Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Bonus, Sistema de reducció de cotització

Bonus, Sistema de reducció de cotització
21 jun

Bonus, Sistema de reducció de cotització

La Cotització per Contingències Professionals a la Seguretat Social està estretament relacionada amb la Sinistralitat Laboral en les Empreses, i per incentivar, motivar a les empreses a millorar la Prevenció de Riscos Laborals, l’any 2010 es va engegar, mitjançant el Reial decret 404/2010 de 31 de març, l’establiment d’un sistema d’incentius per a aquelles empreses compromeses amb la disminució de la sinistralitat laboral, i amb la prevenció dels riscos laborals. És un instrument eficaç per a la disminució de la sinistralitat en l’empresa, pretenent-se amb la mateixa incentivar a les empreses en l’adopció de mesures i processos que contribueixin eficaçment a la prevenció de riscos professionals i amb això a la reducció de la Sinistralitat.

Podran ser beneficiàries totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per Contingències Professionals, que observin els principis de l’acció preventiva i que reuneixin una sèrie de requisits, els Requisits Bàsics i a més l’empresa haurà d’acreditar el desenvolupament o la realització, durant el període d’observació, de dues almenys, de les cinc accions que conformen els Requisits Addicionals.

Conceptes / Criteris que es donen a diferents interpretacions:

Es considerarà com a Període d’Observació el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis, així mateix, una vegada aconseguit el volum mínim de cotització i per a les empreses que no sol·licitin l’incentiu començarà a computar-se un nou període d’observació.

Índexs de Sinistralitat General i Extrema estan recollits en la corresponent Ordre de Cotització de cada any, i són tres. En aquests índexs no es tenen en compte els accidents de treball in Itínere ni les Recaigudes, però si expliquen les Malalties Professionals i els Accidents en Missió. Aquests valors no es poden depassar per poder obtenir l’incentiu.

Quant a la incorporació de Recursos Preventius Propis, s’entén com a tal, les modalitats preventives de treballadors designats o serveis de prevenció propis (per lògica ha d’entendre’s que aquí també entrarien els serveis de prevenció mancomunats), No confondre amb els denominats “Recursos Preventius” que són necessaris en treballs d’especial perillositat.

Inversions a realitzar per l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals, es consideren com a tals, les efectuades durant el període d’observació en instal·lacions, processos i equips que puguin contribuir a l’eliminació o disminució dels riscos. Entre les quals caldria incloure, les efectuades en compliment del previst a la Planificació de l’Activitat Preventiva realitzada per l’empresari, a partir dels resultats de l’avaluació de riscos. Els Equips de Protecció Individual (EPI’s), es posaran tenir en compte, si estaven contemplats entre les mesures preventives de la Planificació de l’Activitat Preventiva de l’empresa, ja que tendeixen a eliminar o disminuir els riscos identificats i avaluats. Igualment l’adquisició de nous equips de treball, màquines o eines pels motius que siguin (productius, manteniment, etc.) que directament suposin una millora de la seguretat i salut laboral.

Plans de Mobilitat Vial es pretén establir formes de desplaçament més sostenibles, dissuadint l’ús de l’automòbil privat i potenciant altres mitjans de transport més eficients, reduint així l’impacte sobre els ciutadans i el medi ambient. D’aquesta forma s’aconsegueix també reduir la sinistralitat laboral ocasionada pels accidents In-itínere i en Missió. Exemple, la millora dels Mitjans de Transport. L’Acord per a la d’incloure un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial.

Reducció del Percentatge de treballadors exposats a riscos de malaltia professional (EEPP) té qüestions confuses. En primer lloc indicar que és un requisit al quin no poden acollir-se aquelles empreses que no tinguin posats amb el risc de malaltia professional. Ressaltar que la norma parla de “percentatge de treballadors” no de nombre de treballadors. Tampoc és clar si és acceptable reduir el nivell de risc a la EEPP, doncs pot ser que l’empresa hagi pres una sèrie de mesures que hagin reduït el nivell de risc de EEPP, però que aquest no hagi estat eliminat per complet, per tant, no té molt sentit el premiar a empreses que redueixin el percentatge de treballadors exposats a riscos de EEPP a costa d’augmentar el nivell de risc dels treballadors que continuen exposats.

La Quantia de l’incentiu podrà aconseguir fins al 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa, corresponents al període d’observació. O bé fins al 10%, si els períodes d’observació són consecutius i en l’immediatament anterior s’ha percebut l’incentiu, amb el Límit, en tots dos casos, de l’import de les inversions efectuades.

Les Empreses interessades han de presentar la sol·licitud corresponent, en la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o en l’Entitat Gestora, on tinguin protegides les Contingències Professionals. El termini per a la presentació de la documentació compleix el 15 de maig.

Per a més informació (comprovar si li correspon, models sol·licitud, quantia de l’incentiu, etc.), pot consultar a la nostra pàgina Web www.activamutua.es, a l’apartat de “Bonus Sistema de reducció de cotització”.

 

Miguel Fernández Palenzuela – Tènic Superior i Auditor en PRL d’Activa Mútua

Miguel Fernandez

Realitzar un comentari