Cambiar idioma

Categorías: Activa Mútua

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials
20 abr

Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la inspecció de treball i Seguretat Social en riscos psicosocials

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ( ITSS), com a Autoritat Central, considera oportú i convenient oferir a totes les empreses i ciutadans interessats, determinats Criteris Tècnics amb l’objectiu d’informar sobre quins són les interpretacions que realitza aquest òrgan directiu, sobre determinades qüestions relatives a la normativa laboral en l’exercici de les seves funcions.

Segons l’article 18.3 de la Llei 42/1997 d’Ordenació de la ITSS (derogada per Llei 23/2015 ), l’Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social té entre les seves competències (apartat 3.7) “La definició dels criteris tècnics i operatius comuns per al desenvolupament de la funció inspectora en aplicació dels objectius de caràcter general que defineixi la Conferència Sectorial.”

El present Criteri Tècnic s’estructura entorn de les tres actuacions inspectores més freqüents en matèria de riscos psicosocials.

 • La primera es refereix a les actuacions de control de la gestió preventiva dels riscos psicosocials d’acord amb les disposicions bàsiques de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva repercussió sobre les normes d’igualtat de tracte i no discriminació d’acord amb les guies del Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC).
 • La segona versa sobre les actuacions inspectores motivades per les denúncies dels treballadors sobre l’exposició real a aquests riscos i l’aplicació de les disposicions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i l’Article 4 de l’Estatut dels Treballadors.
 • La tercera es refereix a les actuacions sobre danys a la salut i accidents de treball motivats per aquesta exposició i l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei General de la Seguretat Social.

Més informació:

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
16 abr

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Data actualització 09.04.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.
En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 09.04.2021):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

El 16 d’abril, dia mundial de la veu
15 abr

El 16 d’abril, dia mundial de la veu

El Dia Mundial de la Veu se celebra a tot el món el pròxim 16 d’abril, amb l’objectiu de crear consciència sobre la importància de la cura de la veu i la detecció oportuna de les malalties que afecten les cordes vocals.

La veu és l’eina principal de treball de molts col·lectius de professionals, entre els quals són destacables, els dedicats a l’ensenyament, teleoperació, atenció al client, vendes, interpretació, cant, locució, entre molts altres. Any rere any, la prevalença de les patologies de la veu continua augmentant.

El 5% de la població espanyola sofreix d’algun trastorn de la veu que requereix la intervenció d’un especialista. La franja d’edat en què són més freqüents els trastorns de la veu se situa entre els 25 i 45 anys, i lleugerament superior en les dones respecte als homes.

No obstant això, són pocs els professionals que compten amb formació específica sobre prevenció de les alteracions vocals i tècniques per a l’ús professional de la veu, i fins i tot que tinguin consciència que tenen o poden tenir un trastorn de la veu, considerant-lo part de treball.

És important ressaltar que l’ús professional de la veu en aquests col·lectius, sense l’adequat entrenament, pot provocar dificultats en la seva veu i lesions persistents que afectin seriosament l’acompliment del seu treball.

A tall d’exemple, entre el 20% i el 80% de les persones treballadores docents presenten al llarg de la seva vida laboral trastorns de la veu a causa de l’esforç vocal mantingut, i constitueixen un 15,8% de les causes d’incapacitat temporal. La patologia de la veu més freqüent entre el professorat són els nòduls de cordes vocals. Aquesta lesió, causada pel mal ús i abús vocal, es va incorporar a Espanya per primera vegada en el quadre de malalties professionals, mitjançant la publicació del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre.

Per aquest motiu, resulta essencial dur a terme accions preventives dels trastorns de la veu en aquests col·lectius, basades en hàbits d’higiene vocal i tècniques vocals específiques per al seu ús professional, com el correcte maneig de la veu projectada.

A més a més, la detecció precoç i la reeducació d’aquestes alteracions per un logopeda especialitzat en l’àrea, serà crucial perquè el docent pugui reincorporar-se a la seva vida laboral el més aviat possible.

La formació necessària hauria de contribuir al fet que aquests professionals aprenguin a cuidar la seva veu adequadament i d’aquesta manera, prevenir els problemes vocals que tan negatives conseqüències ocasiona.

El contingut d’aquesta formació hauria d’abordar:

 • Interioritzar els aspectes generals de la complexa constitució de la veu,
 • Conèixer els trastorns relacionats amb l’ús de la veu més freqüents en aquestes professions.
 • Reconèixer els principals factors de risc,
 • Fer presents les recomanacions generals per a la cura de la veu, per a posar-les en pràctica i difondre-les
 • Aprendre les tècniques específiques per a aconseguir un bon ús professional de la veu, com ara tècniques de relaxació, control postural, respiratòries, d’emissió vocal, de ressonància, d’articulació i de modulació.

La nostra conclusió com a entitat mutual col·laboradora de la SS, que atén com a CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL aquestes afeccions vocals, és que es precisa de la connexió entre diferents disciplines per a abordar aquestes disfuncions, com són Els metges de família, logopedes, però també i sobretot els metges del treball i prevencionistes de les pròpies organitzacions.

De manera que totes aquestes disciplines visualitzin aquest problema invisible, fins i tot per als qui el pateixen.

Les claus són:

 • Detecció precoç de les alteracions vocals.
 • Conscienciació dels afectats.
 • Prevenció mitjançant avaluacions especifiques Entrenament i cures de la veu.
 • Tractament logopèdic primerenc.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021
13 abr

Nou codi de prevenció de riscos laborals 2021

S’ha publicat al Butlletí  Oficial de l’ Estat, el nou Codi de Prevenció de Riscos laborals 2021, que actualitza i recopila tota la legislació vigent del dret espanyol en matèria preventiva. Mitjançant aquesta eina es pot consultar tota la normativa preventiva estatal consolidada, en matèria preventiva des de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Es poden consultar els textos íntegres i  l’històric de revisions, derogacions, actualitzacions i disposicions addicionals.

Més informació:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

Legislació: es publica la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19
13 abr

Legislació: es publica la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19

El passat 31 de març de 2021 va entrar en vigor la Llei 2/2021, que estableix mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots.

Aquesta llei modifica les següents normes:

 • La Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut;
 • El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris;
 • El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19;
 • El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Cal destacar que en aquesta llei es recullen, entre altres, els següents temes:

 • Les disposicions generals i les mesures que s’han d’adoptar per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19.
 • El manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com l’ús obligatori de mascaretes en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports.
 • L’adopció de determinades mesures de prevenció a l’entorn de treball, com ara l’ordenació dels llocs de treball o l’organització dels torns per a evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o en les activitats d’hostaleria i restauració, entre altres.
 • Les mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts d’infecció i vigilància epidemiològica.
 • Mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d’informació.

Finalment, l’article 31 regula el règim sancionador aplicable a l’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquesta Llei.

Més informació:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4908&p=20210330&tn=1

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

 

 

Coronavirus. cap a una reobertura segura i sostinguda a la unión europea
19 mar

Coronavirus. cap a una reobertura segura i sostinguda a la unión europea

En una Comunicació de 17 de març de 2021 la Comissió Europea demana als Estats membres preparar un enfocament comú i coordinat per a l’aixecament gradual de les restriccions per COVID-19, de manera segura i sostenible, quan la situació epidemiològica ho permeti.

Per a dur-ho a terme, això implica una sèrie d’accions com ara el desplegament d’un certificat verd digital que inclogui la vacunació, les proves i la recuperació; l’ús d’un marc comú per a les mesures de resposta; orientacions sobre estratègies addicionals de realització de proves i rastreig, com el seguiment d’aigües residuals per a rastrejar les variants; la inversió en diagnòstics i tractaments; i ajudar als sectors del turisme i la cultura a preparar-se per a una reobertura segura.

La Comunicació també assenyala mesures per a augmentar la resiliència mundial a través del mecanisme COVAX, l’objectiu del qual és garantir un accés just i equitatiu a les vacunes contra la Covid-19 per a tots els països del món, i un mecanisme de posada en comú de vacunes de la Unió Europea.

Més informació:

Comunicació sobre una trajectòria comuna cap a una reobertura segura i sostinguda:

https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_es

Proposta legislativa per la qual s’estableix un marc comú per a un certificat verd digital que inclogui la vacunació, les proves i la recuperació:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_es

Recomanació per a posar en marxa un seguiment de les aigües residuals per a rastrejar la COVID-19 i les seves variants:

https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

Comunicat de premsa sobre els certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1181

Preguntes i respostes sobre els certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_1187

Certificats digitals verds: full informatiu :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_21_1083

Pàgina web dels certificats digitals verds:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_es

Proposta d’un certificat digital verd:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_es

Lloc web de la Comissió sobre la resposta al coronavirus:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es

Re-open EU:

https://reopen.europa.eu/es/Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mutua

 

Dormir regularment per a un futur saludable
18 mar

Dormir regularment per a un futur saludable

Dia mundial de la son,  19 de març de 2021

Entre un 20 i un 48% de la població adulta espanyola pateix dificultat per a iniciar o mantenir la son, i almenys un 10% pateix un trastorn de la son de manera crònica. El més freqüent dins dels problemes de la son, són les dificultats per a conciliar i/o mantenir la son nocturna, l’excessiva somnolència diürna i la dificultat per a aixecar-se

La son és un excel·lent indicador de l’estat de salut dels individus. Els problemes de salut que generen alteracions en el dormir són molt nombrosos i constitueixen avui dia, un dels problemes de salut més importants en la societat actual.

Des de principis del segle XX fins avui, s’han perdut dues hores de son per nit de mitjana, a conseqüència de l’expansió de la llum elèctrica, la llum artificial que emeten les pantalles (televisió, ordinadors, cel·lulars) i l’estat d’alerta que generen aquests dispositius, suprimeixen l’alliberament de melatonina, hormona relacionada amb la iniciació de la son. Aquests avanços tecnològics afecten sis de cada deu persones, segons un estudi publicat per la Fundació Nacional de la Son (NSF) dels Estats Units, no obstant això menys d’un terç de les persones amb problemes de la son  busquen ajuda professional.

Com aconseguir dormir regularment

Conèixer quin és el cronotip individual és important per a harmonitzar els horaris de treball amb la tendència que marca el rellotge biològic intern. Segons el seu cronotip hi ha persones vespertines que estan més actives durant la nit i persones matutines, que estan més actives a primera hora del dia, segons l’Institut Internacional de la Melatonina (IiMEL), dependent de la Universitat de Granada.

Els vespertins poden adoptar mesures per a avançar el rellotge biològic: exposar-se a llum intensa a primera hora del matí i evitar l’exercici físic intens, els dispositius electrònics i tasques d’excitació mental almenys dues hores abans de ficar-se al llit.

Els matutins que desitgin retardar els seus horaris de son haurien d’evitar la llum solar a primeres hores del matí, fer exercici físic a la tarda-nit i augmentar la seva exposició a la llum brillant a primeres hores de la nit, fins i tot pot ser convenient dormir una curta migdiada que ajudi a retardar el seu horari  d’anar a dormir.

Triar aliments que afavoreixen el dormir reparador també és a la nostra mà:

Plàtans, pinya o alvocat, llet, carn, ous, peix blau o fruita seca com les nous són alguns dels aliments amb major contingut en triptòfan, precursor de la serotonina.
Haurà de combinar-se amb altres aliments que continguin àcids grassos omega 3, magnesi, calci, zinc i vitamina B, que són relaxants musculars i necessaris per a la conversió del triptòfan a serotonina i melatonina en el cervell. Així com els carbohidrats, que desencadenen una resposta en la secreció d’insulina que millora la disponibilitat del triptòfan en el sistema nerviós central.

Beneficis de dormir regularment:

 • Incrementa la creativitat perquè quan el cervell està descansat i la producció d’hormones està equilibrada, la memòria funciona a la perfecció. Això fa que la imaginació sigui més potent i nosaltres, més creatius.
 • Ajuda a perdre pes, ja que la falta de dormir fa que les cèl·lules grasses alliberin menys hormona supressora de la gana. Per contra, l’insomni provoca, que l’estómac alliberi més hormona de la gana. Totes dues accions fan que dormir poc s’associï a l’obesitat.
 • Enforteix el sistema immune, atès que empra el temps de dormir per a regenerar-se, la qual cosa li permet lluitar amb eficàcia contra les toxines i els gèrmens que de manera contínua ens amenacen. Amb un sistema immunitari feble tenim moltes menys possibilitats de superar amb èxit les infeccions.
 • Millora la memòria, l’acte de dormir enforteix les connexions neuronals. Durant la fase REM del somni, l’hipocamp, el magatzem de la nostra memòria, es restaura, transformant la memòria a curt termini en memòria a llarg termini.
 • Protegeix el cor, ja que l’insomni augmenta els nivells en sang de les hormones de l’estrès, augmentant la tensió arterial i la freqüència cardíaca. Altres estudis també lliguen l’insomni a tenir el colesterol més alt.
 • Redueix la depressió, perquè el cos es relaxa quan dormim i això facilita la producció de melatonina i serotonina. Aquestes hormones contraresten els efectes de les hormones de l’estrès i ens ajuden a ser més feliços i emocionalment més forts. La falta de somni provoca, per contra, un alliberament augmentat i sostingut de les hormones de l’estrès. Segons la Fundació Espanyola del Cor.

Bibliografia

 • Fundacion Española del Corazon Mercedes Parra Gil en el número 108 de la revista Salud y Corazón
 • Sueño saludable: evidencias y guías de actuación. Documento oficial de la Sociedad Española de Sueño REVISTA NEUROLOGIA Vol. 63, Supl. 2, Octubre 2016
 • Sueño a lo largo de la vida y sus implicancias en salud Andrea Contreras   Departamento de Neurología, Centro de Sueño, Clínica Las Conde  REVISTA MEDICA

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
18 mar

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 26 de febrer de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la ponència d’alertes i plans de preparació i resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb Covid-19 és un els punts clau per a controlar la transmissió; en particular la realització de proves diagnòstiques. Això passa per reforçar els equips de professionals de l’Atenció Primària garantint la capacitat diagnòstica i de maneig de casos des d’aquest nivell, assegurant la disponibilitat del material necessari per a això, incloent la disponibilitat d’equips de protecció personal.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 amb els següents objectius:

 1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.
 2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.
 3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat.

En aquesta actualització s’afegeix la secció 4. “Integració de la seqüenciació genòmica en la vigilància del SARS-CoV-2” i es modifiquen els continguts i annexos de la versió anterior amb data 18 de desembre de 2020.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

 

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
18 feb

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

L’actualització de l’apartat 7 de Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal, en 2 aspectes:

 • D’una banda, la re‐avaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal pròxims a l’esgotament dels 365 dies (formulari 4 Annex 1)
 • D’altra banda, en concordança amb el canvi en la contingència de les prestacions del personal sanitari o soci‐sanitari que hagi contret el virus SARS‐CoV2 en l’exercici de la seva professió (establert en l’article 6 del Reial decret‐llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic) s’adapta el model d’informe d’accident de treball dels serveis de prevenció per a personal sanitari o sociosanitari afegint l’equiparació prestacional a malaltia professional (formulari 5 de l’Annex I).

I la introducció d’un nou apartat de “persones vacunades”, en el qual es fa referència, entre altres aspectes a la necessitat que es continuïn mantenint les mesures de prevenció i protecció recollides en el procediment en les persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Afrontes el repte?
03 feb

Afrontes el repte?

El dia 4 de febrer, es celebra el Dia Mundial Contra el Càncer, amb el lema “Jo sóc i vaig a”, la finalitat del lema, és que tots i cadascun, des d’un escenari diferent, pugui fer alguna cosa en la lluita contra aquesta malaltia, des d’un àmbit social, polític, educatiu o empresarial.

Tots podem aportar per a lluitar contra el Càncer.

Sabies que cada any moren 9,6 milions de persones víctimes del càncer? En 2030 aquesta xifra es podria arribar a duplicar.

El 70% de les morts es produeixen en països amb rendes mitjanes o baixes, això és perquè menys del 30% dels països amb rendes baixes disposen al seu abast de tractaments oncològics, enfront del 90% dels països amb rendes altes. I és que el cost anual del càncer és d’aproximadament 1,16 bilions de dòlars.

Hem de tenir en compte que almenys 1/3 dels càncers comuns es poden evitar, per tant hem de prendre totes les mesures per a aconseguir-ho, ja que el càncer és la segona causa de mort a tot el món.

Es podrien salvar fins a 3,7 milions de vides, si es duguessin a terme les mesures preventives, estratègiques, de detecció precoç i amb tractaments adequats.

Coincidint amb aquest dia, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem llançar la GUIA DE PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES EN L’ENTORN LABORAL, ja que des de les empreses s’ha de contribuir, jugant un paper molt important, en la lluita contra el càncer, promocionant bones conductes, generant entorns saludables i fent costat als treballadors que pateixen la malaltia.

Amb la prevenció i el foment d’hàbits saludables, des de les empreses, ajudaríem molt en aquesta lluita que no distingeix i ens afecta a tots.

Desafortunadament, no tots els càncers es poden prevenir, però molts altres sí que es poden, simplement canviant alguns hàbits en la nostra vida. La clau és posar-se del costat de la salut i evitar aquests hàbits nocius que ens poden portar a emmalaltir. Tabaquisme, alcohol, no practicar exercici, estressar-se, etc.

Què podem fer?

 • Menjar de manera saludable.
 • No portar una vida sedentària.
 • No fumar.
 • No consumir alcohol en excés.
 • Anar amb compte amb el sol.
 • Evitar l’exposició a substàncies cancerígenes.
 • Vacunar-se (amb la vacunació, s’eviten alguns tipus de càncers).
 • Conèixer la malaltia, per a saber quins són els símptomes i signes.

És molt senzill, canviant petits hàbits, podrem aconseguir grans coses.

Afrontes el repte? Guanyaràs en salut!

Departament de PRL d’Activa Mútua.

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
13 gen

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

El 23 de desembre, es publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial decret 1154/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

La modificació del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sorgeix de la necessitat de complir amb la transposició al Dret espanyol de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, modificant el seu annex I, per a afegir els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés de treball, i el seu annex III, per a incorporar els nous agents de la directiva i els seus corresponents valors límit d’exposició professional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
11 gen

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Data actualització 22.12.2020

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de viricides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes viricides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 22.12.2020):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.