Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Caiguda a diferent nivell

Caiguda a diferent nivell
18 ago

Caiguda a diferent nivell

En prevenció, quan parlem de la possibilitat de caiguda a diferent nivell, ens referim a aquella situació en què la persona està posicionada en un lloc des del qual pot caure a una zona inferior. Dit això, un esment a part mereix el concepte de treball en alçada, definit com tot aquell realitzat a una elevació superior a dos metres des del nivell del terra. Els treballs en alçada, principalment duts a terme en obres de construcció, treballs en cobertes i manteniment industrial, només podran efectuar-se amb l’ajuda d’equips concebuts per aquesta finalitat o bé utilitzant els dispositius de protecció més adequats per a cada situació.

Analitzant els accidents provocats per caigudes en alçada, des d’Activa Mútua hem observat que aquest tipus de sinistre es produeix amb força freqüència en els sectors indústria i serveis. En concret, l’accident provocat per caiguda en alçada que més predomina entre els nostres mutualistes en aquests sectors d’activitat reuneix aquestes característiques comunes:

 • Els agents materials predominants associats a aquest accident són les escales de mà.
 • Les parts del cos afectades són diverses i múltiples, destacant lleugerament les extremitats inferiors, però sense ser predominants en cap cas.
 • Els tipus de lesions associades són les dislocacions, esquinços, fractures, dislocacions i torçades.
 • Els dies de baixa de més duració es localitzen principalment als CNAE pertanyents a les activitats de neteja, transport i jardineria.

La realització de tasques que porten associat el risc de caigudes en alçada, i en especial les possibles conseqüències per la salut dels usuaris, podent arribar a produir-se accidents de certa gravetat, fins i tot mortals, fan necessària l’adopció de les corresponents mesures preventives en cada cas.

Els accidents produïts per aquests tipus de tasques es deuen bàsicament a dos causes:

 • Produïdes per problemes de salut relacionades amb vertígens, marejos, falta de reflexos, edat o bé degudes a mals hàbits de treball per faltes d’atenció, nerviosisme, descuit, desconeixement, etc.
 • Produïdes per la utilització de mitjans auxiliars (principalment escales de mà) inadequats o en mal estat de conservació.

Destaquem les següents mesures preventives:

 • Abans d’utilitzar una escala de mà haurem d’assegurar-nos que es troba en bon estat de conservació, disposa de sabates antilliscants, bona estabilitat i la base correctament assentada sobre una superfície plana, horitzontal i estable. L’angle de suport amb la paret ha de ser de 75º.
 • No intentar arribar a objectes situats fora de l’abast de l’escala, mantenint l’equilibri i el cos estables i agafant com a referència la longitud dels travessers.
 • Pujar i baixar situant-nos de front a l’escala, amb les mans lliures i agafant-nos a esglaons o travessers. Utilitzar cinturó porta eines. No pujar massa amunt, deixar la part superior de la mateixa sobre l’altura de la cintura. D’aquesta manera podrem subjectar-nos amb facilitat en cas necessari.
 • Senyalitzar correctament la zona de treball abans de pujar a l’escala, especialment si ens trobem en una zona de pas.
 • En el cas d’utilitzar una escala de tisora, verificar que disposa de cadena o cable de seguretat, i mai treballar posicionats a cavall damunt d’ella ni intentar passar d’un costat a un altre.
 • Els treballs amb escala de mà a partir de de 3,5 metres d’altura des del punt d’operació a terra que requereixin moviments o esforços perillosos per a l’estabilitat del treballador, només s’efectuaran si s’utilitza un equip de protecció individual
 • L’empresa haurà d’analitzar totes aquelles activitats que puguin comportar risc de caiguda a diferent nivell, ja siguin activitats habituals o esporàdiques, i adoptar sempre que sigui possible la instal·lació d’equips fixos, deixant la utilització d’equips mòbils només per a tasques imprevistes o de caràcter molt esporàdic.

Des d’Activa Mútua pensem que totes aquestes mesures també han d’anar acompanyades del foment d’una adequada cultura preventiva per part de les organitzacions, així com d’una actitud integradora per part de tots els treballadors i treballadores.

Departament de PRL

Activa Mutua.

 

Realitzar un comentari