Cambiar idioma

Archivo del autor: annabel

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
18 feb

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Aquesta actualització ve motivada per:

L’actualització de l’apartat 7 de Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal, en 2 aspectes:

 • D’una banda, la re‐avaluació de treballadors especialment sensibles en incapacitat temporal pròxims a l’esgotament dels 365 dies (formulari 4 Annex 1)
 • D’altra banda, en concordança amb el canvi en la contingència de les prestacions del personal sanitari o soci‐sanitari que hagi contret el virus SARS‐CoV2 en l’exercici de la seva professió (establert en l’article 6 del Reial decret‐llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic) s’adapta el model d’informe d’accident de treball dels serveis de prevenció per a personal sanitari o sociosanitari afegint l’equiparació prestacional a malaltia professional (formulari 5 de l’Annex I).

I la introducció d’un nou apartat de “persones vacunades”, en el qual es fa referència, entre altres aspectes a la necessitat que es continuïn mantenint les mesures de prevenció i protecció recollides en el procediment en les persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Informació de dades de vacunació a catalunya
18 feb

Informació de dades de vacunació a catalunya

Dimarts 16 de febrer es va publicar el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la Covid-19; amb la finalitat d’adoptar mesures organitzatives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 en dos àmbits essencials de l’acció pública en salut: les intervencions de salut pública, dirigides a la col·lectivitat, i l’organització de l’assistència sanitària.

Per a dur-ho a terme, l’article 1 d’aquest Decret llei estableix l’obligació d’informar i de comunicar dades per a l’execució de l’estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 a Catalunya. Les dades per a identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació s’hauran de facilitar obligatòriament al Departament de Salut i seran integrats en el tractament “Registre de vacunació de Catalunya”, el titular de la qual és el Departament de Salut.

L’article 2, modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, per a actualitzar alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836648.pdf?msdynttrid=_45PZdOn1kJw48AN5aPDUHNr8EWhh9NLhuA0AuF79vg

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques
17 feb

Nous requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques

Divendres passat, 12 de febrer, es va publicar, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de màscares higièniques amb l’objectiu de millorar i ampliar l’abast i contingut de l’anterior Ordre SND/354/2020, de 19 d’abril, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19, concretant aspectes propis d’aquesta categoria de productes més enllà de la legislació bàsica i horitzontal, que també ha estat tinguda en compte, creant un marc regulador que proporciona major seguretat jurídica i permet una adaptació més específica a les circumstàncies del mercat i a l’evolució que han demostrat tenir aquests productes.

La citada Ordre és aplicable a les màscares higièniques  facials comunitaris i els seus accessoris, així com als operadors econòmics responsables de posar en el mercat aquests productes i als laboratoris que realitzin assajos a aquests productes.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/boe-a-2021-2046.pdf?msdynttrid=gfu2p-ozelnlo7swhl0f49fowngtmxwkghe9ti78clw

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.
11 feb

La COVID-19 canvia el reconeixement de les prestacions per al personal sanitari i sòcio-sanitari.

Nou canvi en la normativa, el personal que presti serveis en centres sanitaris i sòcio-sanitaris inscrits en el registres corresponents que, en l’exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o soci-sanitaris, i hagin agafat la COVID-19,  durant el període de declaració de la pandèmia per l’OMS fins l’aixecament de totes les mesures de prevenció per part de les autoritats sanitàries tindran les mateixes prestacions de la Seguretat Social que les persones afectades d’una malaltia professional.

El procediment per a beneficiar-se de la mesura requerirà l’emissió del corresponent informe per part dels serveis de prevenció de riscos laborals on es faci constar que en l’exercici de la seva professió, aquests professionals han estat exposats al virus SARS-CoV-2 per la prestació de serveis sanitaris o soci-sanitaris.

La consideració de COVID-19 com a malaltia professional per a aquests col·lectius implicarà la realització del seguiment de salut, així com l’aplicació dels protocols per part dels serveis de prevenció; i les implicacions corresponents a nivell sòcio-laboral.

Important!

Què implica aquest canvi de normativa en la protecció dels treballadors?

 • Les prestacions econòmiques derivades són les mateixes que les d’accident de treball.
 • Però la protecció dels treballadors se inicia en el moment en que el treballador realitza una activitat laboral en un ambient de treball amb risc de malaltia professional i es manté en el temps, sempre que es pugui demostrar que les seqüeles esdevingudes en el treballador tenen la causa en el desenvolupament d’un lloc de treball exposat a un risc de malaltia professional.

Normativa relacionada:

 • A l’entrada de l’estat d’alarma totes las baixes relacionades con la COVID-19 es van considerar com baixes per contingències comunes ITCC però amb les prestacions econòmiques reconegudes d’accident de treball, AT.
 • Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrícola, científica, econòmica, laboral i de seguretat social i fiscal per pal·liar els efectes del COVID-19 (art.9) considera com contingència professional derivada d’accident de treball, les malalties esdevingudes al personal que presta servei en els centres sanitaris i soci-sanitaris com a conseqüència del virus SARS-CoV-2 durant l‘estat d’alarma.
 • Posteriorment es decreta una pròrroga mitjançant el RD-llei 27/2020 (disposició addicional tercera).
 • Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distancia (disposició addicional quarta). Consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball a les malalties que pateix el personal que serveix en instal·lacions sanitàries o socio-sanitàries com a conseqüència de la propagació del virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma.
 • Reial Decret llei 3/2021, de 02 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic; en el qual es reconeix la COVID-19 la prestació com a malaltia professional per als col·lectius de personal considerat com molt exposat. (Article 6 del Capítol III d’aquest Reial decret llei).

Més informació: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1529

Departament PRL Activa Mutua

Afrontes el repte?
03 feb

Afrontes el repte?

El dia 4 de febrer, es celebra el Dia Mundial Contra el Càncer, amb el lema “Jo sóc i vaig a”, la finalitat del lema, és que tots i cadascun, des d’un escenari diferent, pugui fer alguna cosa en la lluita contra aquesta malaltia, des d’un àmbit social, polític, educatiu o empresarial.

Tots podem aportar per a lluitar contra el Càncer.

Sabies que cada any moren 9,6 milions de persones víctimes del càncer? En 2030 aquesta xifra es podria arribar a duplicar.

El 70% de les morts es produeixen en països amb rendes mitjanes o baixes, això és perquè menys del 30% dels països amb rendes baixes disposen al seu abast de tractaments oncològics, enfront del 90% dels països amb rendes altes. I és que el cost anual del càncer és d’aproximadament 1,16 bilions de dòlars.

Hem de tenir en compte que almenys 1/3 dels càncers comuns es poden evitar, per tant hem de prendre totes les mesures per a aconseguir-ho, ja que el càncer és la segona causa de mort a tot el món.

Es podrien salvar fins a 3,7 milions de vides, si es duguessin a terme les mesures preventives, estratègiques, de detecció precoç i amb tractaments adequats.

Coincidint amb aquest dia, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua, volem llançar la GUIA DE PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES EN L’ENTORN LABORAL, ja que des de les empreses s’ha de contribuir, jugant un paper molt important, en la lluita contra el càncer, promocionant bones conductes, generant entorns saludables i fent costat als treballadors que pateixen la malaltia.

Amb la prevenció i el foment d’hàbits saludables, des de les empreses, ajudaríem molt en aquesta lluita que no distingeix i ens afecta a tots.

Desafortunadament, no tots els càncers es poden prevenir, però molts altres sí que es poden, simplement canviant alguns hàbits en la nostra vida. La clau és posar-se del costat de la salut i evitar aquests hàbits nocius que ens poden portar a emmalaltir. Tabaquisme, alcohol, no practicar exercici, estressar-se, etc.

Què podem fer?

 • Menjar de manera saludable.
 • No portar una vida sedentària.
 • No fumar.
 • No consumir alcohol en excés.
 • Anar amb compte amb el sol.
 • Evitar l’exposició a substàncies cancerígenes.
 • Vacunar-se (amb la vacunació, s’eviten alguns tipus de càncers).
 • Conèixer la malaltia, per a saber quins són els símptomes i signes.

És molt senzill, canviant petits hàbits, podrem aconseguir grans coses.

Afrontes el repte? Guanyaràs en salut!

Departament de PRL d’Activa Mútua.

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
13 gen

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

El 23 de desembre, es publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial decret 1154/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

La modificació del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sorgeix de la necessitat de complir amb la transposició al Dret espanyol de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, modificant el seu annex I, per a afegir els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés de treball, i el seu annex III, per a incorporar els nous agents de la directiva i els seus corresponents valors límit d’exposició professional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19
11 gen

Llistat actualitzat per a ús de virucides per a la prevenció de contagis del covid-19

Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

Data actualització 22.12.2020

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de viricides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes viricides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene,  enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació. Es poden consultar en el següent enllaç (última actualització 22.12.2020):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua.

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2
11 gen

Nova actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al sars-cov-2

Data actualització: 07.10.2020

El passat 07 d’octubre es va publicar, al Ministeri de Sanitat, l’última actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

Aquesta actualització sorgeix de la necessitat d’adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19 publicada el passat 25.09.2020, fonamentalment pel que fa a la durada de la quarantena, que passa a establir-se en 10 dies i a les proves diagnòstiques d’infecció activa per SARS-CoV-2 (PDIA), que han d’estar dirigides fonamentalment a la detecció precoç dels casos amb capacitat de transmissió, prioritzant-se aquesta utilització enfront d’altres estratègies.

Recordem que aquest procediment és un document de referència per a les empreses i els seus serveis de prevenció a l’hora d’establir mesures d’actuació en la prevenció i control de la COVID-19.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

 

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

Desenvolupament de l’Estat d’Alarma en les Comunitats Autònomes
23 des

Desenvolupament de l’Estat d’Alarma en les Comunitats Autònomes

Consulti les limitacions d’entrada i sortida de la comunitat o ciutat autònoma (limitació perimetral), limitació perimetral d’altres unitats territorials (províncies, municipis, districtes sanitaris), limitació de la circulació nocturna i limitació de grups socials.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/estrategia/medidasprevccaa.htm

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics
10 des

Modificació del Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors front exposició agents biològics

Avui es publica en el BOE l’Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

Una de les modificacions més destacades ha estat la inclusió entre els agents biològics del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu» (SARS-CoV), del «coronavirus de la síndrome respiratòria d’Orient Mitjà» (MERS-CoV) i del «coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 2» o, en forma abreujada, «SARS-CoV-2».

L’ordre per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic els annexos II, IV i V del Reial decret 664/1997, consta d’un article únic dividit en tres apartats, una disposició transitòria única i tres disposicions finals.

Per a més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/boe-a-2020-15871.pdf

Dia internacional de les persones amb discapacitat; un dia per a tots.
03 des

Dia internacional de les persones amb discapacitat; un dia per a tots.

El dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per tal de recordar la lluita pels drets de les persones amb discapacitat i la importància de mantenir el benestar en tots els aspectes de la vida.

Enguany, sota el lema UN DIA PER A TOTS, la intenció és ressaltar que la discapacitat forma part de tots, perquè en algun moment de la nostra vida podem patir algun tipus de discapacitat, ja sigui de forma temporal o permanent.

És innegable que les persones amb discapacitat tenen moltes més dificultats per accedir a una educació de qualitat o en el mercat laboral. Per aquest motiu hem de lluitar per la igualtat de drets i l’eliminació de qualsevol barrera. Hi ha hagut molts avanços en aquest sentit però encara queda molt per fer.

S’ha de vetllar per la seguretat i la salut de les persones treballadores amb discapacitat. Per aquest motiu, és molt important tenir present la vulnerabilitat d’aquestes persones a l’hora de fer l’avaluació de riscos, en la qual s’han de reflectir tots els possibles perills amb què es poden trobar en el dia a dia, per tal d’implantar mesures adaptades a les seves necessitats en el desenvolupament de la seva activitat. Protegint-los fem que aquestes barreres desapareguin i la seva integració en el món laboral sigui molt més igualitària i segura.

En definitiva, cal ser coneixedors de la realitat d’aquest col·lectiu i de l’entorn en el qual han de desenvolupar les seves tasques i poder decidir quines accions s’han de dur a terme. Per tal de buscar una millor adaptació a l’entorn laboral, s’impulsa el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats i, per tant, una millora de la seva productivitat en les empreses.

Igualment, sempre cal tenir en compte l’opinió de la persona amb discapacitat per poder garantir que les decisions preses són les adequades.

Un any més pensem en les persones que tenen algun tipus de discapacitat, per un món més igualitari, sense barreres i sense prejudicis. Fem d’aquest dia UN DIA PER A TOTS.

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals.

Promoció dels hàbits cardiosaludables en l’entorn laboral.
01 des

Promoció dels hàbits cardiosaludables en l’entorn laboral.

3r edició cicle jornades virtuals per a empreses (01,11 i 15 de desembre)

El dimarts 1 de desembre tindrà lloc la primera de les tres jornades que componen enguany el Cicle de Jornades “Promoció dels Hàbits Cardiosaludables en l’Entorn Laboral”, que desenvolupa la Fundació Espanyola del Cor en col·laboració amb AMAT. Es tracta de la 3a edició d’aquest cicle de jornades que, en aquesta ocasió, i donades les especials circumstàncies fruit del COVID-19, es realitzaran com Webinares en streaming.

La primera conferència online, “Activitat física i descans: claus per a un treball de qualitat”, serà impartida per la Doctora Emilia Carro, cardiòloga. En aquesta edició la jornada es desenvoluparà en un nou format de ponència i debat, en el qual també participarà un pacient expert, Manuel Ibañez, i serà moderat pel Dr. Pere Plana, Coordinador PECS. S’emetrà en directe des de la Sala d’actes de la “Casa del Cor”.

Amb l’objectiu d’aconseguir una alta participació en aquesta Jornada, et sol·licito que tinguis a bé donar la màxima difusió del programa adjunt a les vostres Empreses Associades i al personal propi de la Mútua, a través dels diferents canals de comunicació interna i externa de la teva Entitat.

Les inscripcions es realitzaran de manera gratuïta en la següent pàgina web:

https://habitoscardiosaludables.webcastlive.es/

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua