constitueixen un 15,8% de les causes d’incapacitat temporal. La patologia de la veu més freqüent entre el professorat són els nòduls de cordes vocals. Aquesta lesió, causada pel mal ús i abús vocal, es va incorporar a Espanya per primera vegada en el quadre de malalties professionals, mitjançant la publicació del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre.

Per aquest motiu, resulta essencial dur a terme accions preventives dels trastorns de la veu en aquests col·lectius, basades en hàbits d’higiene vocal i tècniques vocals específiques per al seu ús professional, com el correcte maneig de la veu projectada.

A més a més, la detecció precoç i la reeducació d’aquestes alteracions per un logopeda especialitzat en l’àrea, serà crucial perquè el docent pugui reincorporar-se a la seva vida laboral el més aviat possible.

La formació necessària hauria de contribuir al fet que aquests professionals aprenguin a cuidar la seva veu adequadament i d’aquesta manera, prevenir els problemes vocals que tan negatives conseqüències ocasiona.

El contingut d’aquesta formació hauria d’abordar:

 • Interioritzar els aspectes generals de la complexa constitució de la veu,
 • Conèixer els trastorns relacionats amb l’ús de la veu més freqüents en aquestes professions.
 • Reconèixer els principals factors de risc,
 • Fer presents les recomanacions generals per a la cura de la veu, per a posar-les en pràctica i difondre-les
 • Aprendre les tècniques específiques per a aconseguir un bon ús professional de la veu, com ara tècniques de relaxació, control postural, respiratòries, d’emissió vocal, de ressonància, d’articulació i de modulació.

La nostra conclusió com a entitat mutual col·laboradora de la SS, que atén com a CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL aquestes afeccions vocals, és que es precisa de la connexió entre diferents disciplines per a abordar aquestes disfuncions, com són Els metges de família, logopedes, però també i sobretot els metges del treball i prevencionistes de les pròpies organitzacions.

De manera que totes aquestes disciplines visualitzin aquest problema invisible, fins i tot per als qui el pateixen.

Les claus són:

 • Detecció precoç de les alteracions vocals.
 • Conscienciació dels afectats.
 • Prevenció mitjançant avaluacions especifiques Entrenament i cures de la veu.
 • Tractament logopèdic primerenc.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021
13 abr

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021

S’ha publicat al Butlletí  Oficial de l’ Estat, el nou Codi de Prevenció de Riscos laborals 2021, que actualitza i recopila tota la legislació vigent del dret espanyol en matèria preventiva. Mitjançant aquesta eina es pot consultar tota la normativa preventiva estatal consolidada, en matèria preventiva des de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Es poden consultar els textos íntegres i  l’històric de revisions, derogacions, actualitzacions i disposicions addicionals.

Més informació:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua