Cambiar idioma

Contacte Biblioteca Activa

Posem a la teva disposició el millor material preventiu com a suport
per a la gestió i millora contínua de la prevenció

Activa Mútua convoca aquest concurs amb la finalitat de premiar a les persones que aportin fotografies relacionades amb l’àmbit de la prevenció, amb l’objectiu de ser plataforma de sensibilització en els valors de Prevenció de Riscos Laborals en les empreses associades.

Bases del concurs

Participants:

Podran participar tots els treballadors que ho desitgin d’empreses associades a ACTIVA MÚTUA, així com els treballadors autònoms amb la cobertura d’Accidents de Treball. Queden excloses de participació, personal de la mútua o membres del Jurat.

Temes:

L’esperit del concurs és destacar la prevenció mitjançant imatges fotogràfiques.
Podran versar sobre qualsevol tema relacionat amb la Prevenció de riscos laborals, bé siguin:

 • Situacions de risc
 • Bones pràctiques preventives

Les fotografies hauran de ser originals del participant i inèdites i reflectir el tema proposat.

Documentació a presentar:

Els participants poden presentar un màxim de tres imatges per persona, en format JPEG i amb un tamany màxim de 15 megabytes. L’enviament de les imatges es poden fer a través de:

 • Correu electrònic concursofotografico@activamutua.es
 • Publicant a Instagram, per a això cal seguir a @activamutua i incloure el hashtag del concurs #AMPRL18 a la imatge.

(*) Totes les fotografies hauran d’incloure el nom de l’autor, nom de l’empresa on treballa, localitat i títol de la captura.

Termini:

El termini de presentació serà des de la comunicació a les empreses fins al dia 31 de desembre de 2018.

Requisits dels treballs:

 • Han de tractar de Riscos Laborals i la seva Prevenció.
 • Han de ser situacions anònimes vinculades al tema.
 • No poden envair la privadesa de les persones, ni el dret a la intimitat personal, sense una autorització prèvia.
 • No es pot simular el risc si pot posar en perill a les persones.
 • Les fotografies podran ser presentades en color o en blanc i negre.
 • Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin el hashtag i l’esment en la descripció entraran en concurs.
 • Els treballs hauran de tenir una amb una resolució mínima de 600 píxels/polzada.
 • Les fotografies hauran de ser originals i que no hagin estat publicades o presentades en altres certàmens.
 • S’acceptaran les fotografies manipulades digitalment.
 • No s’acceptarà cap fotografia que no compleixi amb els anteriors requisits.
 • La participació en el concurs per a aquells que utilitzin Instagram, implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti les condicions d’aquesta xarxa: http://instagram.com/legal/terms/

Premis

 • Es concedirà un premi d’1.000€ a la millor fotografia.
 • En el cas que el jurat ho estimi oportú el premi es podrà ampliar amb dos accésits de 500€.
 • El premi pot quedar desert, per no complir amb els requisits.
 • Es lliurarà un diploma acreditatiu a la/s fotografia/s seleccionada/s.

Entrega de Premis

El lloc i data exacta de l’acte de lliurament de premis s’indicarà oportunament als guanyadors.

Protecció de dades

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades facilitades pels concursants seran incorporats en un fitxer responsabilitat d’ACTIVA MÚTUA la finalitat de la qual és la identificació dels mateixos. Així mateix li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça lopd@activamutua.es

Segons l’article 13.4 del RD 1720/2007 de 21 de desembre que desenvolupa la LOPD; “Correspon al responsable del fitxer o tractament articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor i autenticitat del consentiment prestat si escau, per pares, tutors o representants legals”.

Drets d'imatge

Les fotografies participants quedaran en propietat d’Activa Mútua, reservant-nos el dret de publicació. Els guanyadors dels premis autoritzen a la mútua durant un temps il·limitat i sense límit territorial, a fixar, produir, difondre i utilitzar les fotografies, entre els diferents canals de comunicació, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Si hi hagués imatges de menors de 14 anys, els titulars de la pàtria potestat o tutela, hauran d’autoritzar el tractament de les imatges, amb la finalitat anteriorment detallada.

Propietats de les fotografíes

La participació en el concurs implica l’acceptació per part de l’autor que les fotografies presentades passen a ser propietat d’ACTIVA MÚTUA per a la seva inclusió en els seus arxius o bancs d’imatges. L’autor de l’obra, pel fet de presentar-la al concurs, accepta la renúncia als drets de propietat intel·lectual sobre la seva obra, ACTIVA MÚTUA podrà disposar d’elles amb plena llibertat, sense més limitació que la d’identificar a l’autor de l’obra.

Per això, ACTIVA MÚTUA podrà reproduir o copiar les obres sense limitació alguna i per qualsevol mitjà de reproducció sigui imprès o digital, especialment, per les xarxes socials generals o específiques de fotografia que existeixen en el present o que en el futur puguin crear-se a la web.

Com s'han de presentar les fotografies?

En el cas que s’enviïn per correu electrònic, han d’incloure:

 • Nom i cognoms de l’autor
 • NIF
 • Nom de l’empresa mutualista
 • Títol de la captura

En el cas que es pugin a Instagram, també han d’incloure:

 • esment a @activamutua 
 • hashtag #AMPRL18

Comissió d'avaluació

1. El jurat serà nomenat a proposta de l’Adreça d’ACTIVA MÚTUA
2. Es compondrà dels següents membres:

 • Un professional acreditat de l’àmbit de la fotografia.
 • Un representant institucional de la Mútua
 • Un representant institucional de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals
 • Un representant institucional de l’Administració relacionada amb el Departament de Treball o Inspecció de Treball

Criteris d'avaluació

 1. Es tindran en compte, entre altres, els següents criteris:
 • L’originalitat de la idea. Es puntuarà de 0 a 4 punts.
 • L’adequació de la idea al tema. Es puntuarà de 0 a 4 punts.
 • La innovació en determinats aspectes. Es puntuarà de 0 a punts.
 • Les qualitats tècniques i artístiques de la fotografia. Es puntuarà de 0 a 4 punts.

Originalitat de les dades

Els participants afirmen i garanteixen que les fotografies presentades en el concurs, són de creació pròpia i originals i que no han estat copiades ni transformades total o parcialment d’una altra imatge publicada.

Difusió

Coincidint amb la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, s’anunciarà el guanyador en el portal web del Departament de PRL d’ACTIVA MÚTUA “prevencion.activamutua.es” així com en la pàgina web corporativa, el perfil de Instagram i les diferents plataformes de xarxes socials d’ACTIVA MÚTUA.

Al moment del lliurament del premi, el/els concursants premiats deurà/n signar un rebut per posteriorment ser ingressat el seu import mitjançant transferència bancària.

Bases del concurs - Acceptació i interpretació de les bases

La presentació en el concurs implica l’acceptació de les bases del mateix, així com de la fallada del Jurado.

Les bases del concurs i la resta de documentació es poden trobar al Portal web de PRL d’ACTIVA MÚTUA “prevencion.activamutua.es”

Guanyadors VI concurs fotogràfic

Ganador: Jordi Rion Vallés

1º Accesit: Javier Camacho Godoy

2º Accesit: Cristina Alcerà Belsa