Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
16 jul

Actualització procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El passat 16 de juliol de 2021, el Ministeri de Sanitat ha publicat una nova versió del Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS-COV-2.

En aquesta actualització s’estableixen els criteris de realització de quarantena per els contactes completament vacunats.

Per a considerar una persona com completament vacunada es requereix que hagi rebut 2 dosi de vacuna separades entre sí un mínim de 19 dies si la primera dosi va ser de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech), de 21 dies tractant-se de Vaxzevria (Oxford /AstraZeneca) o de 25 dies tractant-se de Moderna, i que hagi transcorregut un període mínim des de l’última dosi de 7 dies si l’última dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb Vaxzevria o Moderna. També es consideren completament vacunades aquelles persones que hagin rebut una dosi de vacuna de Janssen fa més de 14 dies i aquelles de 65 i menys anys que havent passat la malaltia, han rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l’establert per a les segones dosis. En la pauta heteròloga en la qual s’utilitza AZ en primera dosi i vacunes de mRNA en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies si la segona dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb vacuna de Moderna.

Amb caràcter general, les persones treballadores que hagin rebut una pauta de vacunació completa i siguin considerades com a contacte estret estaran exemptes de la quarantena si utilitzen EPI adequats.

Se’ls farà seguiment amb PCR preferiblement i, si no fos possible, amb una altra PDIA*. Idealment es realitzaran dues proves, una a l’inici i una altra al voltant dels 7 dies de l’últim contacte amb el cas confirmat.

Així mateix, se’ls indicarà l’ús de mascareta en les seves interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i realitzar una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles.

A causa del panorama actual de major risc de fuita immunitària, es recullen 3 situacions excepcionals en les quals realitzaran quarantena els contactes completament vacunats:

  • Contactes de casos vinculats a brots produïts per una variant Beta i Gamma.
  • Persones amb immunodepressió**.
  • Contactes d’aquells casos en els quals se sospiti una transmissió a partir de visons.

(*) PDIA: proves utilitzades actualment per a la detecció d’una infecció activa

(**) Persona amb Immunodepressió:

Pacient amb immunodeficiència primària o congènita: immunodeficiències congènites humorals, cel·lulars, combinades i defectes immunitat innata; defectes del sistema del complement.

Pacient amb immunodeficiència secundària o adquirida:

– Tractament amb immunosupressors; trasplantament progenitors hematopoètics; tractament amb eculizumab; infecció pel virus d’immunodeficiència humana; asplènia anatòmica o funcional; càncer/hemopaties malignes; trasplantament d’òrgan sòlid.

– Pacient amb malaltia crònica que podria afectar la resposta immune (diabètic de llarga evolució mal control, hepatopatía o alcoholisme crònic, malalt renal crònic…). Aquest punt haurà d’individualitzar-se d’acord amb la història clínica del pacient.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_GruposR iesgo_todasEdades.html

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari