Cambiar idioma

Biblioteca activa

Activa Mútua posa a la vostra disposició el millor material
preventiu per a la millora contínua de la prevenció.

Consells bàsics per a una verema segura
19 Sep

Consells bàsics per a una verema segura

En aquesta última etapa de cultiu del raïm ha diversos riscos laborals que has de conèixer. És possible evitar la seva exposició aplicant conductes de treball segures:

 • Caigudes al mateix nivell
  Inspeccionar prèviament el terreny, prestar molta atenció a terrenys irregulars. Establir zones habituals de circulació i mantenir-les netes. Ús de calçat que subjecti bé el turmell i amb sola gruixuda antilliscant.
 • Riscos derivats de l’ús del tractor
  El seu ús estarà restringit a personal capacitat. Es realitzarà periòdicament un manteniment preventiu (miralls, pneumàtics, llums, frens, etc.) del vehicle. Aquest disposarà de dispositiu antibolcada i s’haurà de fer ús del cinturó de seguretat. Es circularà amb precaució, evitant girs o canvis bruscos de sentit, especialment en vies públiques, terrenys perillosos, amb presència de pendents, en proximitats de talussos, rases o transportant remolcs carregats. És important repartir i fixar bé la càrrega en el remolc, respectant la capacitat màxima de càrrega. No romandre en les proximitats del vehicle, ni en la seva línia de recorregut. Estacionar el vehicle en llocs segurs i immobilitzar-los adequadament.

wine grower picking grapes or doing the harvesting in vineyard close up as sun shines through vine leafs - harvest time in wine industry

 • Talls per tisores o altres eines de tall
  Ús d’eines en bon estat i netes. Es guardaran en fundes protectores. Agafar el raïm per la base per efectuar el tall, mai per la cua. Ús de guants amb protecció antitall i antipunxonament.
 • Caigudes a diferent nivell
  Extremar la precaució davant desnivells del terreny. Per accedir a punts alts de treball en parres utilitzar mitjans adequats (plataformes, escales manuals) en correcte estat. Comprovar un correcte assentament abans del seu ús. Mai saltar directament des del remolc i / o tractor. Mantenir els estreps nets. Prohibit transportar a persones o seure sobre les parets del remolc i / o tractor.
 • Atrapaments per enganxament / desenganxament manual tractor-remolc El remolc s’adaptarà a la potència i pes del tractor. La persona / es que efectuïn aquesta operació han de ser coneixedores dels passos que han de seguir per efectuar l’operació amb total seguretat; estaran col·locades perpendicularment al enganxi, amb total visió del pla de treball i coordinades, si es porta a terme en equip. S’ha de fer sobre superfícies planes i ferms, amb falques adequats i punts de suport el més pròxims possible.
 • Lesions facials i / o oculars per cops, punxades dels sarments Es recomana l’ús d’ulleres o pantalla facial.
 • Trastorns musculoesquelètics per manipulació de càrregues, manteniment de postures forçades i / o execució de moviments repetitius Recórrer a l’ús d’equips mecànics per a transport i / o manipulació de càrregues. Utilitza sacs, cistells, caixes de fàcil adherència i no molt grans, limitant així el seu pes. Realitza pauses durant la jornada de treball. Adopta una correcta higiene postural a l’hora de manipular càrregues (esquena recta, flexió de genolls).

Per evitar postures forçades, adapta l’altura de treball a les teves necessitats. Pel que fa a execució de moviments repetitius evita flexionar els canells, mantenint mà i braç alineats.

 • Inhalació o ingestió de substàncies nocives (pols, tractament del raïm amb productes fitosanitaris, etc.)
  Extremar la higiene personal. Rentar-se les mans abans de dinar. No menjar el raïm sense rentar-la prèviament.
 • Exposició perllongada al sol
  Beure aigua freqüentment per evitar deshidratació. Es recomana l’ús d’una gorra per evitar insolació al cap. Ús de cremes solars per protegir la pell exposada al sol.
 • Picades d’insectes
  Evitar els colors brillants, cremes amb perfum i colònies fortes a l’aire lliure ja que poden atreure els insectes. No deixar menjar o refrescos ensucrats a la zona de treball. En el cas que s’acostin romandre immòbil perquè qualsevol moviment brusc pot ser interpretat com una amenaça.

En individus al·lèrgics amb tan sols una picada serà suficient per provocar una reacció greu. Aquestes persones haurien de portar una targeta, polsera o cadena amb informació sobre la seva al·lèrgia.

 

Salud López Sánchez, Departament Prevenció Activa Mútua

Què estem fent per evitar la sinistralitat viària laboral?
13 Sep

Què estem fent per evitar la sinistralitat viària laboral?

L’any 2018 es va produir un increment del 23% dels accidents laborals de trànsit, segons les dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, dels quals 249 accidents van ser mortals (136 van ser in itinere i 113 van ser en missió). Analitzant les dades de la DGT, tot i que són xifres provisionals, en aquest mateix període de temps, els morts per accident de trànsit, dins i fora de l’àmbit laboral, van ser de 1.180, 18 menys que l’any anterior.

Els accidents de trànsit representen un 12% del total dels accidents laborals, a casa nostra. Però cal destacar-ne que, sent un percentatge relativament petit, representen el 38% dels accidents mortals; i d’ells, un 22% en van ser in itinere i la resta, durant la jornada laboral o en missió.

Tenint en compte aquestes xifres de manera global, la pregunta que ens hauríem de fer és: com és possible que disminueixin els accidents mortals de trànsit però que augmentin els accidents de trànsit laborals? Què estem fent perquè les xifres siguin cada vegada més preocupants?

És veritat que, analitzant les diferents estadístiques publicades, podem obtenir informació rellevant com a punt de partida per tal de proposar mesures d’actuació: saber les tendències de mercat, quina és la logística utilitzada en els diferents tipus d’activitats, quin és el perfil de conductor amb major incidència pel que fa a sinistralitat, quines són les vies on hi ha més accidents o el tipus de vehicle que es veu més involucrat en sinistres, etc.

Segurament moltes empreses i treballadors consideren que els accidents de trànsit, són un ‘mal sense importància’, inexistents o inevitables fins i tot, una situació que no ens afectarà o sobre la qual no es pot actuar. Però, és això cert?

Des d’Activa Mútua, creiem que sí s’ha de fer i es pot fer una tasca concreta sobre les persones que agafen el vehicle per exercir les seves tasques o, simplement, per anar i tornar de la feina.

Una comesa difícil que suposa actuar sobre les persones (a tots nivells jeràrquics de l’empresa). Un treball a llarg termini, que ha d’arribar a la consciència de cadascú perquè es produeixi un canvi d’actitud en la forma de conduir. Creiem que totes les empreses han d’establir mesures concretes d’actuació que eliminin o intentin frenar la seva sinistralitat laboral viària. Per a això és fonamental que les empreses elaborin i implantin un Pla de mobilitat. Per aquest Pla convé saber quines són les vies que fa servir la seva plantilla per arribar al centre de treball, quins són mitjans de transport, si hi ha possibles alternatives com per exemple el transport públic, si és viable l’ús de bicicleta o anar a peu, tot i que es pugui tardar una mica més mirar la disposició de la flexibilitat de jornada , etc. tal com es proposa aquest any a la Setmana Europea de Mobilitat.

Fins que no siguem capaços d’entendre que els accidents de trànsit són cosa de tots, les xifres seguiran sent cada any més preocupants. No podem oblidar que darrere de cada un dels números que apareixen en aquestes xifres hi ha persones i famílies senceres que es veuen afectades.

Per a més informació clica en el següent enllaç

 

Carlos Gutiérrez, Departament Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Alimentació saludable en l’àmbit laboral
30 Apr

Alimentació saludable en l’àmbit laboral

L’alimentació és un dels factors més importants en relació a la salut general del treballador i a més repercuteix directament sobre el seu rendiment i seguretat dins de l’àmbit laboral.
Malalties com l’obesitat, considerada per l’OMS epidèmia del segle XX, i altres com malalties cardiovasculars, diabetis o problemes hepàtics, apareixen a conseqüència d’una alimentació incorrecta, però a més, una mala alimentació ocasiona altres problemes dins l’entorn laboral com el cansament, malestar, estrès, problemes psicològics, etc., perjudicant d’aquesta manera la qualitat de vida del treballador i el seu rendiment.

Per això és recomanable que l’empresa ofereixi serveis d’educació alimentària, amb la finalitat de millorar la salut dels seus treballadors. Des del punt de vista empresarial, totes les activitats destinades a millorar l’alimentació dels seus treballadors s’haurien d’observar no com una despesa, sinó com una inversió, tenint en compte els beneficis que una bona alimentació pot aconseguir en termes de benestar del treballador i de la consegüent millora de rendiment i seguretat laboral.

Per a que aquests serveis d’educació alimentària siguin realment eficients s’haurien d’adaptar a les característiques de cada treball concret. En aquest sentit s’han de considerar tres factors claus que determinen el tipus d’alimentació adequada per a un treballador; tipus de feina, horaris i lloc a on es fa la ingesta.

En relació al tipus de feina, és evident que el grau d’activitat física determinarà l’alimentació més adequada, per exemple, una feina sedentària, no consumirà el mateix volum calòric que un treballador que fa una feina amb elevada càrrega física.

Pel que fa als horaris associats a cada torn de treball, el col·lectiu amb més dificultats per practicar una alimentació saludable són els treballadors de torns de nit, com pot ser personal de seguretat, personal sanitari, etc., aquests treballadors acostumen a cometre errades nutricionals com consumir un excés de cafè i snacks poc saludables per tal de poder aguantar la jornada laboral. És per això que en aquests casos es recomana que el sopar sigui com un dinar, amb un volum energètic més elevat, per tal de poder aguantar la jornada nocturna. A més, s’haurien de fer petites col·lacions o menjades de fècula lenta per evitar una baixada del nivell de sucre en sang després de la ingesta (hipoglucèmies). S’ha d’anar dosificant l’energia per tal que el cos pugui mantenir les seves constants vitals de forma òptima i evitar riscos en la feina com pot ser una baixada d´atenció, cansament, son o falta de reflexos motors.

Un altre aspecte a tenir en compte és l’àmbit a on es fa la ingesta. Les feines que exigeixen unes relacions socials constants, com pot ser personal directiu o comercial, acostumen a menjar fora en restaurants. Aquests col·lectius haurien de rebre educació nutricional per a sensibilitzar-los de la importància de l’alimentació i dotar-los de criteris a l’hora de triar plats i menús de restaurants que fossin equilibrats i saludables.

En el cas de treballadors que dinen dins de les instal·lacions de l’empresa és important que aquesta disposi de menjadors adaptats, amb cuina pròpia o càtering, però sempre amb menús calculats i revisats per nutricionistes. Aquesta és l’única garantia de que la dieta serà equilibrada. Si l’empresa no disposa d’aquest tipus d’instal·lació és recomanable disposar d’una sala adaptada com a menjador amb un microones per a les persones que portin la seva carmanyola de casa i puguin escalfar el seu dinar. En aquests casos seria necessari oferir als treballadors educació alimentària i tecnologia culinària per tal que tinguin idees a l’hora de preparar els menús de cada dia i puguin portar una dieta equilibrada, variada però també apetitosa.

Tots aquests aspectes són els que s’han de considerar per a que l’alimentació dins de l’àmbit laboral sigui l’adequada, tanmateix, no hi ha una dieta perfecta, sinó una dieta saludable que englobi les necessitats energètiques de cada individu, dins del nostre entorn de treball així com en els nostres hàbits de vida.

És fonamental que l’empresa destini recursos a fomentar una bona alimentació, i vetllar per la salut dels seus empleats.

A més, una persona treballadora sana és una persona, en general, més motivada.

Així doncs, la inversió en educació nutricional és sempre rentable, tant per l’empresa com per la pròpia persona treballadora.

 

Montse Pàmies – Cap Departament Prevenció Riscos Laborals Activa Mútua

 

 

 

Activa Mútua premia a ASESA al guanyador del concurs de fotografia
12 Apr

Activa Mútua premia a ASESA al guanyador del concurs de fotografia

La iniciativa referma la prevenció dels riscos laborals entre els seus mutualistes

Activa Mútua acaba de lliurar el premi al guanyador de la sisena edició del concurs de fotografia que sensibilitza davant els valors per a la Prevenció dels Riscos Laborals (PRL) entre les seves empreses mutualistes.

El vencedor ha estat Jordi Rión Vallès, supervisor mecànic a la part de estàtics de la companyia Asfaltos Españoles (Asesa), situada a Tarragona, s’especialitza en la producció de betum asfàltic a partir de la refinació de petroli. La fotografia de Jordi Rión portava per títol: “Provant sistemes contra incendis”.

L’acte de lliurament del guardó va ser prologat per la directora general d’Asesa, Montse Vallverdú, i per Jordi Goñi, responsable de Personal i Organització d’aquesta companyia. Va ser concedit per Joan Tuà, director de la Delegació Territorial d’Activa Mútua, acompanyat de Silvia Ruiz, coordinadora de Prevenció en la Territorial de Tarragona i la tècnica de Gestió, Tere Ruana.

Montse Vallverdú va agrair el reconeixement concedit per Activa Mútua a un treballador de la seva companyia, va exalçar una iniciativa que promou la PRL i va animar els empleats de la seva empresa a seguir participant en edicions futures d’aquesta campanya en un entorn com Asesa «que ofereix moltes possibilitats per a la captació d’imatges relacionades amb la seguretat laboral ».

Joan Tuà va ressaltar el fet que el concurs de fotografia d’Activa Mútua s’ha consolidat com una plataforma de sensibilització per a la PRL entre les seves empreses mutualistes i que a més potencia l’apartat artístic. Va ressaltar el fet que, per segon any consecutiu, ha estat premiat un treballador d’Asesa, un concurs en el qual es seleccionen únicament les imatges de manera anònima, sense vinculació amb l’autor ni la seva empresa.

053-JORDI RION MIRALLES

El guardonat Jordi Rión va participar amb anterioritat en altres edicions d’aquest concurs i finalment, una de les seves fotografies ha aconseguit el més alt parangó. Una instantània que reflecteix «un moment privilegiat i de bella factura» com és l’aparició d’un arc de Sant Martí durant l’ocupació d’uns sortidors d’aigua. Rión es va mostrar «molt satisfet i orgullós» i va ressaltar que la PRL «és un dels capítols més importants de la fàbriques, ja que permet tornar a casa amb totes les garanties i aplicar un exhaustiu control en les operacions». En aquest sentit, va distingir el «important esforç» realitzat per Asesa en aquest àmbit i «de manera constant».

Sedentarisme entre el jovent
01 Apr

Sedentarisme entre el jovent

En la societat actual, i com a conseqüència de la industrialització i d’un desenvolupament tecnològic cada vegada major, hem canviat el nostre estil de vida cap a un model més sedentari; passem moltes hores asseguts tant en el treball com en el temps d’oci  (utilitzant l’ordinador, veient la televisió, llegint o jugant amb videoconsoles, etc.). Com a resultat també d’una societat més globalitzada, realitzem cada vegada més viatges on romanem asseguts moltes hores seguides i, a més, utilitzem cada vegada més el cotxe i altres mitjans de transport, fins i tot per a trajectes curts.

Des de fa ja molt temps, se sap que l’activitat física té molts beneficis per a la salut, però més recentment s’han realitzat estudis que demostren que també s’obtenen importants beneficis reduint el sedentarisme.

Per tant, a més de seguir les recomanacions d’activitat física específiques per cada grup d’edat, és important que comprenguem els beneficis de disminuir el sedentarisme en les nostres rutines:

 • Ser persones menys sedentàries redueix el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i diabetis tipus 2.
 • Sembla protegir enfront de molts dels factors de risc de desenvolupar malalties cardiovasculars, com la hipertensió o l’obesitat, encara que encara són necessaris més estudis que analitzin les conseqüències del sedentarisme independentment de l’activitat física.
 • I, d’altra banda, hi ha estudis que associen el sedentarisme amb major risc d’alguns tipus de càncer com el de còlon, pròstata, ovari o úter.

A més, entre els més joves, reduir el sedentarisme pot contribuir a:

 • Millorar la forma física i mantenir un pes saludable.
 • Facilitar un major desenvolupament d’habilitats socials.
 • Millorar l’aprenentatge i l’atenció, el comportament i el rendiment escolar.
 • Millorar les habilitats del llenguatge.
 • Millorar l’autoestima.
 • Al no passar tant temps asseguts, a casa o jugant sols amb tablets, consoles o altres pantalles, tenen més temps per divertir-se amb les seves amigues o amics i aprendre noves habilitats.

En resum, reduir el sedentarisme té grans beneficis per a la nostra salut a curt i llarg termini, i pot fer-se de manera senzilla modificant algunes rutines diàries.

Podem obtenir beneficis per a la nostra salut a curt i llarg termini cuidant dos aspectes que actuen de manera independent:

 • Realitzant activitat física tots o gairebé tots els dies de la setmana
 • Reduint el temps de sedentarisme

És important fer ambdues coses!

Només l’activitat física no seria suficient per reduir els efectes negatius del temps que destinem a activitats sedentàries.

Per ser persones menys sedentàries és important evitar o interrompre els llargs períodes de temps que passem assegudes, amb petites pauses o descansos actius en els quals realitzem algun moviment.

1.- Canviar algunes rutines sedentàries:

Pots trencar les teves rutines sedentàries fent petits canvis en el teu dia a dia:

 • UNA PARADA ABANS: Si vas en transport públic baixa’t una parada abans i si utilitzes el cotxe, aparca-ho una mica abans d’arribar a la teva destinació.
 • CAMINAR O ANAR AMB BICI: Intenta anar al treball, a classe, a la compra, o qualsevol altra destinació caminant o amb bicicleta; i si ja ho fas, escull rutes més llargues.
 • TRIA ESCALES: Escull les escales sempre que sigui possible en lloc de l’ascensor o les escales mecàniques.
 • APROFITA QUALSEVOL MOMENT: Treu les escombraries i aprofita per donar un petit passeig o si tens gos, treu-ho a passejar més sovint. A més, aprofita qualsevol excusa quan estiguis assegut per aixecar-te i estirar les cames; per parlar per telèfon, per anar a beure aigua o al lavabo, etc.

 Si el teu treball t’ho permet, adquireix les següents rutines:

 • Camina mentre parles per telèfon.
 • Si els teus companys els tens al mateix edifici, aixeca’t per parlar amb ells en lloc d’enviar mails.
 • Quan puguis fer pauses surt a caminar.
 • Camina després del temps per menjar.
 • Aixeca’t per beure aigua.
 • Intenta estar dempeus quan no precisis treballar assegut. Alterna tasques que afavoreixin canvis posturals.
 • Quan et desplacis del teu lloc de treball fes-ho caminant ràpid.
 • Puja i baixa escales sempre que puguis.
 • Pots anar al lavabo en una altra planta i així desplaçar-te.
 • Organitza reunions de treball més curtes i freqüents.
 • I quantes altres estratègies puguis adquirir per moure’t mentre treballes.

2.- Activitat física recomanada en joves:

 •  60 minuts al dia d’activitat aeròbica moderada, que és aquella activitat en la qual es requereix un esforç moderat per a l’edat, són activitats sense ritme competitiu que ens generen augment de sensació de calor, amb lleugera sudoració, amb augment del ritme respiratori i cardíac però que ens permet parlar amb poc esforç. Per exemple:
 • Caminar ràpid o a pas lleuger
 • Muntar amb bicicleta
 • Senderisme
 • Patinatge
 • Carrera a ritme suau
 • Activitat aeròbica vigorosa uns 3 cops per setmana. Es tracta d’activitats físiques on l’activitat cardiorespiratòria és elevada, amb sensació de calor forta, amb sudoració i on l’acte de parlar és molt dificultós.

Seria per exemple:

 • Jocs actius que impliquen córrer, saltar, etc.
 • Muntar amb bicicleta amb recorreguts llargs i dificultosos.
 • Esports actius com arts marcials, futbol, bàsquet, tennis, etc.
 • Dansa vigorosa.
 • Activitats d’enfortiment muscular, que comprenen activitats de força i de resistència. Suposen d’un moderat a un alt nivell d’esforç treballant els principals grups musculars de cames, malucs, esquena, abdomen, tòrax, espatlles i braços. Podem incloure:

 Realitzar exercicis de força utilitzant el propi cos com abdominals, esquats, flexions, etc.

 • Activitats com reptar, grimpar cordes, escales, etc.
 • Exercicis de resistència mitjançant bandes elàstiques, màquines de musculació, etc.
 • Activitats gimnàstiques de nivell i monitoritzades.
 • Esports competitius amb entrenador.
 • Activitats d’enfortiment ossi. Són activitats d’impacte osteoarticular que generen força sobre els ossos i contribueixen al creixement i enfortiment d’aquests. Per exemple:
 • Salts dempeus o partint de la posició d’esquat, saltar obstacles, etc.
 • Salts d’altura o de longitud.
 • Llançaments.
 • Esports com la gimnàstica, bàsquet, handbol, voleibol, tennis, beisbol, arts marcials.
 • Ball competitiu, aeròbic, steps.

Sapigueu que si realitzeu activitat física esteu transmetent un model de vida actiu que és beneficiós per a la vostra salut com pels altres.

Cada persona juga un paper de vital importància en la promoció i facilitació d’oportunitats en la pràctica d’activitat física per a la comunitat i societat en la què vivim.

 

Dr. Alfred Barredo – Activa Mútua Empresa saludable

Propòsit d’any nou
28 Dec

Propòsit d’any nou

Iniciem un nou any i amb ell els bons propòsits s’acumulen al nostre cap.

Arriba l’1 de gener i de sobte, d’una forma gairebé inconscient, fem balanç de l’últim any viscut i ens replantegem com volem que siguin aquests pròxims 365 dies que se’ns presenten per davant i quins podem fer per a intentar ser una mica més feliços:  estudiaré un idioma; practicaré més activitat física; faré aquest viatge que tant anhel; perdré aquests quilos de més; respiraré profundament abans de donar una mala contestació; dedicaré més temps als meus sers estimats, a mi mateix…

Establir petits reptes personals amb la finalitat de millorar el nostre ànim i la nostra salut física i mental, activa el motor del compromís, la motivació i la il·lusió, poderosos instruments de superació i generadors de satisfacció pels assoliments aconseguits.

Per això, aquest any us animem a ampliar una mica més aquesta llista de desitjos i afegir nous propòsits encaminats a millorar, també, la seguretat i la salut laboral.

Perquè el nostre benestar en el treball, el lloc on vivim i compartim un terç de cada dia de la nostra vida, bé té merescut un lloc en aquests desitjos de millora.

Cada entitat i cada persona ha de marcar els seus propis objectius en funció de la seva realitat laboral, uns objectius que han de ser assolibles i complementaris a totes les accions que en matèria preventiva ja s’estiguin duent a terme.

A nivell general, us indiquem algunes idees a considerar en la vostra llista de nous propòsits:

 • Incentivar una organització de treball participativa.
 • Millorar la comunicació i l’escolta, emprant argumentacions convincents i estimulants i creant un clima de confiança i tolerància a les discrepàncies.
 • Impartir una formació més enllà de l’ estrictament legal, és imprescindible sensibilitzar i conscienciar per a transformar actituds.
 • Fer visibles els accidents de treball i els incidents per a identificar les seves causes, aprendre dels errors i evitar que tornin a succeir.
 • Incorporar exercicis d’escalfament de la musculatura del cos en iniciar la jornada i uns estiraments durant i en finalitzar la mateixa.
 • Entendre la prevenció no com una càrrega d’obligat compliment, sinó com una veritable eina d’inversió per a aconseguir el treball ben fet i comprovar tots els beneficis econòmics, ètics i socials que això comporta.

Empreses, treballadors i treballadores, aprofitem l’oportunitat que ens brinda aquest nou any i aconseguim entre tots un feliç, segur i saludable 2019!

Maite Fernandez. Tècnica Dpt. Prevenció Riscos Laborals d’Activa Mútua

“Renta’t les mans”. Dia Mundial del Rentat de mans
15 Oct

“Renta’t les mans”. Dia Mundial del Rentat de mans

Des de l’any 2008 se celebra cada 15 d’octubre el Dia Mundial del Rentat de Mans. Aquesta idea sorgeix a partir d’una iniciativa de l’Organització Panamericana de la Salut / Organització Mundial de la Salut (OPS- OMS) per tal d’inculcar als nens el senzill hàbit de rentés les mans amb sabó.

Un aspecte clau és convertir els nens en ambaixadors del rentat de mans en tots els països. Fer partícips als nens d’aquestes activitats pot suposar un autèntic motor de canvi per imposar de manera absoluta aquesta pràctica a nivell mundial.

Un gest tan simple com rentar-se les mans, amb aigua i sabó, pot ser clau per a la supervivència de milions de persones. El rentat de mans amb sabó trenca la cadena de transmissió de malalties. Es calcula que cada any moren 840.000 persones, sobretot en països en vies de desenvolupament, que moren per malalties que es podrien evitar amb el simple gest de rentar-se les mans amb sabó.

Diferents estudis mèdics han confirmat que rentar-se les mans amb sabó és una manera efectiva i econòmic de prevenir malalties diarreiques i pneumònies. Incorporar la pràctica del rentat de mans amb sabó en totes les llars del món podria salvar més vides que qualsevol intervenció mèdica.

Des de l’àmbit laboral, té la mateixa importància i repercussió, ja que conscienciar-se en el treball d’aquest bon hàbit suposaria la prevenció de milers de baixes laborals i aparició de malalties professionals per exposició a agents químics per via dèrmica o parenteral.

 • Quan s’han de rentar les mans? 

Cada vegada que sigui necessari.

 • Abans durant i després de preparar aliments.
 • Abans de dinar i / o beure. Abans i després d’atendre a algú que estigui malalt.
 • Abans i després de curar ferida o talls.
 • Després d’anar al bany.
 • Després d’un viatge.
 • Abans i després de manipular agents químics en el treball.
 • Després de sonar, tossir o esternudar.
 • Després de tocar animals, aliments o excrements d’animals.
 • Després de tocar escombraries.

Ens hem de rentar les mans per la nostra salut. Totes les coses que toquem, encara que semblin netes poden estar brutes i traspassar-bacteri o gèrmens.

 • Com rentar-se les mans?

Comolavarlaselasmanos

Font: Organització Mundial de la Salut (OMS)

Departament de Prevenció de Riscos Laborals

 

Activa Mútua finalista en la II Edició dels premis Prevencionar Espanya 2018 per la serva destacada labor en la promoció i concienciació de la seguretat viària laboral
09 Oct

Activa Mútua finalista en la II Edició dels premis Prevencionar Espanya 2018 per la serva destacada labor en la promoció i concienciació de la seguretat viària laboral

Divendres passat, 5 d’octubre, es va celebrar en la Fundació Ramon Areces de Madrid la II Edició dels Premis Prevencionar Espanya 2018.

Aquest acte va congregar a més de 400 persones, entre els quals es trobaven els finalistes i un bon nombre de convidats coneguts en representació del món empresarial i de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. En aquesta gala es van donar a conèixer els guanyadors, en cadascuna de les diferents categories, de les 367 candidatures presentades en aquesta edició, superant totes les expectatives de l’organització i confirmant, així, l’interès de la societat espanyola per la cultura de seguretat i salut.

Aquests premis van nàixer l’any 2016, i es convoquen bianualment, amb la finalitat de col·laborar en la millora de la cultura preventiva en l’àmbit espanyol, reconeixent i premiant a aquelles persones, associacions, empreses, entitats, etc., que realitzen una labor destacable en el camp de la prevenció de riscos laborals, la seguretat i salut en el treball i la promoció de la salut en els entorns de treball.

El reconeixement d’aquests premis consisteix a destacar públicament les iniciatives, accions i obres (individuals, col·lectives, professionals, institucionals, empresarials, etc.) que, segons el parer del Jurado, un prestigiós grup de 16 experts la qualitat professional dels quals, independència i contrastada experiència en diferents especialitats, asseguren la pluralitat de criteris necessària per a assegurar el rigor de la fallada.

A través d’aquests premis es vol conscienciar a la societat i donar exemple i extensió de les bones pràctiques realitzades, amb la finalitat que el seu exemple pugui ser útil en altres empreses, organismes, etc.

Reconeixement que recau en Activa Mútua com a finalista juntament amb altres empreses i entitats de gran envergadura com SanofiEnagasHenkel Ibèrica, NaturgyPrevensis, Mútua Asepeyo o Egarsat MCSS, que han competit, en aquesta edició, en la categoria de promoció de la Seguretat viària, mostrant la seva incessant labor de la promoció i conscienciació de la cultura preventiva vial.

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

“La qualificació afavoreix el control de les condicions de treball”
05 Oct

“La qualificació afavoreix el control de les condicions de treball”

Com és habitual des de 1994, el 5 d’octubre se celebra el Dia mundial dels docents, organitzat en col·laboració amb UNICEF, l’Organització Internacional del Treball, l’Organització Internacional de l’Educació i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.

Aquesta celebració coincideix enguany amb el 70è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans (10 de desembre de 1948), que dedica el seu article número 26 completament a l’educació, asseient les bases d’una educació gratuïta, amb un accés als estudis superiors igual per a tots i tenint per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals.

El dia Mundial dels Docents commemora la Recomanació conjunta de la OIT i la UNESCO relativa a la Situació del Personal Docent. Les Recomanacions de 1966 i 1967 constitueixen, en l’àmbit internacional, el marc normatiu per al personal docent en el qual s’aborden els drets i responsabilitats d’aquests.

Enguany el tema sobre el qual versa la celebració és: “El dret a l’educació implica el dret a docents qualificats”.

El maig de 2015 es va encomanar a la UNESCO, en la Declaració de Incheon, aprovada en el Fòrum Mundial sobre Educació, que, al costat dels seus associats, dirigirà i coordinarà l’agenda Educació 2030. Per a complir els objectius plantejats en aquesta agenda, haurien de contractar-se a prop de 69 milions de docents en el món.

Tal com diu la UNESCO, “el Dia mundial dels docents representa un reconeixement per a la comprensió, conscienciació i l’estima, desplegats davant la contribució vital dels professors en honor de l’educació i el desenvolupament”
Recorda, “La qualificació afavoreix el control de les condicions de treball”

Més informació en el següent enllaç

Javier Vega Molpeceres
Activa Mútua

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals
27 Sep

El Turisme i la prevenció de riscos laborals en les tecnologies digitals

Durant les últimes dècades, el turisme ha crescut i s’ha diversificat de manera constant. S’ha convertit així en un dels sectors més importants i de major creixement, del qual es beneficien els països de tot el món, especialment el nostre país.

Es calcula que aquest sector representa el 10 per cent del producte interior brut (PIB) mundial, empra al voltant del 10 per cent dels treballadors del planeta, i continuarà creixent en una mitjana anual del 3,3 per cent.

Les activitats que es realitzen en el sector, pròpies o alienes però vinculades a aquest, són molt variades i poden afectar tant a empresaris i treballadors de grans i petites empreses.

És recomanable que tots els implicats apliquin els criteris de prevenció de riscos laborals tot i que no es disposen de personal al seu càrrec.

Els clients (turistes) valoren cada vegada més comptar amb serveis i empreses que ofereixin no només seguretat, per a la seva integritat física, sinó també confiança i imatge pel que fa a la seva legalitat, responsabilitat corporativa social, etc.

Per aquest motiu des del departament de prevenció de riscos laborals d’ACTIVA MÚTUA, volem aprofitar el dia mundial del turisme, que enguany porta amb si el lema “El Turisme i la transformació digital”, per conscienciar els nostres mutualistes dels riscos derivats de la utilització de pantalles de visualització de dades (mòbils, tablets, ordinadors, etc.), pel simple fet de ser usuaris dels mateixos o per les condicions, entorns o llocs on s’utilitzen, en la recerca d’oferir serveis atractius, al afany de capturar imatges, publicitar, etc. posant en moltes ocasions la seva vida en perill.

Recordem que la prevenció de riscos laborals té beneficis per a la salut del treballador / a, així com, beneficis socials (qualitat de vida a treballadors / es, famílies, entorn laboral) i econòmics (empresa i sistema social), donant una imatge corporativa de salut, sostenibilitat i compromís amb la societat.

ACTIVA MÚTUA ofereix assessorament a tots els nostres mutualistes mitjançant jornades específiques dels riscos més freqüents que castiguen a aquest sector i posant a la seva disposició documentació tècnica.

 
Per a més informació, podeu consultar a la seva delegació més propera o enviar un correu electrònic a prevencion@activamutua.es

 

Jordi Guart
Tècnic Departament de Prevenció de Riscos Laborals – Activa Mútua